settings icon
share icon
คำถาม

ตราประทับของพระเจ้าคืออะไร

คำตอบ


มีห้าข้อในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึง "ตราประทับของพระเจ้า" หรือวัตถุหรือบุคคลที่ได้รับการประทับตราโดยพระเจ้า (ยอห์น 6:27, 2 ทิโมธี 2:19, วิวรณ์ 6:9, 7:2 และ 9:4) คำว่าได้รับการประทับตราในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่มาจากคำภาษากรีกที่แปลว่า “ประทับด้วยเครื่องหมายเฉพาะตัว” เพื่อประโยชน์ในการเก็บบางสิ่งไว้เป็นความลับหรือปกป้องหรือรักษาวัตถุที่ได้รับการประทับตรา มีการใช้ตราประทับสำหรับธุรกิจที่เป็นทางการ ยกตัวอย่างเช่น นายร้อยชาวโรมันอาจประทับตราเอกสารที่มีไว้สำหรับผู้บังคับบัญชาเท่านั้นที่จะเห็นได้ หากสิ่งที่ใช้ในการผนึกหักไปแล้ว ผู้ที่ได้รับเอกสารจะรู้ว่าจดหมายนั้นถูกแก้ไขหรือถูกอ่านโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ปิดผนึก

พระธรรมวิวรณ์ 7:3–4 และ 9:4 กล่าวถึงกลุ่มคนที่มีตราประทับของพระเจ้าและด้วยเหตุนี้จึงได้รับการปกป้องจากพระองค์ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก ระหว่างการเป่าแตรพิพากษาครั้งที่ห้า ตั๊กแตนจากนรกโจมตีผู้คนบนแผ่นดินโลกด้วย “อำนาจของพวกแมงป่อง” (วิวรณ์ 9:3) อย่างไรก็ตามตั๊กแตนปีศาจเหล่านี้มีข้อจำกัดในสิ่งที่พวกมันสามารถทำอันตรายได้คือ “พระองค์ตรัสบอกพวกมันไม่ให้ทำร้ายหญ้าบนแผ่นดินโลก หรือพืชเขียว หรือต้นไม้ แต่ให้ทำร้ายเฉพาะคนทั้งหลาย ที่ไม่มีตราของพระเจ้าบนหน้าผากของเขา” (วิวรณ์ 9:4) บุคคลที่ได้รับเครื่องหมายจากพระเจ้าจะได้รับการปกป้องไว้ ตราประทับของพระเจ้าในเวลาแห่งความทุกข์ยากเป็นสิ่งซึ่งตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับเครื่องหมายของสัตว์ร้าย ซึ่งระบุว่าผู้คนเป็นสาวกของซาตาน (วิวรณ์ 13:16–18)

เปาโลกล่าวถึงตราประทับของพระเจ้าในบริบทของความจริงพื้นฐาน เขาบอกทิโมธีว่าหลักคำสอนเท็จแพร่สะพัดออกไปและบางคนพยายามทำลายความเชื่อของผู้เชื่อ จากนั้นเขากล่าวคำให้กำลังใจนี้คือ "แต่ว่ารากฐานอันแข็งแกร่งของพระเจ้าตั้งมั่นอยู่และปรากฏคำจารึกดังนี้ “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักบรรดาคนของพระองค์” และ “ให้ทุกคนที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าละทิ้งความชั่ว" (2 ทิโมธี 2:19) ภาพก็คือรากฐานของอาคารซึ่งได้ลงรายการการจารึกไว้สองประการซึ่งระบุถึงวัตถุประสงค์ของอาคารซึ่งได้มีการวางรากฐานของคริสตจักรเอาไว้แล้ว (เอเฟซัส 2:20) และ "ตราประทับ" นิรันดร์หรือคำจารึกซึ่งสรุปได้ถึงความเชื่อสองด้าน นั่นก็คือการวางใจในพระเจ้าและการละทิ้งบาป (ดูมาระโก 1:15) เนื้อเรื่องดำเนินต่อไปเพื่ออธิบายเนื้อหาของบ้านหลังใหญ่ที่จารึกไว้ว่า ภาชนะสำหรับใช้อย่างสมเกียรติและสำหรับใช้อย่างไม่สมเกียรติ “ถ้าใครชำระตัวเองให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้ เขาก็จะเป็นภาชนะพิเศษ ซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้ว เหมาะที่เจ้าของจะใช้เป็นประโยชน์ และพร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง” (2 ทิโมธี 2:21)

พระเยซูคริสต์เผยให้เห็นถึงตราประทับของพระเจ้าคือ "เพราะพระเจ้าคือพระบิดาทรงรับรองท่านผู้นี้แล้ว” (ยอห์น 6:27) ผู้ที่วางใจในพระเยซูยังมีตราประทับของพระเจ้า ซึ่งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ "ในพระคริสต์ ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วย คือเมื่อพวกท่านได้ยินสัจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่าน และวางใจในพระองค์แล้ว พวกท่านก็ได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้ พระวิญญาณนั้นผู้เป็นมัดจำค้ำประกันว่าเราจะได้รับกรมสิทธิ์ของเราจนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่ เพื่อเป็นการยกย่องพระเกียรติของพระองค์" (เอเฟซัส 1:13-14) เป็นเรื่องดีที่จะรู้ว่าลูกๆ ของพระเจ้าได้รับการประทับตรา ปลอดภัย และได้รับการสนับสนุนท่ามกลางความชั่วร้ายของโลกที่ไม่ได้อยู่อย่างถาวร

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ตราประทับของพระเจ้าคืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries