settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนควรตอบสนองต่อความยากจนและความอดอยากทั่วโลกอย่างไร?

คำตอบ


ตามสถิติล่าสุดผู้คนทั่วโลกมากกว่า 480 ล้านคนมีการขาดสารอาหารแบบเรื้อรัง ทุกวันเด็กเล็ก 26,000 คนเสียชีวิตเนื่องจากความยากจน ความหิวโหยและโรคที่ไม่อาจรักษาได้ ด้วยจำนวนประชากรมากมายทั่วโลกที่อยู่ในสภาพที่น่าโศกเศร้า คริสเตียนควรทำอย่างไร คริสตจักรควรตอบสนองอย่างไร

คริสเตียนควรตอบสนองต่อความยากจนและความอดอยากของโลกด้วยการเห็นอกเห็นใจ มีความเห็นอกเห็นใจที่แท้จริงต่อคนขัดสน โดยทำตามแบบอย่างของพระเยซู (มาระโก 8:2) หมายความว่าเราตระหนักถึงความต้องการ เราเอาใจใส่คนต่อผู้ที่ขัดสนและกระทำการในนามของพวกเขา การมีความเห็นอกเห็นใจต่อพี่น้องที่ขัดสนนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในตัวเรา (1 ยอห์น 3:17) เราถวายให้เกียรติพระเจ้าเมื่อเราเมตตาต่อคนขัดสน (สุถาษิต 14:31)

คริสเตียนควรตอบสนองต่อความยากจนและความอดอยากทั่วโลกด้วยการกระทำ แน่นอนว่าการอธิษฐานสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนั้นเป็นสิ่งที่คริสเตียนทุกคนสามารถทำได้ นอกเหนือจากนั้น

คริสเตียนควรทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อบรรเทาความทุกข์ซึ่งเกิดมาจากความยากจนและความอดอยากทั่วโลก พระเยซูกล่าวว่า "จงขายของที่ท่านมีอยู่และทำทาน…. เพราะว่าทรัพย์สมบัติของพวกท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย" (ลูกา 12:33 — 34) เหมือนทาบิธา เราควรที่จะทำดีอยู่เสมอและช่วยเหลือคนยากจน (กิจการ 9:36)

ผู้เชื่อหรือคริสเตียนที่เสียสละตนเองเพื่อคนจนจะได้รับพรจากพระเจ้า "บุคคลที่เอ็นดูคนยากจนก็ให้พระเจ้าทรงยืม และพระองค์จะทรงตอบแทนแก่การกระทำของเขา" (สุภาษิต 19:17) คำอวยพรอันดีเยี่ยมเหล่านี้อาจจะเป็นการอวยพรเกี่ยวกับทางด้านจิตวิญญาณมากกว่าทางร่างแต่มีสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นการรับประกัน การให้แก่คนจนนั้นเป็นการลงทุนแบบนิรันดร์

มีองค์กรบรรเทาทุกข์สองสามแห่งที่ไม่ได้ทำงานเพียงเพื่อต่อสู้เพื่อความยากจนและความอดอยากทั่วโลกแต่ยังแบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์อีกด้วย กลุ่มเช่น Compassion International (มูลนิธิดรุณาทร) มุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตวิญญาณ

คริสเตียนควรตอบสนองต่อความยากจนและความอดอยากทั่วโลกด้วยความหวัง ผู้เชื่อสามารถกระทำการในนามของคนยากจนด้วยความมั่นใจว่าพวกเขากำลังช่วยส่งเสริมงานของพระเจ้าในโลก "ข้าพเจ้าทราบว่า พระเจ้าทรงกระทำความ เที่ยงธรรมให้แก่ผู้ที่ทุกข์ยาก และทรงจัดความยุติธรรมให้แก่คนขัดสน" (สดุดี 140:12) ผู้เชื่อทำงานด้วยความหวังที่ว่าพระเยซูจะกลับมาและ "ท่านจะพิพากษาคนจนด้วยความชอบธรรมและตัดสินให้และคนต่ำต้อยของแผ่นดินด้วยความเที่ยงธรรม" (อิสยาห์ 11:4)

จนกว่าจะถึงวันแห่งความยุติธรรมวันนั้น พระเยซูได้ตรัสว่า "คนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอ" (มัทธิว 26:11) ในกรณีนั้นเรามีโอกาสที่ไม่จำกัดและหน้าที่อันเร่งด่วนที่จะรับใช้พระเจ้าโดยการรับใช้ผู้อื่น

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนควรตอบสนองต่อความยากจนและความอดอยากทั่วโลกอย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries