settings icon
share icon
คำถาม

พระพรตามพระคัมภีร์คืออะไร

คำตอบ


ในพระคัมภีร์มีคำหลายคำที่มักจะแปลว่า “พระพร” หรือ “อวยพร” คำในภาษาฮีบรูที่แปลว่า “อวยพร” ซึ่งใช้บ่อยที่สุดคือคำว่า barak นั้นอาจหมายถึงการสรรเสริญ การแสดงความยินดีหรือการคำนับ และยังใช้เพื่อหมายถึงคำสาปแช่งด้วย พระธรรมปฐมกาล 1:22 เป็นเหตุการณ์แรกเมื่อพระเจ้าทรงอวยพรสิ่งมีชีวิตในทะเลและนก โดยบอกให้พวกมันมีลูกดกและเพิ่มจำนวนมากขึ้นบนแผ่นดินโลก เช่นเดียวกันในข้อที่ 28 คือพระเจ้าได้ให้คำอวยพรที่คล้ายๆ กันแก่อาดัมและเอวา โดยเสริมว่าพวกเขาต้องมีอำนาจเหนือสิ่งทรงสร้าง เมื่อพระเจ้าทรงเรียกอับรามให้ไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญา (ปฐมกาล 12:1-3) พระองค์ทรงสัญญาว่าจะอวยพรเขา สร้างชื่อเสียงของเขาให้ยิ่งใหญ่ และอวยพรทุกครอบครัวบนแผ่นดินโลกผ่านทางเขา พระพรในที่นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความสุขและสวัสดิภาพ ทั้งสำหรับอับรามและคนอื่นๆ ในพระธรรมปฐมกาล 22:16-18 พระเจ้าทรงอวยพรอับรามอีกครั้งและทรงเพิ่มพระพรนั้นซึ่งเกิดจากการที่เขาเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้า

พระเจ้าไม่ใช่ผู้เดียวที่ประกาศการอวยพร เมื่อเรเบคาห์ออกจากครอบครัวไปเป็นภรรยาของอิสอัค (ปฐมกาล 24:60) ครอบครัวของเธออวยพรเธอโดยกล่าวว่า “ขอให้เจ้าเป็นมารดาของคนนับแสนนับล้าน และขอให้เชื้อสายของเจ้าได้ประตูเมืองของคนที่เกลียดชังเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์” เมื่ออิสอัคพร้อมที่จะตายแล้ว เขาให้พรแก่ยาโคบบุตรชายของเขาว่า “ขอพระเจ้าทรงประทานน้ำค้างจากฟ้าแก่เจ้าและประทานความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินทั้งพืชและเหล้าองุ่นใหม่มากมายแก่เจ้า

ขอให้ชนชาติทั้งหลายรับใช้เจ้า ขอให้ประชาชาติกราบไหว้เจ้า ขอให้เป็นเจ้านายเหนือพี่น้อง

และบุตรชายมารดาของเจ้ากราบไหว้เจ้า ผู้ใดแช่งสาปเจ้าก็ขอให้ผู้นั้นถูกสาปและผู้ใดอวยพรเจ้าก็ขอให้ผู้นั้นได้รับพร” (ปฐมกาล 27:28-29)

คำในภาษาฮีบรูอีกคำหนึ่งสำหรับการอวยพรคือ esher ซึ่งแปลว่าความสุขเช่นกัน ในพระธรรมโยบ 5:17 กล่าวว่า “มนุษย์คนใดที่พระเจ้าทรงตักเตือนก็เป็นสุขเพราะฉะนั้น อย่าดูหมิ่นการตีสอนขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์” พระพรข้อนี้เชื่อมโยงกับความรู้ที่ว่าพระเจ้ากำลังทำงานเพื่อชี้นำเราในเส้นทางที่ถูกต้อง การตีสอนของพระเจ้าเป็นการแสดงถึงความรักที่ทรงมีต่อเรา เหมือนกับพ่อแม่ที่ลงวินัยลูกที่เล่นอยู่กลางถนน พระธรรมสดุดี 1:1-3 ดำเนินต่อไปในหัวข้อนั้นเมื่อกล่าวว่า “บุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ไม่เดินตามคำแนะนำของคนอธรรม ไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาป ไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ เขาใคร่ครวญธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง ทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้น” พระธรรมสดุดีเต็มไปด้วยการอ้างอิงถึงคำอวยพรที่เปี่ยมสุขนี้สำหรับผู้ที่รักและยำเกรงพระเจ้า

ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่มีคำภาษากรีกหลักสองคำที่แปลว่า “อวยพร” คำว่า Makarios มีความหมายของความสุขที่เราเพิ่งดูกันไป ความสุขของพระธรรมมัทธิวบทที่ 5 และพระธรรมลูกาบทที่ 6 กล่าวถึงสภาวะที่มีความสุขของผู้ที่ค้นพบจุดประสงค์และความสำเร็จในพระเจ้า เช่นเดียวกับในพระธรรมสดุดี ชีวิตซึ่งดีที่สุดมีไว้สำหรับผู้ที่รักและยำเกรงพระเจ้า และจัดลำดับชีวิตของพวกเขาตามพระวจนะของพระองค์ พระธรรมโรม 4:6-8 เชื่อมโยงพระพรอันเปี่ยมสุขนี้เข้ากับผู้ที่ได้รับการอภัยบาป เพราะพวกเขารู้ว่าความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้รับการฟื้นฟูแล้ว ส่วนคำว่า Eulogeo นั้นให้ความสำคัญกับคำพูดดีๆ หรือรายงานดีๆ ที่คนอื่นมอบให้ใครสักคน และอธิบายถึงพรที่เรากล่าวเหนืออาหารของเราด้วย (มัทธิว 26:26) พระธรรมเอเฟซัส 1:3 อวยพรพระเจ้าสำหรับพระพรทั้งหมดที่พระองค์ประทานแก่เราในพระคริสต์ และ 1 เปโตร 3:9 แนะนำให้เราอวยพรผู้ที่ทำร้ายเรา เพราะเราได้รับเรียกให้รับพระพรจากพระเจ้า

เมื่อนำหัวข้อเหล่านี้มารวมกัน เราจะเห็นว่าคำอวยพรเป็นคำแสดงถึงความปรารถนาดีและความสุขที่กล่าวแก่ผู้อื่น เช่นเดียวกับเงื่อนไขที่เติมเต็มคำพูดที่ดีเหล่านั้น การออกแบบดั้งเดิมของพระเจ้าในการทรงสร้างมีไว้เพื่อให้สิ่งมีชีวิตของพระองค์รวมทั้งมนุษย์ ประสบความเจริญรุ่งเรือง สันติสุข และความสมหวัง แต่การออกแบบนั้นถูกทำลายลง เมื่อความบาปเข้ามาในโลก คำอวยพรคือความปรารถนาให้พระเจ้าคืนความโปรดปรานแก่ผู้อื่นหรือการประกาศความดีในพระลักษณะ ของพระองค์ พระพรสูงสุดที่พระเจ้าประทานให้คือชีวิตใหม่และการให้อภัยที่มาจากความเชื่อในพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ พระพรทางวัตถุที่เราชื่นชมยินดีในแต่ละวันเป็นสิ่งชั่วคราว แต่พระพรฝ่ายจิตวิญญาณที่มีให้เราในพระคริสต์นั้นครอบคลุมกาลเวลาและความเป็นนิรันดร์ เช่นเดียวกับสิ่งที่เป็นวัตถุและไม่ใช่วัตถุ ดังที่ผู้เขียนสดุดีกล่าวไว้ว่า “คนที่ผู้อุปถัมภ์ของเขาคือพระเยโฮวาห์ของยาโคบก็เป็นสุข คือผู้ที่ความหวังของเขาอยู่ในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา” (สดุดี 146:5)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระพรตามพระคัมภีร์คืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries