آیا دیوها فرشتگان سقوط کرده اند؟سوال: آیا دیوها فرشتگان سقوط کرده اند؟

جواب:
اینکه خدا دقیقاً در چه زمانی فرشتگان را آفرید جای بحث دارد، اما آنچه که مطمئن هستیم این است که خدا همه چیز را نیکو آفرید، زیرا خدا در قدوسیتش نمی تواند چیز گناه آلودی بیافریند. پس وقتی که شیطان که زمانی لوسیفر نام داشت و فرشته بود، بر ضدا خدا شورش کرد و از آسمان سقوط کرد (اشعیا 14؛ حزقیال 28)، یک سوم لشگر فرشتگان به شورش او پیوستند (مکاشفه 3:12-4، 9). شکی نیست که این فرشتگان سقوط کرده اکنون به عنوان دیوها شناخته می شوند.

ما بر طبق متی 41:25 می دانیم که جهنم برای ابلیس و فرشتگانش آماده شد: "آنگاه پادشاه به آنان که در سمت چپ او هستند، خواهد گفت: اي ملعونان، از من دور شويد و به آتش جاوداني رويد که براي ابليس و فرشتگان او آماده شده است." عیسی با استفاده از ضمیر ملکی "او" روشن می سازد که این فرشتگان متعلق به ابلیس هستند. مکاشفه 7:12-9 یک نبرد آخر الزمانی را بین میکائیل و "فرشتگانش" و ابلیس و "فرشتگانش" توصیف می کند. از این آیات و آیات مشابه روشن می شود که دیوها و فرشتگان سقوط کرده مترادف هستند.

برخی این تصور را رد می کنند که دیوها فرشتگان سقوط کرده هستند با استناد به این واقعیت که یهودا آیه 6 اظهار می دارد که فرشتگانی که گناه کردند، "به زنجیرهای ابدی کشیده شدند." اما واضح است که تمام فرشتگانی که گناه کردند "بسته" نشدند همانطور که شیطان هنوز آزاد است (اول پطرس 8:5). چرا خدا بقیه ی فرشتگان سقوط کرده را محبوس می کند اما اجازه می دهد که رهبر شورش آزاد بماند؟ به نظر می رسد که یهودا آیه 6 به این اشاره می کند که خدا فرشتگان سقوط کرده ای را که به علاوه به نحو دیگری هم شورش کردند را محبوس می کند، احتمالاً واقعه "پسران خدا" در پیدایش فصل 6.

رایجترین توضیح دیگری که درباره منشأ دیوها وجود دارد این است که وقتی غول پیکران پیدایش 6 در طوفان نابود شدند، روحهای بی بدنشان، تبدیل به دیوها شدند. از آنجاییکه کتاب مقدس صریحاً نمی گوید که چه بر سر روحهای غول پیکران هنگام نابودیشان آمد، غیر محتمل است که خدا غول پیکران را در طوفان نابود کند تنها به این دلیل که اجازه دهد روحهایشان شرارت حتی بزرگتری را به عنوان دیوها پدید آورند. سازگارترین توضیح با کتاب مقدس درباره منشأ دیوها این است که آنها فرشتگان سقوط کرده هستند که همراه با شیطان بر ضد خدا شوریدند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسیآیا دیوها فرشتگان سقوط کرده اند؟