settings icon
share icon
سوال

آیا یک سوم فرشتگان همراه با لوسیفر از بهشت رانده شدند؟

جواب


آیه ای وجود ندارد که دقیقا بگوید «یک سوم فرشتگان از بهشت رانده شدند»، اما وقتی برخی از آیه های را کنار هم قرار می دهیم، به این نتیجه می رسیم. مدتی بعد از خلقت آنها، قطعا بعد از شش روز آفرینش که خداوند رضایت خود را از آن اعلام کرد (پیدایش فصل 1 آیه 31)، شیطان بر ضد خدا شورش کرد و در نتیجه رانده شد. «ای ستارهٔ درخشان صبح، چگونه از آسمان افتادی! ای كه بر قومهای جهان مسلط بودی، چگونه بر زمين افكنده شدی!» (اشعیا فصل 14 آیه 12). عیسی مسیح گفت « من شيطان را ديدم كه همچون برق، از آسمان به زير افتاد!» (لوقا فصل 10 آیه 18). در کتاب مکاشفه، شیطان به شکل یک ستاره دیده شده است که از آسمان به زمین سقوط کرد (مکاشفه فصل 9 آیه 1).

به ما همچنین گفته شده که یک سوم «تعدا بیشماری از فرشتگان» شورش بر ضد خدا را انتخاب کردند(عبرانیان فصل 12 آیه 22). یوحنا در رویا دید: «ناگهان، اژدهای سرخی ظاهر شد كه هفت سر، هفت تاج و ده شاخ داشت. او با دُمش يک سوم ستارگان را به دنبال خود كشيد و بر زمين ريخت. اژدها در مقابل زن كه در حال زاييدن بود، ايستاد تا نوزاد او را ببلعد. زن، پسری زاييد. اين پسر با قدرتی مستحكم بر تمام قومها حكومت خواهد كرد. پس وقتی پسر به دنيا آمد، او را به سوی خدا و تخت او بالا بردند. اما مادرش به بيابان فرار كرد. خدا آنجا را برای او آماده كرده بود تا به مدت هزار و دويست و شصت روز از او مراقبت كنند. سپس در آسمان جنگی روی داد. ميكائيل و فرشتگان زير فرمان او با اژدها و فرشتگان خبيث او جنگيدند. اژدها شكست خورد و همراه فرشتگانش از آسمان رانده شد. بله، اين اژدهای بزرگ، يعنی آن مار قديمی كه اسمش ابليس يا شيطان است و همان كسی است كه تمام مردم دنيا را فريب می‌دهد، با تمام دار و دسته‌اش بر زمين افكنده شد» (مکاشفه فصل 12 آیه های 3 تا 9).

گفته شده که شیطان به شکل یک ستاره به زمین سقوط کرده است، و مکاشفه فصل 12 آیه 4 می گوید، یک سوم ستارگان نیز همراه با او سقوط کردند، بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که ستارگان عنوان شده در مکاشفه فصل 12 به فرشتگان رانده شده (یک سوم کل فرشتگان آسمانی) اشاره می کند. اگر مقدار یک سوم واقعی باشد، به این معنی است که دو سوم آنها هنوز همراه خداوند و در نتیجه همراه ایمانداران به مسیح می باشند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا یک سوم فرشتگان همراه با لوسیفر از بهشت رانده شدند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries