کتاب مقدس درباره انتقال ارواح چه می گوید؟


سوال: کتاب مقدس درباره انتقال ارواح چه می گوید؟

جواب:
مفهوم "انتقال ارواح" این است که کسی بتواند یک روح پلید را به بدن یک فرد دیگر از طریق لمس بدن او و یا نزدیک بودن به او انتقال دهد. کسانیکه این مفهوم را تعلیم می دهند به دیگران می گویند با دوستان و یا اعضای خانواده ای که ممکن است این ارواح پلید را به آنها منتقل کنند در ارتباط نباشند. انتقال روح با لمس کردن و یا نزدیک کسی بودن و یا هر روش دیگری ریشه کتاب مقدسی ندارد. البته این امکان وجود دارد که ما تحت تاثیر رفتارهای منفی و گناه آلود دیگران قرار بگیرم اما اینکه بگوییم اینها ارواحی هستند که به دیگران منتقل می شوند پایه و اساس کتاب مقدسی ندارد.

کتاب مقدس می گوید که دو موجود غیرجسمانی (روحانی) وجود دارند، یکی فرشتگان مقدس و دیگری فرشتگانی که از شیطان درشورش بر ضد خدا پیروی کردند. فرشتگانی که گناه نکردند، روح های خدمتگزار هستند (عبرانیان فصل 1 آیه 14)، و به ما گفته شده که خدا آنها را برای خدمت به وارثان نجات و رستگاری می فرستد یعنی برای کسانیکه به عیسی مسیح ایمان بیاورند. فرشتگانی که با شیطان همراهی کردند در تاریکی هستند (یهودا فصل 1 آیه 6) و گروهی از ارواح پلید را تشکیل داده اند که به شیطان اختصاص دارند.

کتاب مقدس فقط یک نمونه از انتقال ارواح پلید از بدن یک جاندار به بدن جاندار دیگر نام برده است. و آن زمانی است که عیسی مسیح ارواح پلید را از بدن آن مرد به گله خوک ها انتقال داد (متی فصل 8 آیه های 28 تا 34). عیسی مسیح این معجزه را نه تنها دوباره تکرار نکرد بلکه هرگز هشداری مبنی بر انتقال ارواح نیز به شاگردانش و ما نداده است. دلیلی وجود ندارد که ایمانداران به عیسی مسیح از شیطان و یا فرشتگان او (ارواح پلید) ترس داشته باشند. اگر ما در مقابل او بایستیم، او از ما دور خواهد شد. " بنابراين، خود را با فروتنی به خدا بسپاريد، و در برابر شيطان ايستادگی كنيد تا از شما دور شود " (یعقوب فصل 4 آیه 7). بدن ما به عنوان یک ایماندار، معبد روح القدس است. ما می توانیم اطمینان داشته باشیم که روح القدس وجود یک شرور را در معبد خود تحمل نخواهد کرد.

English


بازگشت به خانۀ فارسی
کتاب مقدس درباره انتقال ارواح چه می گوید؟

پیدا کردن چگونگی ...

ابدی با خدا را صرف کندریافت بخشش از خدا