کتاب مقدس دربارة فرشتگان چه می گوید؟سوال: کتاب مقدس دربارة فرشتگان چه می گوید؟

جواب:
فرشتگان موجودات روحانی هستند که دارای عقل و شعور ، احساسات، و اراده هستند و این در مورد فرشتگان بد (روحهای شریر) و خوب هر دو صادق است. فرشتگان عقل و شعور دارند (متی 8 : 29، 2 قرنتیان 11 : 3، 1 پطرس 1 : 12)، احساسات نشان می دهند (لوقا 2 : 13، یعقوب 2 : 19، مکاشفه 12: 17)، و از اراده شان استفاده می کنند (لوقا 8 : 28-31، 2 تیموتاووس 2 : 26، یهودا 6). فرشتگان موجودات روحانی هستند (عبرانیان 1 : 14) که بدن جسمانی حقیقی ندارند. اگر چه آنها بدن جسمانی ندارند، اما شخصیتهای خودشان را دارا می باشند.

چون آنها مخلوق هستند، دانش آنها محدود است. یعنی آنها همه چیز را مثل خدا نمی دانند (متی 24 : 36) بنظر می آید که دانش آنها از انسانها بیشتر است که ممکن است به سه دلیل باشد. اول اینکه فرشتگان در ترتیب خلقت از انسان بالاتر آفریده شدند، بنابراین، از دانش بیشتری برخوردارند. دوم اینکه فرشتگان در مورد کلام خدا و دنیا بیشتر و دقیقتر از انسان مطالعه می کنند و در نتیجه دانش بیشتری از آن دارند (یعقوب 2 : 19، مکاشفه 12 : 12)، سوم، فرشتگان دانش خود را از مشاهدة طولانی از کارهای انسان بدست می آورند. بر خلاف انسان، فرشتگان مجبور نیستند گذشته را مطالعه کنند چون در آن بوده خودشان آنرا تجربه کرده اند. بنابراین، می دانند دیگران چطور در موقعیتهای مختلف عمل کرده یا عکس العمل نشان داده اند و می توانند با درصد بالاتری حدس بزنند که ما چطور در موقعیت مشابه عمل می کنیم.

اگر چه آنها اراده دارند، فرشتگان، مثل همة مخلوقات، زیر ارادة خدا هستند. فرشتگان خوب بوسیلة خدا فرستاده می شوند تا به ایمانداران کمک کنند (عبرانیان 1 : 14). بعضی از فعالیتهای آنها که در کتاب مقدس نوشته شده است عبارتند از : آنها خدا را تسبیح می خوانند (مزمور 148 : 1-2، اشعیا 6 : 3). آنها خدا را پرستش می کنند (عبرانیان 1 : 6 ، مکاشفه 5 : 8-13). آنها در آنچه خدا انجام می دهد شادی می کنند (ایوب 1 : 6، 2 : 1). آنها خدا را خدمت می کنند (مزمور 103 : 20، مکاشفه 22 : 9). آنها جواب دعاها را می آورند (اعمال رسولان 12: 5-10). آنها کمک می کنند تا مردم به مسیح ایمان بیاورند (اعمال رسولان 8 : 26 ، 10: 3). آنها ترتیب مسیحیان، اعمال آنها و زحماتشان را مشاهده می کنند (1 قرنتیان 4 : 9، 11: 10، افسسیان 3 : 10، 1 پطرس 1 : 12). آنها در وقتهای خطر تشویق کننده هستند ( اعمال رسولان 27 : 23-24). آنها در زمان مرگ عادلان به خدمتشان مشغولند (لوقا 16: 22).

فرشتگان کاملا موجوداتی متفاوت از انسانها هستند. انسان بعد از مرگ فرشته نمی شود. فرشتگان هیچوقت انسان نبوده و نخواهند بود. خدا فرشتگان را آفرید، همانطور که انسان را آفرید. در جایی از کتاب مقدس نمی بینیم که نوشته باشد فرشتگان بصورت خدا آفریده شدند، اما این درمورد انسان نوشته شده است (پیدایش 1 : 26). فرشتگان موجودات روحانی هستند که می توانند، تا حدی، شکل جسمانی بخود بگیرند. ولی انسانها اصلا موجودات جسمانی هستند، اما با بُعدی روحانی. بزرگترین چیزی که ما می توانیم از فرشتگان خوب یاد بگیریم این است که آنها فرمانهای خدا را سریع و بدون سوال کردن اطاعت می کنند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسیکتاب مقدس دربارة فرشتگان چه می گوید؟