کروبیان چیستند؟ آیا کروبیان فرشته هستند؟سوال: کروبیان چیستند؟ آیا کروبیان فرشته هستند؟

جواب:
کروبیان موجوداتی از نوع فرشتگان می باشند که در پرستش و ستایش خدا هستند. اولین جایی که در کتاب مقدس از کروبیان ذکر شده پیدایش 24:3 است "پس آدم را بیرون راند، و در جانب شرقی باغ عدن کروبیان را قرار داد و شمشیری آتشبار را که به هر سو می گشت، تا راه درخت حیات را نگاهبانی کند." شیطان، پیش از شورشش یک کروبی بود (حرقیال 12:28-15). خیمه و معبد به همراه وسایلش، تصاویر زیادی از کروبیان را دربر داشت (خروج 17:25-22؛ 1:26، 31 ؛ 8:36؛ اول پادشاهان 23:6-35؛ 29:7-36؛ 6:8-7؛ اول تواریخ 18:28؛ دوم تواریخ 7:3-14؛ دوم تواریخ 10:3-13؛ 7:5-8؛ عبرانیان 5:9).

فصل اول و دهم کتاب حزقیال "چهار موجود زنده" (حزقیال 5:1) را به عنوان کروبیان (حزقیال 10) توصیف می کند. هر یک چهار صورت داشتند: صورت انسان، شیر، گاو، و عقاب (حزقیال 10:1؛ و همچنین 14:10) و هرکدام چهار بال داشتند. کروبیان در ظاهرشان "سیمای انسان داشتند" (حزقیال 5:1). این کروبیان از دو بال خود برای پرواز و از بالهای دیگرشان برای پوشاندن بدنشان استفاده می کردند (حزقیال 6:1، 11، 23). چنین می نمود که کروبیان در زیر بالهایشان چیزی به شکل یا شباهت دست آدمی داشتند (حزقیال 8:1؛ 7:10-8، 21).

از تصویر مکاشفه 6:4-9 نیز به نظر می رسد که در توصیف کروبیان است. کروبیان با هدف تجلیل قدوسیت و قدرت خدا خدمت می کنند. این یکی از مسئولیتهای اصلی شان در سراسر کتاب مقدس است. آنها علاوه برای حمد و ستایش خدا، همچنین به عنوان یادآوری مرئی از عظمت و جلال خدا و حضور ماندگار او با قومش خدمت می کنند.بازگشت به خانۀ فارسیکروبیان چیستند؟ آیا کروبیان فرشته هستند؟