settings icon
share icon
سوال

خداوند چه زمانی فرشتگان را خلق کرد؟

جواب


تعیین زمان خلقت فرشتگان کار بسیار دشواری است، چون هر کاری که خداوند قبل از خلقت دنیا انجام داد، خارج از زمان است. زمان و مکان ویژگی های این دنیا هستند نه خداوند. او مانند ما محدود به ساعت، روز و سال نیست. کتاب مقدس می گوید برای خدا يک روز يا هزار سال تفاوتی ندارد (دوم پطرس فصل 3 آیه 8).

ما به طور یقین می دانیم که خدا فرشتگان را قبل از آفرینش جهان، خلق کرده است. کتاب ایوب می گوید وقتی خداوند مشغول خلقت بود، فرشتگان او را عبادت می کردند: «وقتی زمين را بنياد نهادم تو كجا بودی؟ اگر می‌دانی به من بگو. آيا می‌دانی اندازه‌های زمين چگونه تعيين شد و چه كسی آن را با شاقول اندازه گرفت؟ آيا می‌دانی وقتی در ميان غريو شادی ستارگان صبح و فرشتگان آسمان، زمين بنياد نهاده می‌شد، پايه‌های آن بر چه چيز قرار گرفت و سنگ زاويهٔ آن را چه كسی كار گذاشت؟» (ایوب فصل 38 آیه های 4 تا 7).

اگر به وظیفه فرشتگان نگاه کنیم به این نتیجه می رسیم که آنها قبل از آفرینش انسان خلق شده اند، «زيرا فرشته‌ها فقط روح‌هايی خدمتگزار هستند، و برای كمک و مراقبت از كسانی فرستاده می‌شوند كه مايلند نجات الهی را دريافت نمايند» (عبرانیان فصل 1 آیه 14). می دانیم که آنها حتی قبل از آفرینش باغ عدن وجود داشته اند، چون شیطان یا همان لوسیفر پس از رانده شدن هم در آنجا حضور داشت. با این حال، یکی دیگر از وظایف فرشتگان، ستایش خداوند در اطراف تخت پادشاهی اوست (مکاشفه فصل 5 آیه های 11 تا 14)، به همین جهت ممکن است میلیون ها سال قبل از آفرینش جهان توسط خداوند وجود داشته اند و او را پرستش و خدمت می کردند.

بنابراین کتاب مقدس زمان آفرینش فرشتگان را مشخص نکرده است اما می توانیم بگوییم که قبل از خلقت جهان بوده است. ما نمی دانیم که یک روز یا میلیون ها سال قبل از خلقت جهان بوده است و فقط می توانیم تخمین بزنیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

خداوند چه زمانی فرشتگان را خلق کرد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries