settings icon
share icon
คำถาม

ผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์คืออะไร

คำตอบ


โดยทั่วไปแล้วผู้เผยพระวจนะคือบุคคลที่กล่าวความจริงของพระเจ้าให้กับผู้อื่น ในภาษากรีกคำว่าผู้เผยพระวจนะยังสามารถหมายถึง “ผู้กล่าวออกมา” หรือ “ผู้สนับสนุน” ผู้เผยพระวจนะเรียกอีกอย่างว่า “ผู้พยากรณ์” เพราะความหยั่งรู้ทางจิตวิญญาณหรือความสามารถของพวกเขาในการ “มองเห็น” อนาคตได้

ในพระคัมภีร์ผู้เผยพระวจนะมักจะมีบทบาททั้งด้านการสอนและการเปิดเผยให้เห็นสิ่งที่ไม่รู้มาก่อน โดยประกาศความจริงของพระเจ้าเกี่ยวกับประเด็นร่วมสมัยในขณะเดียวกันก็เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับอนาคตเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นงานรับใช้ของอิสยาห์ที่เกี่ยวข้องกับทั้งปัจจุบันและอนาคต เขาเทศนาอย่างกล้าหาญเพื่อต่อต้านความเสื่อมทรามในสมัยของเขา (อิสยาห์ 1:4) และแสดงนิมิตอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับอนาคตของอิสราเอล (อิสยาห์ 25:8)

ผู้เผยพระวจนะมีหน้าที่กล่าวพระวจนะของพระเจ้าแก่ผู้คนอย่างซื่อสัตย์ พวกเขามีส่วนสำคัญในการชี้นำประเทศอิสราเอลและก่อตั้งคริสตจักร ครอบครัวของพระเจ้าคือ “ท่านทั้งหลายถูกก่อร่างสร้างขึ้นบนรากฐานของบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้เผยพระวจนะ มีพระเยซูคริสต์เป็นศิลาหัวมุม” (เอเฟซัส 2:20)

มีการกล่าวถึงผู้เผยพระวจนะมากกว่า 133 ชื่อในพระคัมภีร์ รวมถึงสตรี 16 คน นอกจากนี้ยังมีผู้เผยพระวจนะอีกหลายคนเช่น ผู้อาวุโส 70 คนของอิสราเอล (กันดารวิถี 11:25) และผู้เผยพระวจนะ 100 คนที่โอบาดีห์ช่วยชีวิตไว้ (1 พงศ์กษัตริย์ 18:4) ชื่อผู้เผยพระวจนะคนแรกในพระคัมภีร์คืออับราฮัม ในพระธรรมปฐมกาล 20:7 พระเจ้าตรัสกับอาบีเมเลคในความฝันว่า “บัดนี้ จงคืนภรรยาของชายนั้นไปเสีย เพราะเขาเป็นผู้เผยพระวจนะ เขาจะอธิษฐานเพื่อเจ้า แล้วเจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้…” พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองต่ออับราฮัมในหลายๆ โอกาส

ยาโคบและโยเซฟที่เป็นลูกหลานของอับราฮัม ต่างก็มีความฝันเกี่ยวกับอนาคตที่อาจจัดได้ว่าเป็นคำทำนาย โมเสสได้รับการเรียกว่า "คนของพระเจ้า" และได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ (เฉลยธรรมบัญญัติ 34:10) โยชูวาและผู้พิพากษาหลายคนได้ทำหน้าที่เป็นผู้เผยพระวจนะ โดยที่ผู้พิพากษาคนสุดท้ายคือซามูเอลนั้นท่านได้ยินเสียงของพระเจ้าตั้งแต่ยังเป็นเด็ก (1 ซามูเอล 3:4) ต่อมาท่านได้เจิมดาวิดผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งกษัตริย์และผู้เผยพระวจนะในอิสราเอล

ช่วงเวลาของเอลียาห์และเอลีชาเป็นช่วงที่มีการเผยพระวจนะในระดับสูง ตามความเป็นจริงแล้วสถาบันสำหรับผู้เผยพระวจนะเจริญรุ่งเรืองในช่วงชีวิตของพวกเขา (ดู 1 พงศ์กษัตริย์ 20:35) ทั้งเอลียาห์และเอลีชาก็ทำการอัศจรรย์มากมายเช่นเดียวกัน

ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ยอห์นผู้ให้บัพติศมาพยากรณ์ล่วงหน้าถึงพระเมสสิยาห์ (มัทธิว 3:1) พระเยซูเองเสด็จมาในฐานะผู้เผยพระวจนะ ปุโรหิต กษัตริย์ และพระเมสสิยาห์ ได้ทำให้คำพยากรณ์ต่างๆ ของพระเมสสิยาห์ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมสำเร็จ

คริสตจักรในยุคแรกยังรวมถึงผู้เผยพระวจนะเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น อานาเนียได้รับคำพยากรณ์เกี่ยวกับอนาคตของอัครทูตเปาโล (กิจการ 9:10–18) พระธรรมกิจการ 21:9 กล่าวถึงบุตรสาวสี่คนของฟีลิปผู้ที่สามารถพยากรณ์ได้ มีการระบุว่าคำพยากรณ์เป็นของประทานฝ่ายวิญญาณในพระธรรม 1 โครินธ์บทที่ 12 และ 14 ในวาระสุดท้าย “พยาน” สองคนจะพยากรณ์จากกรุงเยรูซาเล็ม (พระธรรมวิวรณ์บทที่ 11)

โดยปกติแล้วผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าทรงส่งมาจะถูกดูหมิ่นและไม่มีใครฟังคำพูดของพวกเขา อิสยาห์ได้บรรยายถึงชนชาติของเขาว่า “ประชาชนที่กบฏ เป็นลูกหลานที่พูดปด เป็นลูกหลานที่ไม่ยอมเชื่อฟังธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ พวกเขากล่าวกับผู้ทำนายว่า “อย่าเห็นเลย” และกล่าวกับผู้พยากรณ์ว่า “อย่าพยากรณ์สิ่งถูกต้องแก่เรา จงพูดแต่สิ่งราบรื่นกับเรา จงพยากรณ์มายา’” (อิสยาห์ 30:9–10) พระเยซูรู้สึกโศกเศร้าที่เยรูซาเล็มได้ฆ่าผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าทรงได้ส่งมาให้พวกเขา (ลูกา 13:34)

แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่กล่าวข้อความหนึ่ง "ออกไป" จะเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริง พระคัมภีร์เตือนให้ระวังผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จที่อ้างว่ากล่าวแทนพระเจ้า แต่จริงๆ แล้วหลอกลวงผู้คนที่พวกเขาตั้งใจจะบอก กษัตริย์อาหับจ้างผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ 400 คนเพื่อบอกในสิ่งที่เขาต้องการจะได้ยิน (2 พงศาวดาร 18:4-7 ยืนยันมาจาก 2 ทิโมธี 4:3) ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เรามีคำเตือนมากมายเกี่ยวกับผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ พระเยซูทรงสอนว่า “ท่านทั้งหลายจงระวังพวกผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ ที่มาหาท่านนุ่งห่มเหมือนแกะ แต่ภายในนั้นร้ายกาจเหมือนหมาป่า” (มัทธิว 7:15) พระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตในภายหลังว่าในยุคสุดท้ายจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จหลายคนปรากฏขึ้น แสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อล่อลวงแม้พวกที่พระเจ้าทรงเลือกถ้าเป็นได้” (มัทธิว 24:24) พระธรรมวิวรณ์กล่าวถึงผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จที่จะเกิดขึ้นในเวลาแห่งความทุกข์ยากและหลอกลวงผู้คนทั่วโลก (วิวรณ์ 16:13, 19:20; 20:10) เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกชักนำให้หลงทาง เราต้อง “พิสูจน์วิญญาณนั้นๆ ว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่” เสมอ (1 ยอห์น 4:1)

ผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงของพระเจ้าจะมุ่งมั่นที่จะกล่าวความจริงของพระเจ้า เขาหรือเธอจะไม่ขัดแย้งต่อพระวจนะที่พระเจ้าทรงเปิดเผย ผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงจะกล่าวเช่นเดียวกับผู้เผยพระวจนะมีคาห์ก่อนที่เขาจะเผชิญหน้าครั้งสำคัญกับอาหับว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด ข้าพเจ้าจะพูดแต่สิ่งที่พระเจ้าของข้าพเจ้าตรัสฉันนั้น” (2 พงศาวดาร 18:13)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์คืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries