นา ๆ คำถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์


ใครคืออัครสาวก / อัครทูต ทั้ง 12 คน ของพระเยซูคริสต์?

มีสิ่งใดที่เป็นความจริงที่แน่แท้ / ความจริงที่ถ่องแท้หรือไม่?

พระบัญญัติ 10 ประการคืออะไร?

ทำไมชาวยิวและชาวอาหรับ / มุสลิมเกลียดชังกันและกัน?

พระคำภีร์ได้กล่าวถึงการยกความเป็นทาสหรือไม่?

คริสเตียนจำเป็นต้องปฎิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองหรือไม่?

สัตว์เลี้ยง/สัตว์ต่าง ๆ ได้ขึ้นสวรรค์ไหม? สัตว์เลี้ยง/สัตว์ต่าง ๆ มีจิตวิญญาณไหม?

พระเจ้ายังทรงให้นิมิตกับผู้คนในวันนี้หรือไม่? ผู้เชื่อควรให้นิมิตนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของชีวิตคริสเตียนหรือไม่?

พระคำภีร์ได้บันทึกการตายของอัครทูตไว้หรือไม่? อัครทูตแต่ละคนได้ตายลงอย่างไร?

ทำไมพระเจ้าทรงเลือกอิสราเอลให้เป็นชนชาติที่พระองค์ทรงเลือก?

คริสเตียนมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณอย่างไร?

มีสิ่งต่างๆเช่นมนุษย์ต่างดาวหรือยูเอฟโอไหม?

คริสเตียนตีความความฝันได้หรือไม่? ความฝันของเรามาจากพระเจ้าไหม?

อับราฮัมพระเจ้าทำไมคำสั่งที่จะเสียสละไอแซค?

อะไรคือสงครามครูเสดของคริสเตียน?

อะไรเกิดขึ้นในช่วงระหว่างสมัยของพันธสัญญา?

ใครเมลคีเซเดค?

พระคัมภีร์หมายถึงอะไรโดยมีผลผูกพันและการสูญเสีย?

พระมหาบัญชาคืออะไร?

ผู้หญิงคริสเตียนควรควรแต่งหน้าหรือสวมเครื่องประดับหรือไม่?

การติดสนิทกับพระเจ้าเป็นส่วนตัวหมายความว่าอะไร?

คริสเตียนควรฟังดนตรีที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาไหม?

อะไรคือหนามในเนื้อของเปาโล?

อะไรคือความสำคัญของม่านพระวิหารที่ถูกฉีกขาดสองท่อน เมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์?

ศิโยนคืออะไร ภูเขาศิโยนคืออะไร คำว่าศิโยนตามพระคัมภีร์หมายความว่าอะไร?

เกิดอะไรขึ้นกับหีบพันธสัญญา?

ทำไมโบราณคดีเกี่ยวกับศาสนาคริสต์สำคัญ?

คริสเตียนได้รับการสาปแช่งได้ไหม พระเจ้าจะทรงยอมให้ผู้เชื่อถูกสาปแช่งหรือไม่?

ใครเป็นบรรพบุรุษคริสตจักรยุคแรก?

ทำไมทรยศทรยศพระเยซู?

พระเยซูทรงปรับปรุงให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์ แต่ไม่ได้ทรงลบล้างนั้น หมายความว่าอะไร?

เราต้องรักคนบาป แต่เกลียดชังความบาปหรือ?

เปาโลเดินทางเผยแพร่ศาสนาหลายครั้วแตกต่างกันยังไง?

ทำไมพระเจ้าทรงทำให้พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้าง?

พวกสะดูสีและพวกฟาริสีเป็นใคร?

จิตวิทยาทำงานร่วมกับการให้คำปรึกษาตามหลักพระคัมภีร์อย่างไร?

พระคัมภีร์หมายถึงอะไรที่ว่า "พวกเจ้าเป็นเทพเจ้า "? เพลงสดุดี 82:6 “เราได้กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายเป็นเทพเจ้า เป็นบุตรองค์พระผู้สูงสุด ท่านทุกคนนั่นแหละ” ยอห์น 10:34 “พระเยซูตรัสว่า “ในพระธรรมของท่านมีคำเขียนไว้มิใช่หรือว่า 'เราได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นพระ'?


กลับสู่หน้าภาษาไทย
นา ๆ คำถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์