آیا فرشتگان مذکر هستند یا مؤنث؟سوال: آیا فرشتگان مذکر هستند یا مؤنث؟

جواب:
شکی نیست که هر جا که کتاب مقدس به فرشتگان اشاره کرده به صورت جنس مذکر است. واژه یونانی برای "فرشته" در عهد جدید که angelos است به صورت مذکر است. در واقع، واژه angelos به صورت جنس مؤنث وجود ندارد. در دستور زبان سه نوع جنسیت وجود دارد: مذکر، مونث، و خنثی. هرگز به شکلی جز مذکر به فرشتگان اشاره نشده است. در بسیاری از ظهورهای فرشتگان در کتاب مقدس، هرگز به فرشته ای به صورت "او (مؤنث)" یا "این" اشاره نشده است. از این گذشته، وقتی که فرشتگان ظاهر می شدند، همیشه لباس مردانه می پوشیدند (پیدایش 2:18، 16؛ حزقیال 2:9). هیچ فرشته ای هرگز در لباس زنانه در کتاب مقدس ظاهر نشده است.

در کتاب مقدس تنها سه فرشته دارای نام هستند، یعنی میکائیل، جبرئیل، و لوسیفر، که نامهای مردانه داشتند و همگی به صورت مذکر اشاره شده اند. "میکائیل و فرشتگانش (با ضمیر مذکر)" (مکاشفه 7:12)؛ "مریم با شنیدن سخنان او (با ضمیر مذکر) (جبرئیل) پریشان شد"؛ "ای لوسیفر، ای پسر صبح" (اشعیا 12:14). دیگر ارجاعات به فرشتگان همیشه به صورت جنس مذکر است. در داوران 21:6، فرشته عصایی را در دست خود (مذکر) نگاه می دارد. زکریا از فرشته سوالی می کند و می گوید که "او (مذکر)" پاسخ داد (زکریا 19:1). در مکاشفه از فرشتگان، همگی به عنوان "او (مذکر)" صحبت می شود و ضمیر ملکی شان به صورت "مذکر" است (مکاشفه 1:10، 5؛ 19:14؛ 2:16، 4، 17؛ 17:19؛ 1:20)

برخی افراد اشاره می کنند که زکریا 9:5 نمونه ای از فرشتگان مؤنث است. این آیه می گوید، "آنگاه سر برافراشتم، نگریستم و هان در برابرم دو زن پیش می آمدند! بالهایی داشتند همچون بالهای لک لک و باد در بالهایشان بود. آنها سبد را برگرفته، میان زمین و آسمان بلند کردند." مشکل این است که "زنان" در این رویای نبوتی فرشته خوانده نمی شوند. آنها به همان گونه ای nashiym (زنان) خوانده می شوند که زن داخل سبد در آیه 7 و 8 که نماد شرارت است خوانده می شود. در مقابل، فرشته ای که زکریا با آن صحبت می کند، یک malak خوانده می شود، که یک واژه کاملاً متفاوت، و به معنی "فرشته" یا "پیام آور" است. این واقعیت که زنان در رویای زکریا بال داشتند شاید این طور به فکر ما خطور کند که آنها فرشته بودند، اما باید مراقب باشیم که فراتر از آنچه متن واقعاً می گوید نرویم. یک رویا لزوماً موجودات یا اشیاء واقعی را مجسم نمی کند- طومار بزرگ در حال پروازی را که زکریا پیشتر در همین فصل می بیند ملاحظه کنید (زکریا 1:5-2).

شک و ابهام درباره جنسیت نداشتن فرشتگان از بدخوانی متی 30:22 ناشی می شود، که بیان می دارد در آسمان ازدواجی نخواهد بود چرا که ما "همچون فرشتگان در آسمان خواهیم بود." این واقعیت که ازدواجی وجود نخواهد داشت، برخی را به این باور سوق داده که فرشتگان "خنثی" هستند یا جنسیت ندارند چرا که (آنطور که این عقیده پیش می رود) هدف جنسیت، تولید مثل است و اگر ازدواج و تولید مثلی نباشد، نیازی به جنسیت نیست. اما این چیزی نیست که بتوان از متن ثابت کرد. این واقعیت که ازدواجی وجود ندارد، لزوماً دال بر جنسیت نداشتن نیست. این همه ارجاعات به فرشتگان به عنوان مذکر با تصور جنیست نداشتن فرشتگان در تضاد است. فرشتگان ازدواج نمی کنند، اما نمی توانیم از "ازوداج نکردن"، "جنسیت نداشتن" را نتیجه بگیریم.

جنسیت در زبان نباید دقیقاً با تمایلات جنسی یکی تلقی شود. بلکه، ضمیر جنسی مذکر که در سراسر کتاب مقدس برای موجودات روحانی بکار رفته، بیشتر اشاره به اقتدار دارد تا به جنسیت. خدا همیشه به خودش به صورت مذکر اشاره می کند. روح القدس هرگز به صورت ضمیر خنثی توصیف نشده است. خدا شخصی و مقتدر است، از اینرو از ضمایر شخصی مذکر استفاده می کند. مناسب نیست که با چیزی بجز مذکر به موجودات آسمانی اشاره کنیم، بخاطر اقتداری که خدا به آنان اعطا کرده تا قدرتش را بکار گیرند (دوم پادشاهان 35:19)، پیامهایش را حمل کنند (لوقا 10:2) و او را بر زمین نمایان کنند.بازگشت به خانۀ فارسیآیا فرشتگان مذکر هستند یا مؤنث؟