settings icon
share icon
คำถาม

การมาประทับอยู่ด้วยพระสิริของพระเจ้า (Shekinah glory) คืออะไร

คำตอบ


คำว่าการมาประทับอยู่ (Shekinah) ไม่ได้ปรากฏในพระคัมภีร์ แต่แนวคิดนั้นแน่นอนว่าอยู่ในพระคัมภีร์ รับบีชาวยิวเป็นผู้บัญญัติถ้อยคำที่นอกเหนือไปจากพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นรูปแบบของคำในภาษาฮีบรูที่แปลตามตัวอักษรว่า “พระองค์ทรงบันดาลให้ประทับอยู่” เป็นการแสดงออกถึงการเสด็จมาประทับหรือการประทับอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าบนโลกนี้ การมาประทับอยู่ปรากฏชัดครั้งแรกเมื่อชนชาติอิสราเอลออกเดินทางจากเมืองสุคคทเพื่อหนีออกจากอียิปต์ ที่นั่นพระเจ้าทรงปรากฏในเสาเมฆในตอนกลางวันและเสาเพลิงในตอนกลางคืนคือ “พวกเขาออกจากเมืองสุคคท ไปตั้งค่ายที่เอธามซึ่งอยู่ริมถิ่นทุรกันดาร พระยาห์เวห์เสด็จนำทางพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆ และในเวลากลางคืนด้วยเสาเพลิง ให้พวกเขามีแสงสว่างเพื่อจะเดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืน พระองค์ไม่ได้ทรงให้เสาเมฆในเวลากลางวันและเสาเพลิงในเวลากลางคืนคลาดจากเบื้องหน้าประชากรเลย” (อพยพ 13:20-22)

พระเจ้าตรัสกับโมเสสจากเสาเพลิงในพระธรรมอพยพบทที่ 33 เพื่อยืนยันว่าพระองค์จะทรงสถิตอยู่กับชนชาติอิสราเอล (ข้อ 9) ข้อ 11 กล่าวว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสแบบ “ต่อหน้า” ออกมาจากกลุ่มเมฆ แต่เมื่อโมเสสขอดูพระสิริของพระเจ้า พระเจ้าบอกเขาว่า “เจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้ เพราะมนุษย์เห็นหน้าเราแล้วจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้” (ข้อ 20) ดังนั้นชัดเจนว่าการสำแดงให้เห็นพระสิริของพระองค์นั้นเงียบไป เมื่อโมเสสของดูพระสิริของพระเจ้า พระองค์ซ่อนโมเสสไว้ในรอยแตกของหิน ปกคลุมเขาด้วยพระหัตถ์ของพระองค์แล้วผ่านไป จากนั้นพระองค์ก็ทรงเอาพระหัตถ์ออกและโมเสสเห็นเพียงเบื้องหลังของพระองค์ นี่จะเป็นการระบุว่าพระสิริของพระเจ้านั้นดีเลิศและมีฤทธิ์อำนาจมากเกินกว่าที่มนุษย์จะมองเห็นได้ทั้งหมด

การสำแดงที่มองเห็นได้ของการประทับอยู่ของพระเจ้านั้นไม่เพียงแต่เห็นได้โดยชาวอิสราเอลเท่านั้นแต่เห็นได้โดยชาวอียิปต์เช่นเดียวกันคือ “เวลาเช้ามืดพระยาห์เวห์ทอดพระเนตรลงมาจากเสาเพลิงและเสาเมฆทรงเห็นทัพอียิปต์ ก็ทรงบันดาลให้ทัพอียิปต์เกิดโกลาหล พระองค์ทรงทำให้ล้อรถฝืดจนแล่นแทบไม่ไหว คนอียิปต์จึงพูดกันว่า “ให้เราหนีจากคนอิสราเอลเถิด เพราะพระยาห์เวห์ทรงต่อสู้กับคนอียิปต์เพื่อพวกเขา”” (อพยพ 14:24-25) แค่การมาประทับอยู่ด้วยพระสิริของพระเจ้านั้นเพียงพอที่จะโน้มน้าวศัตรูของพระองค์ว่าพระองค์ไม่ใช่ใครก็ตามที่จะถูกต่อต้านได้

ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมพระเยซูเป็นที่ซึ่งพระสิริของพระเจ้าอาศัยอยู่ พระธรรมโคโลสี 2:9 บอกเราว่า “เพราะว่าความเป็นพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทั้งสิ้นดำรงอยู่ในพระกายของพระองค์” ทำให้พระเยซูต้องร้องอุทานต่อฟีลิปว่า “คนที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา” (ยอห์น 14:9) ในพระคริสต์เราเห็นการสำแดงของพระเจ้าเองในบุคคลที่สองของตรีเอกนุภาพ แม้ว่าพระสิริของพระองค์นั้นถูกปิดบังไว้ ถึงกระนั้นพระเยซูก็คือการทรงสถิตของพระเจ้าบนโลกนี้ ตามที่การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่เต็นท์ธรรมดาๆ ที่เรียกว่า “พลับพลา” ก่อนที่จะมีการสร้างพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม แล้วการทรงสถิตก็อยู่ในคนธรรมดาซึ่งก็คือพระเยซู “ท่านไม่มีความงามหรือความสง่าที่จะให้พวกเรามองดู และไม่มีรูปลักษณ์ซึ่งจะให้เราพึงปรารถนา” (อิสยาห์ 53:2) แต่เมื่อเราไปถึงสวรรค์ เราจะเห็นทั้งพระบุตรและพระบิดาซึ่งเต็มด้วยพระสิริและการมาประทับอยู่ด้วยพระสิริจะไม่ถูกปิดบังอีกต่อไป (1 ยอห์น 3:2)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การมาประทับอยู่ด้วยพระสิริของพระเจ้า (Shekinah glory) คืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries