آیا ما فرشتگان نگهبان داریم؟سوال: آیا ما فرشتگان نگهبان داریم؟

جواب:
متی 10:18 بیان می کند که "آگاه باشيد که هيچ‌‌يک از اين کوچکان را تحقير نکنيد، زيرا به شما مي‌گويم که فرشتگان ايشان در آسمان هميشه روي پدر مرا که در آسمان است، مي‌بينند." در این متن، عبارت "این کوچکان" یا به ایمانداران اشاره می کند (آیه 6) یا می تواند به خردسالان اشاره کند (آیه 3-5). این آیه کلیدی در رابطه با فرشتگان نگهبان است. شکی نیست که فرشتگانِ خوب، محافظت می کنند (دانیال 20:6-23؛ دوم پادشاهان 13:6-17)، اطلاعات را آشکار می کنند و خبر می رسانند (اعمال 52:7-53؛ لوقا 11:1-20)، هدایت می کنند (متی 20:1-21؛ اعمال 26:8)، مهیا می کنند (پیدایش 17:21-20؛ اول پادشاهان 5:19-7)، و به طور کلی به ایمانداران خدمت می کنند (عبرانیان 14:1).

سوال اینجاست که آیا هر کس یا هر ایمانداری فرشته ای دارد که مختص او باشد. در عهد عتیق، قوم اسرائیل فرشته اعظم (میکائیل) داشت که بدو اختصاص داشت (دانیال 21:10؛ 1:21)، اما در هیچ کجای کتاب مقدس نیامده که به هر کس فرشته ای "اختصاص" داده شده باشد (فرشتگان بعضی اوقات به افراد فرستاده می شدند، اما صحبتی از تخصیص دائمی به میان نیامده است). یهودیان باور به فرشتگان نگهبان را در دوران بین عهد عتیق و عهد جدید کاملاً بسط دادند. برخی از پدران کلیسای اولیه باور داشتند که هر کس نه تنها یک فرشته ی خوب دارد که به او اختصاص داده شده بلکه یک دیو نیز. باور به فرشتگان محافظ مدتهای درازی وجود داشته است، اما هیچ بنیاد کتاب مقدسی صریحی برای آن وجود ندارد.

به متی 10:18 باز می گردیم، واژه ی "ایشان" در "فرشتگان ایشان" در یونانی یک ضمیر جمع است و به این واقعیت اشاره دارد که به طور کلی ایمانداران توسط فرشتگان خدمت می شوند. این فرشتگان این طور به تصویر کشیده شده اند که "همیشه" روی خدا را تماشا می کنند تا اینکه فرمانش را بشنوند و در هنگام نیاز به ایماندار کمک کنند. در این آیه به نظر نمی رسد که فرشتگان آنقدری که متوجه پدر آسمانی هستند، در حال محافظت از شخص باشند. در این صورت، وظیفه فعال یا نظارت به نظر می رسد که بیشتر از سوی خدا می آید تا فرشتگان، که قابل فهمتر و موجه تر است چرا که تنها خداست که دانای مطلق است. او هر ایمانداران را در هر لحظه می بیند، و تنها او می داند که یکی از ما در این لحظه نیاز به مداخله یک فرشته داریم. از آنجا که فرشتگان دائماً روی او را می بیند، در اختیار او هستند تا به یکی از این "کوچکان" او کمک رسانند.

به طور قطع نمی توان از کتاب مقدس پاسخ داد که آیا هر ایماندار یک فرشته محافظ دارد که به او تخصیص داده شده است یا خیر. اما، همانطور که پیشتر بیان شد، خدا از فرشتگان برای خدمت به ما استفاده می کند. این کتاب مقدسی است که بگوییم که او همانطوریکه از ما استفاده می کند، از آنان استفاده می کند؛ به عبارتی دیگر، خدا به هیچ وجه نیازی به ما یا آنان ندارد که اهدافش را به انجام رسانند، اما با این وجود می خواهد که از ما و آنان استفاده کند (ایوب 18:4؛ 15:15). در پایان، خواه ما فرشته ای اختصاصی داشته باشیم که از ما محافظت کند یا خیر، اما اطمینانی حتی بزرگتر از سوی خدا داریم: اگر ما بواسطه ایمان به مسیح فرزندان او هستیم، او همه چیز را برای نیکویی بکار می برد (رومیان 28:8-30)، و عیسی مسیح هرگز ما را ترک نخواهد کرد و وا نخواهد گذاشت (عبرانیان 5:13-6). اگر ما خدایی دانای مطلق، حاضر مطلق، و کاملاً با محبت را با خودمان داریم، آیا واقعاً اهمیتی دارد که یک فرشته محافظ متناهی از ما محافظت می کند یا نمی کند؟بازگشت به خانۀ فارسیآیا ما فرشتگان نگهبان داریم؟