settings icon
share icon
سوال

آیا فرشتگان مذکر هستند یا مؤنث؟

جواب


شکی نیست که در سرتاسر کتاب مقدس به فرشتگان با عنوان جنس مذکر اشاره شده است. واژه یونانی برای "فرشته" در عهد جدید که angelos میباشد به صورت مذکر است. در واقع، واژه angelos شکل مونث ندارد. در دستور زبان سه نوع جنسیت وجود دارد: مذکر، مونث، و خنثی. هرگز به شکلی جز مذکر به فرشتگان اشاره نشده است. در بسیاری از مواردی که فرشتگان بر انسان ظاهر شده اند و در کتاب مقدس ثبت شده، هرگز به فرشته ای به صورت "او (مؤنث)" یا "این" اشاره نشده است. از این گذشته، وقتی که فرشتگان ظاهر می شدند، همیشه لباس مردانه می پوشیدند (پیدایش فصل 18 آیه های 2، 16؛ حزقیال فصل 9 آیه 2). هیچ فرشته ای هرگز در لباس زنانه در کتاب مقدس ظاهر نشده است.

در کتاب مقدس تنها سه فرشته دارای نام هستند، یعنی میکائیل، جبرئیل، و لوسیفر، که نامهای مردانه داشتند و همگی به صورت مذکر اشاره شده اند. "میکائیل و فرشتگانش (با ضمیر مذکر)" (مکاشفه فصل 12 آیه 7)؛ "مریم با شنیدن سخنان او (با ضمیر مذکر) (جبرئیل) پریشان شد"(لوقا فصل 1 آیه 29)؛ "ای لوسیفر، ای پسر صبح" (اشعیا فصل 14 آیه 12). دیگر ارجاعات به فرشتگان همیشه به صورت جنس مذکر است. در داوران فصل 6 آیه 21، فرشته عصایی را در دست خود (مذکر) نگاه می دارد. زکریا از فرشته سوالی می کند و می گوید که "او (مذکر)" پاسخ داد (زکریا فصل 1 آیه 19). در مکاشفه از فرشتگان، همگی به عنوان "او (مذکر)" صحبت می شود و ضمیر ملکی شان به صورت "مذکر" است (مکاشفه فصل 10 آیه های 1، 5؛ مکاشفه فصل 14 آیه 19؛ فصل 16 آیه های 2، 4، 17؛ مکاشفه فصل 19 آیه 17؛ مکاشفه فصل 20 آیه 1)

برخی افراد به زکریا فصل 5 آیه 9 که نمونه ای از فرشتگان مؤنث است اشاره می کنند. این آیه می گوید، " سپس دو زن ديگر ديدم كه بالهايی شبيه بالهای لک لک داشتند و پرواز می كردند. آنها آمده، بشكه را برداشتند و پروازكنان با خود بردند". مشکل این است که "زنان" در این رویای نبوتی فرشته خوانده نمی شوند. آنها به همان گونه ای nashiym (زنان) خوانده می شوند که زن داخل سبد در آیه 7 و 8 که نمادی از شرارت است. در مقابل، فرشته ای که زکریا با آن صحبت می کند، یک malak خوانده می شود، که یک واژه کاملاً متفاوت، و به معنی "فرشته" یا "پیام آور" است. این واقعیت که زنان در رویای زکریا بال داشتند شاید این طور به فکر ما خطور کند که آنها فرشته بودند، اما باید مراقب باشیم که فراتر از آنچه متن واقعاً می گوید نرویم. یک رویا لزوماً موجودات یا اشیاء واقعی را مجسم نمی کند- به عنوان مثال، طومار بزرگ در حال پروازی را که زکریا پیشتر در همین فصل می بیند ملاحظه کنید (زکریا فصل 5 آیه های 1 تا 2).

شک و ابهام درباره جنسیت نداشتن فرشتگان از متی فصل 22 آ یه 30 ناشی می شود که ممکن است عدم درک صحیح آن باعث گمراهی ما شود، این آیه بیان می دارد در آسمان ازدواجی نخواهد بود چرا که ما "همچون فرشتگان در آسمان خواهیم بود." این واقعیت که ازدواجی وجود نخواهد داشت، برخی را به این باور سوق داده که فرشتگان "خنثی" هستند یا جنسیت ندارند چرا که (آنطور که این عقیده پیش می رود) هدف جنسیت، تولید مثل است و اگر ازدواج و تولید مثلی نباشد، نیازی به جنسیت نیست. اما این چیزی نیست که بتوان از متن ثابت کرد. این واقعیت که ازدواجی وجود ندارد، لزوماً دال بر نداشتن جنسیت نیست. این همه ارجاعات به فرشتگان به عنوان مذکر با تصور نداشتن جنسیت فرشتگان در تضاد است. فرشتگان ازدواج نمی کنند، اما نمی توانیم از "ازدواج نکردن"، "نداشتن جنسیت" را نتیجه بگیریم.

جنسیت در زبان نباید دقیقاً با تمایلات جنسی یکی تلقی شود. بلکه، ضمیر جنسی مذکر که در سراسر کتاب مقدس برای موجودات روحانی بکار رفته، بیشتر اشاره به اقتدار دارد تا به جنسیت. خدا همیشه به خودش به صورت مذکر اشاره می کند. روح القدس هرگز به صورت ضمیر خنثی توصیف نشده است. خدا شخص و مقتدر است، از اینرو از ضمایر شخصی مذکر استفاده می کند. مناسب نیست که با چیزی بجز مذکر به موجودات آسمانی اشاره کنیم، بخاطر اقتداری که خدا به آنان اعطا کرده تا قدرتش را بکار گیرند (دوم پادشاهان فصل 19 آیه 35)، پیامهای او را منتقل کنند (لوقا فصل 2 آیه 10) و نمایانگر او بر روی زمین باشند.Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا فرشتگان مذکر هستند یا مؤنث؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries