settings icon
share icon
سوال

آیا ارواح پلید در دنیای امروز هم فعالیت دارند؟

جواب


ارواح، مکان های روح زده / تسخیر شده، احضار روح، کارت های تاروت، تخته ویجا، گوی شیشه ای- وجه اشتراک اینها در چیست؟ همه این موارد برای بسیار از مردم جذاب و جالب هستند برای اینکه این ادعا وجود دارد که این موارد به ما بینشی درباره دنیای ناشناخته و فرافیزیکی می دهند. و به عقیده بسیار از مردم، این کارها بی ضرر و عاری از گناه می باشند.

بسیاری از افرادی که به این موضوعات از زاویه غیر کتاب مقدسی نگاه می کنند بر این باور هستند که ارواح در واقع جان های مردگان هستند که هنوز به "مرحله بعدی" نرفته اند. به نظر کسانیکه به روح اعتقاد دارند، سه نوع تسخیر شدگی وجود دارد: (1) تسخیرشدگی ای که در آن روح مانند یک تصویر ضبط شده در ویدئو یا تصویر ثبت شده در ذهن در یک شیء وجود دارد. مانند اینکه اشیاء توانایی ضبط نشانه های از گذشته بشر را در خود دارند. (2) تسخیرشدگی توسط ارواح انسانی که ذات آن ترکیبی از خوب و بد(نه پلید و شیطانی) است. چنین ارواحی فقط می خواهند توجه کسی را به خود جلب کنند اما آسیب به کسی نمی زنند. (3) تقابل با ارواح پلید غیرانسانی. این ارواح به شکل ارواح انسانی درمی آیند اما خطرناک می باشند.

زمانیکه منابع غیر کتاب مقدسی درباره ارواح و تسخیرشدگی را مطالعه می کنید، به یاد داشته باشید که چون نویسنده آن به کتاب مقدس یا شخصیت های کتاب مقدسی (مانند میکائیل) اشاره کرده است به این معنی نیست که او به آن موضوع از زاویه دید کتاب مقدسی نگاه می کند. وقتی اطلاعات نویسنده مستند نیستند، خواننده باید از خودش بپرسد که "او از کجا این را می داند؟ آیا صلاحیت ارائه این بحث را دارد؟" به عنوان مثال، نویسنده از کجا می داند که ارواح پلید خود را به شکل ارواح انسانی در می آورند؟ در نهایت، کسانیکه به این موضوعات از منابع غیر کتاب مقدسی اشاره می کنند باید درک خود از این موضوعات را بر نوع تفکر خود، نوع تفکر دیگران و یا تجربه های گذشته قرار دهند (و آن را به کتاب مقدس ربط ندهند). این طرز تفکر آنها که ارواح پلید می توانند به شکل ارواح خوب انسانی درآیند می تواند فریب دهنده باشد. اگر کسی می خواهد درک درستی از این موضوع داشته باشد باید به کتاب مقدس که کامل و بی نقص است مراجعه کند. ببینیم کتاب مقدس درباره این موضوعات چه می گوید:

1. کتاب مقدس هرگز درباره تسخیر شدن منطقه ای توسط ارواح سخن نگفته است. بلکه به ما می گوید زمانی که یک فرد می میرد، روح آن شخص به یکی از این دو مکان می رود. اگر شخص ایماندار به مسیح باشد پس از مرگ روحش به حضور خداوند می رود (فیلیپیان فصل 1 آیه های 21 تا 23، دوم قرنتیان فصل 5 آیه 8). سپس روح آن شخص هنگام رستاخیز دوباره به بدن او باز میگردد (اول تسالونیکیان فصل 4 آیه های 13 تا 18). اگر شخص مرده ایماندار به مسیح نباشد، روح او به جهنم که محل مجازات است می رود (لوقا فصل 16 آیه های 23 تا 24).

روح شخص ایماندار یا غیرایماندار پس از مرگ به این دنیا باز نخواهد گشت تا بتواند با مردم ارتباط برقرار کند، حتی برای آگاه کردن مردم از درامان ماندن از روز داوری (لوقا فصل 16 آیه های 27 تا 31). تنها دو مورد ثبت شده وجود دارد که در آن شخص مرده با مردم ارتباط برقرار کرده است. مورد اول زمانی بود که شائول روح سموئیل را توسط آن زن جادوگر احضار کرد. خداونداجازه داد تا روح سموئیل به اندازه ای با شائول صحب کند که خبر داوری شائول برای نافرمانی اش به او داده شود (اول سموئیل فصل 28 آیه های 6 تا 19). دومین مورد زمانی بود که موسی و الیاس با عیسی مسیح صحبت کردند و چهره عیسی مسیح دگرگون شد (متی فصل 17 آیه 1 تا 8). اما هیچ چیز شبح گونه ای درباره چهره موسی و الیاس وجود نداشت.

2. کتاب مقدس بارها بیان کرده که فرشتگان به صورت نامرئی در حرکت و تکاپو هستند (دانیال فصل 10 آیه های 1 تا 21). گاهی اوقات این فرشتگان با مردم ارتباط برقرار می کنند. ارواح پلید و شیطانی در واقع می توانند مردم را تسخیر کنند، در وجود آنها ساکن شده و کنترلشان کنند (به عنوان مثال نگاه کنید به مرقس فصل 5 آیه های 1 تا 20). در انجیل های چهارگانه و کتاب اعمال رسولان بارها دیده می شود که وجود کسی توسط ارواح پلید تسخیر شده است و همچنین دیده می شود که فرشتگان به کمک ایمانداران آمده اند. فرشتگان، چه خوب و چه بد، می توانند باعث اتفاقات ماورای طبیعی شوند (ایوب فصل های 1 تا 2؛ مکاشفه فصل 7 آیه 1، فصل 8 آیه 5، فصل 15 آیه 1 و فصل 16).

3. کتاب مقدس بیان می کند که ارواح پلید چیزهایی را می دانند که مردم از آنها آگاهی ندارند (اعمال رسولان فصل 16 آیه های 16 تا 18، لوقا فصل 4 آیه 41). چون فرشتگان رانده شده (ارواح پلید) مدت زمان بسیار طولانی ای هست که وجود دارند پس چیزهایی می دانند که انسان به دلیل عمر محدود و کوتاه خود نمی داند. چون شیطان به درگاه خدا دسترسی داشته است (ایوب فصل های 1 تا 2) پس ارواح پلید او نیز احتمالا اجازه داشته اند تا جزئیاتی از آینده را بدانند البته این فقط یک حدس است.

4. کتاب مقدس می گوید که شیطان پدر دروغ ها و فریبکار است (یوحنا فصل 8 آیه 44، دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 9) و اینکه خود را به شکل "فرشته روشنایی" درآورده است. هر کسی که از او پیروی می کند، چه انسان یا هر چیز دیگری، دقیقا همان فریبکاری و پلیدی را منعکس می کند (دوم قرنتیان فصل 11 آیه های 13 تا 15).

5. شیطان و ارواح پلید او در مقایسه با انسان، قدرت زیادی دارند. حتی میکائیل در مواجه با شیطان فقط به قدرت خود خدا تکیه کرد (یهودا فصل 1 آیه 9). اما قدرت شیطان در برابر قدرت خدا هیچ است (اعمال رسولان فصل 19 آیه های 11 تا 12، مرقس فصل 5 آیه های 1 تا 20) ، و خداوند می تواند از نیت پلید شیطان برای اهداف خوب خودش استفاده کند (اول قرنتیان فصل 5 آیه 5، دوم قرنتیان فصل 12 آیه 7).

6. خداوند به ما دستور داده که هیچ ارتباطی با کارهای مرموز مانند احضار روح، شیطان پرستی و یا دنیای ناپاک غیر مادی دیگری نداشته باشیم. و این دستور شامل دوری از کارهایی مانند احضار روح، کارت های تاروت، تخته ویجا، گوی شیشه ای و مدیوم و غیره هم می شود. این اعمال از نظر خداوند بسیار پلید و شنیع هستند (تثنیه فصل 18 آیه های 9 تا 12، اشعیا فصل 8 آیه های 19 تا 20، غلاطیان فصل 5 آیه 20، مکاشفه فصل 21 آیه 8) ، و کسانیکه خود را درگیر این کارها می کنند در واقع نابودی را در آغوش می کشند (اعمال رسولان فصل 19 آیه های 13 تا 16).

7. ایمانداران افسس مثالی درباره برخورد با اشیاء مربوط با این اعمال هستند (کتاب ها، موسیقی، جواهرات، بازی ها و غیر). آنها به استفاده از این ابزار اعتراف کردند و همه آنها را در ملاء عام سوزاندند (اعمال رسولان فصل 19 آیه های 17 تا 19).

8. رهایی از اسارت شیطان از طریق "برنامه نجات" خداوند کسب خواهد شد. نجات از راه ایمان به پیام انجیل بدست خواهد آمد (اعمال رسولان فصل 19 آیه 18، فصل 26 آیه های 16 تا 18). تلاش برای رهایی از دام کارها و اعتقادات شیطانی بدون دریافت نجات از طریق عیسی مسیح، کار بیهوده و بی ثمری خواهد بود. عیسی مسیح درباره قلب های خالی از روح القدس به ما هشدار داد: چنین قلب هایی فقط مکان هایی خالی هستند و آماده پذیرش پلیدی و شیطان می باشند (لوقا فصل 11 آیه های 24 تا 26). اما زمانیکه یک فرد برای بخشیده شدن به سمت عیسی مسیح می آید، روح القدس تا زمانیکه آن فرد نجات را دریافت کند در قلب او ساکن می شود (افسسیان فصل 4 آیه 30).

برخی از فعالیت های فراطبیعی را می توان به شارلاتان ها نسبت داد. بهترین استنباط از این موضوع این است که داستان های ساختگی درباره ارواح و تسخیر شدگی کار خود شیطان و ارواح پلیدش می باشد. گاهی اوقات ارواح پلید تلاشی برای پنهان کردن ماهیت خود نمی کنند و در مواقع دیگر، ممکن است با نیرنگ و فریب به شکل روح انسانی درآیند. چنین فریب هایی باعث دروغ و سردرگمی بیشتر می شود.

خداوند می گوید این کار بسیار احمقانه است که یک فرد زنده بخواهد از یک مرده مشورت بگیرد. او می گوید "از خدای زنده مشورت بگیرید" (اشعیا فصل 18 آیه های 19 تا 20). کلام خدا منبع حکمت برای ما است. ایمانداران به مسیح نباید درگیر این اعمال مرموز شوند. دنیای ارواح، واقعی است اما مسیحیان نباید ترسی از آن داشته باشند (اول یوحنا فصل 4 آیه 4).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا ارواح پلید در دنیای امروز هم فعالیت دارند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries