آیا ما پس از مردن فرشته می شویم؟سوال: آیا ما پس از مردن فرشته می شویم؟

جواب:
فرشتگان موجوداتی هستند که بواسطه خدا آفریده شدند (کولسیان 15:1-17) و کاملاً متفاوت از انسانها هستند. آنها ماموران ویژه خدا هستند تا نقشه او را اجرا کنند و به پیروان مسیح خدمت رسانند (عبرانیان 13:1-14). هیچ اشاره ای نیست که فرشتگان پیشتر انسان یا چیز دیگری بوده اند بلکه آنان به عنوان فرشته آفریده شده اند. فرشتگان نیازی به آن رستگاری که مسیح آمد تا برای نسل بشر مهیا سازد ندارد و نمی توانند آن را تجربه کنند. اول پطرس 12:1 اشتیاق آنان را برای نظر کردن به انجیل توصیف می کند، اما انجیل برای آنان نیست که تجربه اش کنند. اگر آنها پیشتر انسان بودند، مفهوم نجات برایشان به صورت یک راز نمی شد و خودشان آن را تجربه می کردند. بله، آنان شادی می کنند که گناهکار به سوی مسیح باز می گردد (لوقا 10:15) اما نجات در مسیح برای آنان نیست.

سرانجام، بدن شخص ایماندار در مسیح خواهد مرد. بعد چه اتفاقی میافتد؟ روح ایماندار می رود تا با مسیح باشد (دوم قرنتیان 8:5). ایماندار، فرشته نمی شود. جالب است که هم ایلیا و هم موسی در کوه تبدیل هیأت قابل تشخیص بودند. آنها به فرشتگان تغییر شکل نداده بودند، بلکه همانطوری که بودند ظاهر شدند البته به صورت جلال یافته و برای پطرس، یعقوب، و یوحنا قابل تشخیص بودند.

پولس در اول تسالونیکیان 13:4-18 به ما می گوید که ایماندارانِ در مسیح در عیسی خوابیده اند: به عبارتی دیگر، بدنهایشان مرده، اما روحهایشان زنده است. این آیه به ما می گوید که هنگامیکه مسیح بازمی گردد، آنانی را که در او خوابیده اند با خود خواهد آورد، و آنگاه بدنهایشان برخواهند خواست، و همچون بدن قیام کرده ی مسیح تازه خواهد شد، تا با روحهایشان که او با خود می آورد ملحق شوند. تمام ایمانداران در مسیح که در هنگام بازگشت مسیح زنده هستند بدنهایشان تبدیل خواهد شد تا شبیه مسیح شوند، و کاملاً در روحشان تازه خواهند شد به طوریکه دیگر طبیعت گناه آلود را نخواهند داشت.

تمام ایمانداران در مسیح همدیگر را خواهند شناخت و برای همیشه با خداوند زندگی خواهند کرد. ما او را تا به ابد خدمت خواهیم کرد اما نه به عنوان فرشته، بلکه همراه با فرشتگان. خداوند را به خاطر امید زنده ای که برای ایمانداران در عیسی مسیح فراهم آورده شکر کنید.بازگشت به خانۀ فارسیآیا ما پس از مردن فرشته می شویم؟