کتاب مقدس دربارة ارواح شریر چه می گوید؟سوال: کتاب مقدس دربارة ارواح شریر چه می گوید؟

جواب:
مکاشفه 12 : 9 واضحترین قسمت دربارة ارواح شریر است، "و اژدهای بزرگ انداخته شد یعنی آن مار قدیمیکه به ابلیس و شیطان مسمی است که تمام ربع مسکون را می فریبد. او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته شدند." افتادن شیطان از بهشت بطور سمبلیک در اشعیا 14 : 12-15 و حزقیال 28 : 12-15 توضیح داده شده است. بنظر می آید که مکاشفه 12 : 4 میگوید شیطان وقتی گناه کرد یک سوم فرشتگان را باخود برد. یهودا 6 هم از فرشتکانی که گناه کردند صحبت می کند. کتاب مقدس می گوید که ارواح شریر فرشتگان سقوط کرده اند که همراه شیطان بر ضد خدا طغیان کردند.

الان شیطان و فرشتگانش در پی نابودی و فریب دادن کسانی هستند که خدا را پرستش می کنند (1 پطرس 5 : 8، 2 قرنتیان 11 : 14-15). به فرشتگان بد ارواح شریر (متی 10 : 1)، ارواح ناپاک (مرقس 1: 27)، و فرشتگان شیطان (مکاشفه 12 : 9) می گویند. شیطان و ارواح شریر دنیا را فریب می دهند (2 قرنتیان 4 : 4)، مسیحیان را مورد حمله قرار می دهند (2 قرنتیان 12 : 7 ، 1 پطرس 5 : 9)، و با فرشتگان خوب می جنگند (مکاشفه 12 : 4-9). فرشتگان بد ارواح شریرند، اما می توانند بصورت جسم ظاهر شوند (2 قرنتیان 11 : 14-15(. فرشتگان بد یا فرشتگان سقوط کرده دشمنان خدا هستند، اما آنها دشمنان شکست خورده می باشند. او که در ماست بزرگتر از آنهائیست که در جهانند (1 یوحنا 4 : 4).بازگشت به خانۀ فارسیکتاب مقدس دربارة ارواح شریر چه می گوید؟