settings icon
share icon
คำถาม

ศิโยนคืออะไร ภูเขาศิโยนคืออะไร คำว่าศิโยนตามพระคัมภีร์หมายความว่าอะไร?

คำตอบ


เพลงสดุดี 87:2-3 “พระเจ้าทรงรักประตูศิโยน มากยิ่งกว่าที่อาศัยแห่งใดใดของยาโคบ โอ นครแห่งพระเจ้าเอ๋ย เขากล่าวสรรเสริญเธอ” ปรากฏกว่า 150 ครั้งในพระคัมภีร์ คำว่า "ศิโยน" หมายความอย่างสำคัญคือ "ป้อมปราการ".

ในพระคัมภีร์ ศิโยนเป็นทั้งเมืองของดาวิดและเมืองของพระเจ้า ตามพระคัมภีร์กล่าวไว้ คำว่า "ศิโยน" เริ่มแรกเเปลี่ยนจากความหมายป็นเมืองทางกายภาพมาเป็นความหมายด้านจิตวิญญาณ ครั้งแรกที่กล่าวถึงคำว่า "ศิโยน" ในพระคัมภีร์คือในหนังสือ 2 ซามูเอล

2 ซามูเอล 5:7 “แต่อย่างไรก็ตาม ดาวิดทรงยึดที่กำบังเข้มแข็งชื่อศิโยนได้คือเมืองของดาวิด”

ดังนั้น เดิมศิโยนเป็นชื่อป้อมปราการของคนเยบุสโบราณในกรุงเยรูซาเล็ม ศิโยนไม่เพียงหมายถึงแต่ป้อมปราการเท่านั้น แต่ยังเป็นเมืองที่ตั้งป้อมปราการด้วย หลังจากที่เดวิดทรงยึดได้ "ฐานที่มั่นของศิโยน" ต่อมาศิโยนถูกเรียกว่า "เมืองเดวิด"

1 พงศ์กษัตริย์ 8:1 “แล้วซาโลมอนทรงประชุมพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล และหัวหน้าของเผ่า คือบรรดาประมุขของตระกูลคนอิสราเอล ต่อพระพักตร์พระราชาซาโลมอนในกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อจะนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้าขึ้นมาจากนครดาวิด คือเมืองศิโยน”

1พงศาวดาร 11:5 “ชาวเมืองเยบุสทูลดาวิดว่า “พระองค์จะเสด็จเข้ามาที่นี่ไม่ได้” อย่างไรก็ดี ดาวิดทรงยึดที่กำบังเข้มแข็งคือศิโยนไว้ คือนครของดาวิด”

2 พงศาวดาร 5:2 “แล้วซาโลมอนทรงประชุมพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล และบรรดาหัวหน้าของเผ่า และบรรดาประมุขของตระกูลชนอิสราเอลในกรุง เยรูซาเล็ม เพื่อจะนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้าขึ้นมาจากนคร ดาวิดคือเมืองศิโยน”

เมื่อซาโลมอนทรงสร้างพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม คำว่าซีโยนมีความหมายขายออกไปว่าเป็นพระวิหารและบริเวณโดยรอบมัน

บทเพลงสดุดี 2:6 “เราได้ตั้งกษัตริย์ของเราไว้แล้ว บนศิโยน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา”

บทเพลงสดุดี 48:2, 11-12 .”ภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์ มองขึ้นไป ก็ดูงาม เป็นความชื่นบานของแผ่นดินโลกทั้งสิ้น คือภูเขาศิโยน อุดรไกล ซึ่งเป็นนครของพระมหาราชา ขอภูเขาศิโยนจงยินดี ขอธิดาแห่งยูดาห์จงเปรมปรีดิ์ เพราะเหตุการพิพากษาของพระองค์ จงเดินรอบศิโยน ไปให้รอบเถิด จงนับหอคอยของศิโยน”

บทเพลงสดุดี 132:13 “เพราะพระเจ้าทรงเลือกศิโยน พระองค์มีพระประสงค์จะให้เป็นที่ประทับของพระองค์” ในที่สุดศิโยนถูกนำมาใช้เป็นชื่อของเมืองเยรูซาเล็ม แผ่นดินยูดาห์ และคนอิสราเอลทั้งหมด

อิสยาห์ 40:9 “โอ ศิโยนเอ๋ย ผู้นำข่าวดี เจ้าจงขึ้นไปบนภูเขาสูง โอ เยรูซาเล็มเอ๋ย ผู้นำข่าวดี จงเปล่งเสียงของเจ้าด้วยเต็มกำลัง จงเปล่งเสียงเถิด อย่ากลัวเลย จงกล่าวแก่หัวเมืองแห่งยูดาห์ว่า ‘ดูเถิด นี่พระเจ้าของเจ้าง”

เยเรมีย์ 31:12 “เขาทั้งหลายจะมาร้องเพลงอยู่บนที่สูงแห่งศิโยน และเขาจะปลาบปลื้มเพราะของดีของพระเจ้า เพราะเมล็ดข้าว เหล้าองุ่น และน้ำมัน และเพราะลูกของแกะและโค ชีวิตของเขาทั้งหลายจะเหมือนกับสวนที่มีน้ำรด และเขาจะไม่อ่อนระทวยอีกต่อไป”

เศคาริยาห์ 9:13. “เพราะเราได้ดัดยูดาห์เหมือนโค้งคันธนู เราได้กระทำเอฟราอิมให้เป็นลูกธนู โอ ศิโยนเอ๋ย เราจะแกว่งบุตรทั้งหลายของเจ้าเป็นอาวุธ ต่อสู้บุตรทั้งหลายของเจ้านะกรีกเอ๋ย และแกว่งเจ้าอย่างดาบของนักรบ”

การใช้คำว่า "ศิโยน" ที่สำคัญที่สุด เป็นความหมายด้านเทววิทยา ศิโยนถูกนำมาใช้เปรียบเปรยว่าคนอิสราเอลว่าเป็นคนของพระเจ้า

อิสยาห์ 60:14 “ลูกชายของคนเหล่านั้นที่ได้บีบบังคับเจ้า จะมาโค้งลงต่อเจ้า และบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเจ้า จะกราบลงที่ฝ่าเท้าของเจ้า เขาทั้งหลายจะเรียกเจ้าว่าเป็นพระนครของพระเจ้า ศิโยนแห่งองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอล”

ความหมายด้านจิตวิญญาณของศิโยนยังคงมีต่อในพันธสัญญาใหม่ ซึ่งจะให้ความหมายแก่คริสเตียนว่าเป็นราชอาณาจักรฝ่ายจิตวิญญาณของพระเจ้า กรุงเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์

ฮีบรู12:22 “มิใช่เช่นนั้น แต่ท่านทั้งหลายได้มาถึงภูเขาศิโยน และมาถึงนครของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนม์ คือเทพนครเยรูซาเล็ม และมาถึงที่ชุมนุมทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้”

วิวรณ์ 14:1 “ข้าพเจ้าได้แลเห็น และดูเถิด พระเมษโปดกทรงยืนอยู่ที่ภูเขาศิโยน และผู้ที่อยู่กับพระองค์มีจำนวนแสนสี่หมื่นสี่พันคน ซึ่งเป็นผู้ที่มีพระนามของพระองค์ และพระนามของพระบิดาของพระองค์เขียนไว้ที่หน้าผากของเขา”

เปโตรยกย่องพระคริสต์ว่าทรงเป็นศิลามุมเอกของศิโยน

1 เปโตร 2:6 “เพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์แล้วว่า ดูก่อน เราวางศิลาก้อนหนึ่งลงในศิโยน เป็นศิลาหัวมุมที่ทรงเลือกแล้ว และเป็นศิลาที่มีค่าอันประเสริฐ และผู้ใดที่เชื่อในพระองค์ก็จะไม่ได้รับความอับอาย”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ศิโยนคืออะไร ภูเขาศิโยนคืออะไร คำว่าศิโยนตามพระคัมภีร์หมายความว่าอะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries