آیا امروزه یک مسیحی می تواند جن گیری کند؟سوال: آیا امروزه یک مسیحی می تواند جن گیری کند؟

جواب:
جن گیری (فرمان دادن به دیوها که افراد دیگر را ترک کنند) توسط افراد متعددی در اناجیل و در کتاب اعمال رسولان انجام می شد: شاگردان بنا بر بخشی از دستورات مسیح (متی 10)؛ دیگران با استفاده از نام مسیح (مرقس 38:9)؛ فرزندان فریسیان (لوقا 18:11-19)؛ پولس (اعمال 16)؛ و جن گیرهای بخصوصی (اعمال 11:19-16).

به نظر می رسد که قصد شاگردان عیسی از جن گیری این بود که حاکمیت مسیح را بر دیوها نشان دهند (لوقا 17:10) و تایید کند که شاگردان در نام او تحت اقتدار او عمل می کردند. همچنین ایمان یا بی ایمانی شان را آشکار می ساخت (متی 14:17-21). بدیهی بود که این عمل بیرون راندن ارواح پلید برای خدمت شاگردان مهم بود. اما واضح نیست که بیرون راندن ارواح پلید واقعاً چه نقشی را در فرآیند شاگرسازی ایفا می کرد.

به طور جالب توجهی، به نظر می رسد در قسمت بعدی عهد جدید تغییری در خصوص نبرد با روحهای پلید ایجاد شده باشد. بخشهای تعلیمی عهد جدید (رومیان تا یهودا) به فعالیت روحهای پلید اشاره می کند، اما درباره بیرون راندن آنان صحبتی به میان نمی آورد و نه ایمانداران را به این کار ترغیب می کند. به ما گفته شده است که اسلحه را بر تن کنیم تا در برابر آنان بایستیم (افسسیان 10:6-18). به ما گفته شده است که در برابر ابلیس ایستادگی کنیم (یعقوب 7:4)، و مراقب او باشیم (اول پطرس 8:5)، و ابلیس را در زندگیمان مجال ندهیم (افسسیان 27:4). اما به ما گفته نشده است که او یا دیوهایش را از دیگران بیرون برانیم، یا اینکه اصلاً باید چنین کاری را لحاظ کنیم.

کتاب افسسیان دستورات روشنی را به ما می دهد که چطور در زندگی مان در نبرد با نیروهای شریر پیروز شویم. اولین گام این است که ایمانمان را بر عیسی بنهیم (8:2-9)، که سلطه "رئیس قدرت هوا" را خرد می کند (2:2). آنگاه دوباره باید بوسیله فیض خدا بخواهیم که عادات خلاف دینداری را از تن به در آوریم و عادات خداپسندانه را در بر کنیم (17:4-24). این شامل بیرون راندن ارواح پلید نمی شود بلکه ترجیحاً نو کردن طرز فکرمان است (23:4). پس از اینکه دستورات عملی متعددی می دهد که چگونه به عنوان فرزندان خدا از او اطاعت کنیم، به ما یادآور می شود که این نبردی روحانی است. جنگ با سلاح است که ما را قادر می سازد که بر ضد دسیسه های دنیای شیطانی بایستیم و نه بیرون راندن ارواح (10:6). ما با حقیقت، پارسایی، انجیل، ایمان، نجات، کلام خدا، و دعا ایستادگی می کنیم (10:6-18).

به نظر می رسد که با کامل شدن کلام خدا، مسیحیان نسبت به مسیحیان اولیه سلاح های بیشتری داشتند که با آن به نبرد دنیای روحانی می رفتند. نقش بیرون راندن ارواح پلید تا حد زیادی با بشارت و شاگردسازی از طریق کلام خدا جایگزین شد. از آنجایی که شیوه های نبرد روحانی در عهد جدید، بیرون راندن دیوها را شامل نمی شود، دشوار است که بتوان دستوراتی درخصوص چگونگی این کار تعیین کرد. اگر هم اصلاً ضروری باشد، به نظر می رسد که از طریق رویارو کردن افراد با حقیقت کلام خدا و نام عیسی مسیح است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسیآیا امروزه یک مسیحی می تواند جن گیری کند؟