settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره ارواح شریر چه می گوید؟

جواب


ارواح شریر، همان فرشتگان رانده شده می باشند. مکاشفه فصل 12 آیه 9 اینگونه آنها را توصیف می کند:" بله، اين اژدهای بزرگ، يعنی آن مار قديمی كه اسمش ابليس يا شيطان است و همان كسی است كه تمام مردم دنيا را فريب می‌دهد، با تمام دار و دسته‌اش بر زمين افكنده شد". رانده شدن شیطان به طور نمادین در اشعیا فصل 14 آیه های 12 تا 15 و حزقیال فصل 28 آیه های 12 تا 15 توصیف شده است. زمانیکه شیطان رانده شد، بر اساس مکاشفه فصل 12 آیه 4، یک سوم فرشتگان را همراه خودش برد. یهودا آیه 6 نیز عنوان می کند که آنها فرشتگانی بودند که گناه کردند. بنابراین، بر اساس کتاب مقدس، ارواح شریر همان فرشتگان رانده شده هستند که همراه شیطان بر ضد خدا شورش کردند.

تعدادی از ارواح شریر در تاریکی تا روز داوری به خاطر گناهانشان محبوس شده اند ( یهودا آیه 6). بقیه آنها آزاد هستند که افسسیان فصل 6 آیه 12 اینگونه آنها را توصیف می کند:" بدانيد كه جنگ ما با انسانها نيست، انسانهايی كه گوشت و خون دارند؛ بلكه ما با موجودات نامرئی می‌جنگيم كه بر دنيای نامرئی حكومت می‌كنند، يعنی بر موجودات شيطانی و فرمانروايان شرور تاريكی. بلی، جنگ ما با اينهاست، با لشكرهايی از ارواح شرور كه در دنيای ارواح زندگی می‌كنند"( به کولسیان فصل 2 آیه 15 نیز مراجعه شود). و ارواح شریر هنوز هم از شیطان به عنوان رهبر پیروی می کنند و با فرشتگان مقدس در حال جنگ و نبرد هستند تا جلوی برنامه های خدا را بگیرند و برای قوم خدا مانع ایجاد کنند (دانیال فصل 10 آیه 13).

ارواح شریر، به عنوان مخلوقاتی غیرجسمانی، توانایی دارند تا بدن های فیزیکی را به مالکیت خود درآوردند و در آنها ساکن شوند. به اسارت درآمدن بدن توسط ارواح شریر زمانی اتفاق می افتد که جسم یک فرد به طور کامل تحت کنترل یک روح شریر درآید. اما این اتفاق برای فرزندان خدا (ایمانداران) نخواهد افتاد برای اینکه آنها روح القدس را درون قلبهای خود دارند ( اول یوحنا فصل 4 آیه 4).

عیسی مسیح، در مدت زمانی که بر روی زمین خدمت کرد با ارواح شیطانی زیاد روبرو شد. البته که هیچیک از آنان قدرتی قابل قیاس با قدرت عیسی مسیح نداشتند: "همان شب، عدۀ زيادی از ديوانگان را نزد عيسی آوردند، و او با گفتن يک كلمه، تمام ارواح ناپاک را از وجود آنان بيرون كرد و تمام بيماران را شفا بخشيد"( متی فصل 8 آیه 16). قدرت عیسی مسیح بر ارواح شریر یک دلیل بسیار محکم برای این حقیقت بود که او واقعا پسر خدا می باشد (لوقا فصل 11 آیه 20). ارواح شریری که با عیسی مسیح مواجه می شدند بلافاصله او را می شناختند و به همین دلیل از او می ترسیدند:" تا چشمشان به عيسی افتاد، شروع كردند به فرياد كشيدن كه: «ای فرزند خدا با ما چه كار داری؟ آيا آمده‌ای تا قبل از وقت، ما را عذاب دهی؟" (متی فصل 8 آیه 29).

شیطان و ارواح شریر او به دنبال نابود کردن و از بین بردن کارهای خدا و فریب دادن همه هستند (اول پطرس فصل 5 آیه 8؛ دوم قرنتیان فصل 11 آیه های 14 تا 15). ارواح شریر در کتاب مقدس با عناوین ارواح شیطان (متی فصل 10 آیه 1)، ارواح ناپاک (مرقس فصل 1 آیه 27)، ارواح گمراه کننده (اول پادشاهان فصل 22 آیه 23)، دارودسته شیطان (مکاشفه فصل 12 آیه 9)، توصیف شده اند. شیطان و ارواح شریر او، دنیا را فریب می دهند (دوم قرنتیان فصل 4 آیه 4)، تعلیمات و نظریه های دروغین را ترویج می دهند (اول تیموتائوس فصل 4 آیه 1)، به مسیحیان حمله می کنند و آنها را رنج میدهند (دوم قرنتیان فصل 12 آیه 7؛ اول پطرس فصل 5 آیه 8)، و با فرشتگان مقدس و پاک در حال جنگ می باشند (مکاشفه فصل 12 آیه های 4 تا 9).

ارواح شریر یا همان فرشتگان رانده شده، دشمنان خدا هستند اما دشمنان شکست خورده هستند. عیسی مسیح "قدرت شيطان را كه شما را به گناه متهم می‌ساخت، در هم شكست. خدا به تمام مردم دنيا به روشنی نشان داد كه مسيح بر روی صليب بر شيطان چيره شده است؛ و شما هم بوسيلۀ او، از تمام گناهان خود پاک شده‌ايد" (کولسیان فصل 2 آیه 15). تا وقتیکه ما از خداوند اطاعت می کنیم و با این کار در برابر شیطان مقاوت می کنیم، دلیلی برای ترس وجود نخواهد داشت." فرزندان عزيزم، شما از آنِ خدا هستيد و بر مخالفين مسيح غلبه يافته‌ايد، زيرا در وجود شما كسی زندگی می‌كند كه از هر دشمن مسيح در اين دنيای گناه‌آلود، قوی‌تر است" (اول یوحنا فصل 4 آیه 4).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره ارواح شریر چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries