settings icon
share icon
سوال

آیا می شود روح خود را به شیطان فروخت؟

جواب


در داستان تخیلی دکتر فاستوس، مردی با شیطان معامله می کند؟ این مرد بدن و روح خود را می دهد و در ازای آن قدرت ماورای طبیعی و لذت ها را برای 24 سال دریافت می کند. شیطان با این معامله موافقت می کند و دکتر فاستوس از گناه لذت می برد اما سرنوشت او رقم خورده و مهر و موم شده است. در پایان 24 سال، فاستوس سعی می کند جلوی نقشه شیطان را بگیرد اما با مرگ وحشتناکی روبرو می شود. این افسانه کاربرد خوبی برای داستان اخلاقی و نمادین از سزای گناه دارد اما جزئیات طرح آن کتاب مقدسی نیست.

در کتاب مقدس هرگز موردی عنوان نشده که در آن فردی روح خود را به شیطان بفروشد و حتی اشاره ای هم نشده به اینکه می توان با شیطان معامله کرد. کتاب مقدس موارد زیر را درباره شیطان برای ما آشکار ساخته است:
1) شیطان قدرت کافی برای مخالفت حتی با فرشتگان را دارد (یهودا آیه 9، دانیال فصل 10 آیه های 12 تا 13).
2) شیطان با تغییر شکل به "فرشته روشنایی" توانایی فریب دادن را دارد (دوم قرنتیان فصل 11 آیه های 14 تا 15).
3) خداوند برای ما سلاح مقابله در برابر حملات شیطان را فراهم کرده است (افسسیان فصل 6 آیه های 11 تا 12).
4) قدرت شیطان محدود به خواست خداوند است (ایوب فصل 1 آیه های 10 تا 12، اول قرنتیان فصل 10 آیه 13).
5) شیطان "حاکم این دنیا" بر همه کسانیکه بدون مسیح زندگی می کنند تسلط دارد (دوم قرنتیان فصل 4 آیه 4).

حتما کسانی وجود دارند که از زیر سلطه مستقیم شیطان بودن رنج می برند مانند کنیز جوان در فیلیپیه (اعمال رسولان فصل 16 آیه های 16 تا 19). و کسانی نیز وجود دارند که خود را به کارهای شیطانی اختصاص داده اند مانند شمعون جادوگر (اعمال رسولان فصل 8 آیه های 9 تا 11) و الیما (اعمال رسولان فصل 13 آیه 8). با این وجود، در هر یک از این سه مثال، قدرت خدا بر شیطان پیروز شد. در واقع، به شمعون فرصت توبه داده شد (اعمال رسولان فصل 8 آیه 22). آشکار است که فروش روح شمعون امری جبران ناپذیر نبود.

بدون مسیح همه ما محکوم به مرگ هستیم (رومیان فصل 3 آیه 23). قبل از نجات، اسیر شیطان بودیم . همانطور که اول یوحنا فصل 5 آیه 19 می گوید، "ما فرزندان خدا هستيم و بقيهٔ مردم دنيا، تحت قدرت و سلطهٔ شيطان قرار دارند". خدا را شکر که ما فرمانروای جدیدی داریم که می تواند زنجیرهای بردگی گناه را پاره کرده و ما را آزاد کند ( اول قرنتیان فصل 6 آیه های 9 تا 11، مرقس فصل 5 آیه های 1 تا 15).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا می شود روح خود را به شیطان فروخت؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries