settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือหนามในเนื้อของเปาโล?

คำตอบ


มีคำอธิบายมากมายนับไม่ถ้วนเกี่ยวกับธรรมชาติของหนามในเนื้อของเปาโล มันเริมขยายจากการทดลองใจไม่หยุดหย่อน คู่ต่อสู้ที่ดื้อรั้น, โรคภัยไข้เจ็บเรื้อรัง (เช่นปัญหาสายตา มาลาเรีย อาการปวดหัวไมเกรน และโรคลมชัก) จนถึงความบกพร่องด้านการพูด ไม่มีใครสามารถบอกได้แน่นอนว่าหนามในเนื้อของเปาโลคืออะไร แต่มันอาจจะเป็นความทุกข์ทางกาย สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับหนามในเนื้อนี้มาจากเปาโลบอกเล่าเอง

2โครินธ์ 12:7: “และเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไป เนื่องจากที่ได้เห็นการสำแดงมากมายนั้น ก็ทรงให้มีหนามใหญ่ในเนื้อของข้าพเจ้า หนามนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไป”

ประการแรก วัตถุประสงค์ของหนามในเนื้อ คือเพื่อให้เปาโลอ่อนน้อมถ่อมตน ใครก็ตามที่ได้พบพระเยซูและที่พรงสนทนาด้วยและได้รับพระบัญชาขจากพระองค์ โดยธรรมชาติเขาจะกลายเป็นคนที่ "ลำพองใจ"

กิจการ 9:2-8 “ขอหนังสือไปยังธรรมศาลาในเมืองดามัสกัส เพื่อว่าถ้าพบผู้ใดถือทางนั้นไม่ว่าชายหรือหญิง จะได้จับมัดพามายังกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อเซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัส ในทันใดนั้น มีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมตัวเขาไว้รอบ เซาโลจึงล้มลงถึงดินและได้ยินพระสุรเสียงตรัสมาว่า “เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเราทำไม” เซาโลจึงทูลถามว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นผู้ใด” พระองค์ตรัสว่า “เราคือเยซู ซึ่งเจ้าข่มเหง แต่เจ้าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมือง และเจ้าจะต้องทำ ประการใดจะมีคนบอกให้รู้” คนทั้งหลายที่เดินทางไปด้วยกันก็ยืนนิ่งพูดไม่ออก ได้ยินพระสุรเสียงนั้น แต่ไม่เห็นใคร ฝ่ายเซาโลได้ลุกขึ้นจากพื้นดิน เมื่อลืมตาแล้วก็มองอะไรไม่เห็น เขาจึงจูงมือท่านไปยังเมืองดามัสกัส.

นอกเหนือจากความจริงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนไหว ที่เขียนมากมายในพันธสัญญาใหม่และมันเป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นว่าเปาโลกลับกลายเป็นคน "หยิ่ง" หรือ "ยกย่องเหนือระดับ" หรือ "ภูมิใจมากเกินไป" ประการที่สอง เรารู้ว่าความทุกข์ใจมาจากหรือโดยทูตของซาตาน เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ซาตานทรมานโยบ

โยบ 1:1-12 “มีชายคนหนึ่งในแผ่นดินอูส ชื่อโยบ ชายคนนั้นเป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรม เป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้าย ท่านมีบุตรชายเจ็ดคนและบุตรหญิงสามคน ส่วนสัตว์เลี้ยงของท่าน มีแกะเจ็ดพันตัว อูฐสามพันตัว วัวห้าร้อยคู่ และลาตัวเมียห้าร้อยตัว และท่านมีคนใช้มากมาย ดังนั้นชายผู้นี้จึงใหญ่โตที่สุดในบรรดาชาวตะวันออก บุตรของท่านเคยจัดการเลี้ยงในบ้านของแต่ละคน ตามวันกำหนดของตน เขาจะใช้ให้ไปเชิญน้องสาวทั้งสาม คนของเขามารับประทานและดื่มกับเขาด้วย และเมื่อการเลี้ยงเวียนครบรอบแล้ว โยบจะใช้ให้ไปทำพิธีชำระตัวเขาทั้งหลายให้บริสุทธิ์ และท่านจะตื่นแต่เช้ามืดถวายเครื่องเผาบูชาตามจำนวน ของเขาทั้งหมด เพราะโยบกล่าวว่า “ชะรอยบุตรของข้าพเจ้าได้กระทำบาปและแช่งพระเจ้า อยู่ในใจของเขา” โยบกระทำดังนี้เรื่อยมา อยู่มาวันหนึ่ง เมื่อเทพบุตรทั้งหลายมารายงานตัวต่อพระเจ้า ซาตานได้มาในหมู่เขาด้วย พระเจ้าตรัสถามซาตานว่า “เจ้ามาจากไหน” ซาตานทูลตอบพระเจ้าว่า “จากไปๆมาๆ อยู่บนแผ่นดินโลก และจากเดินขึ้นเดินลงบนนั้น” และพระเจ้าตรัสกับซาตานว่า “เจ้าได้ไตร่ตรองดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ ว่าในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา เป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรม เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้าย” แล้วซาตานทูลตอบพระเจ้าว่า “โยบยำเกรงพระเจ้าเปล่าๆหรือ พระองค์มิได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขา และครัวเรือนของเขา และทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรือ พระองค์ได้ทรงอำนวยพระพรงานน้ำมือของเขา และฝูงสัตว์ของเขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดิน แต่ขอยื่นพระหัตถ์เถิด และแตะต้องสิ่งของทั้งสิ้น ที่เขามีอยู่ และเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์พระองค์” และพระเจ้าตรัสกับซาตานว่า “ดูเถิด บรรดาสิ่งที่เขามีอยู่ก็อยู่ในอำนาจของเจ้า เพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาเท่านั้น” ซาตานจึงออกไปจากพระพักตร์ของพระเจ้า

พระเจ้าได้ทรงอนุญาตให้ซาตานทรมานเปาโลเพื่อพระประสงค์ที่ดีของพระเจ้า และมักจะอยู่ภายใต้พระประสงค์อันสมบูรณ์ของพระองค์ เป็นที่เข้าใจว่าเปาโลจะคิดถึงหนามนี้ว่าเป็นอุปสรรคที่จะขยายพันธกิจให้กว้างหรือมีประสิทธิภาพขึ้น

กาลาเทีย 5:14-16 “เพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียว คือว่า จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง แต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้อกันและกัน จงระวังให้ดี เกรงว่าจะย่อยยับไปตามๆกัน แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ อย่าสนองความต้องการของเนื้อหนัง”

ดังนั้นเขาจะทูลขอพระเจ้าถึงสามครั้งให้ทรงกำจัดนหามนั้นออกไป

2โครินธ์ 12:8 “เรื่องหนามใหญ่นั้น ข้าพเจ้าวิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงสามครั้ง เพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้า”

แต่เปาโลได้เรียนรู้จากประสบการณ์นี้ บทเรียนที่โดดเด่นในงานเขียนของท่าน: ฤทธิ์อำนาจศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนจะสำแดงได้ดีที่สุดต่อเบื้องหลังความอ่อนแอของมนุษย์

2โครินธ์ 4:7 “แต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง”

ดังนั้นพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงได้รับการยกย่อง

2โครินธ์10:17 “ถ้าผู้ใดจะอวด ก็จงอวดองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด”

แทนที่จะขจัดสิ่งที่เป็นปัญหาออกไป พระเจ้าทรงประทานพระคุณและกำลังผ่านสิ่งนั้น และพระองค์ทรงประกาศว่าพระคุณของพระอง์นั้นมีมาก "เพียงพอ"

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือหนามในเนื้อของเปาโล?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries