settings icon
share icon
คำถาม

ผู้ประกาศข่าวประเสริฐคืออะไร

คำตอบ


ผู้ประกาศข่าวประเสริฐคือใครบางคนที่ประกาศข่าวดี กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นผู้เทศนาพระกิตติคุณหรือเป็นมิชชั่นนารี บุคคลหนึ่งที่มีของประทานในการประกาศข่าวประเสริฐ บ่อยครั้งก็คือใครสักคนที่เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อเทศนาสั่งสอนข่าวประเสริฐและเรียกร้องให้มีการกลับใจ มนุษย์ผู้เขียนพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มคือ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์นซึ่งบางครั้งก็ได้รับการเรียกว่า “ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ” เพราะว่าพวกเขาบันทึกพันธกิจของพระเยซูคริสต์คือแน่นอนว่าเป็น “ข่าวดี”

พระธรรมเอเฟซัส 4:11-13 กล่าวว่า “และพระองค์เองประทานให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ เพื่อเตรียมธรรมิกชนสำหรับการปรนนิบัติและการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า บรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่ คือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์” ในพระธรรมกิจการ 21:8 ฟีลิปได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐและใน 2 ทิโมธี 4:5 เปาโลให้คำแนะนำทิโมธีให้ทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ นี่เป็นเพียงแค่สามที่ซึ่งใช้คำว่าผู้ประกาศข่าวประเสริฐตลอดทั้งพระคัมภีร์ คนอื่นๆ อาจจะได้รับการพิจารณาว่าเป็น “ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ” เพราะว่าเขาเทศนาเรื่องข่าวดี รวมถึงพระเยซูเอง (ลูกา 20:1) และเปาโล (โรม 1:15) แต่ฟีลิปเป็นหนึ่งคนที่เรียกอย่างเฉพาะเจาะจงว่าเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐในพระคัมภีร์

ฟีลิปได้เป็นหนึ่งในมัคนายกเจ็ดคนที่ได้รับเลือกเพื่อว่าอัครทูตจะได้ทำงานของพวกเขาในการเทศนาสั่งสอนและการอธิษฐาน (กิจการ 6:2-4) เห็นได้ชัดว่าฟีลิปได้ตั้งรกรากที่ซีซารียาและอาศัยอยู่ที่นั่นประมาณ 20 ปีก่อนที่เปาโลจะไปถึงในพระธรรมกิจการบทที่ 21 งานด้านการประกาศข่าวประเสริฐของฟีลิปก่อนหน้านี้อยู่ในสะมาเรีย (กิจการ 8:4-8) เขา “ประกาศเรื่องพระคริสต์” กับชาวสะมาเรีย (ข้อ 5) และทำการอัศจรรย์ รวมถึงขับผีและรักษาคนง่อย เป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าฟีลิปทำการให้บัพติศมาในพระนามของพระเยซู แต่การบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เกิดขึ้นจนกระทั่งอัครทูตทั้งหลายมาที่สะมาเรีย

การอยู่ที่สะมาเรียของเปโตรและยอห์นและการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าไปอยู่ในชาวสะมาเรียที่เชื่อ (กิจการ 8:17) เป็นการยืนยันถึงพันธกิจของฟีลิปที่นั่น ในฐานะของผู้ประกาศข่าวประเสริฐนั้นฟีลิปได้เทศนาสั่งสอนข่าวประเสริฐและเมื่อชาวสะมาเรียเชื่อและรับพระวิญญาณ พวกเขาได้รับการต้อนรับสู่คริสตจักร ซึ่งก่อนหน้านี้มีการแบ่งแยกและการเป็นปรปักษ์กันระหว่างชาวยิวกับชาวสะมาเรีย แต่ในตอนนั้นก็เกิดการผูกพันในฝ่ายจิตวิญญาณด้วยความรัก (โคโลสี 3:14) ความพยายามในการบุกเบิกของฟีลิปสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้ฟังของเขาเพื่อให้ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความเชื่อ การเตรียมการของผู้ประกาศข่าวประเสริฐเพื่อไปยังความรอดคือสิ่งที่ผู้ซึ่งมีการเรียกว่าผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้ทำมาตลอด

พันธกิจของฟีลิปในฐานะผู้ประกาศข่าวประเสริฐดำเนินต่อไปในพระธรรมกิจการบทที่ 8 ในขณะที่มีทูตสวรรค์นำเขาไปยังทางเปลี่ยวเพื่อไปกาซา บนถนนนั้นเขาพบกับขันทีชาวเอธิโอป ซึ่งเป็นข้าราชการของพระราชินีชาวเอธิโอป ฟีลิปเปิดความเข้าใจของชายคนนั้นในเรื่องพระคำของพระเจ้าและขันทีคนนั้นได้รับความรอด ฟีลิปให้บัพติศมาแก่ชายคนนั้นและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็รับฟีลิปไป (กิจการ 8:39) หลังจากนั้นฟีลิป “ปรากฏตัวที่เมืองอาโซทัสและเดินทางไปทั่วเพื่อประกาศข่าวประเสริฐในทุกเมืองจนมาถึงเมืองซีซารียา” (ข้อ 40) ทุกๆ ที่ซึ่งเขาไปนั้นฟีลิปจะประกาศข่าวประเสริฐ นั่นคือสิ่งที่ผู้ประกาศข่าวประเสริฐทำ

ทิโมธีได้รับการบอกให้เทศนาสั่งสอนเรื่องก่อนการรับความรอดซึ่งเป็น “หน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ” (2 ทิโมธี 4:5) การเทศนาสั่งสอนแบบเดียวกันของข่าวดีคือการทรงเรียกทั่วไปสำหรับสาวกในพระมหาบัญชาและเรียกเราทุกคนไปยังช่วงเวลาสิ้นยุค (มัทธิว 28:16-20) ในพระธรรมยูดา 1:3 ธรรมิกชนทุกคนต้องต่อสู้อย่างเอาจริงเอาจังเพื่อความเชื่อที่มอบให้แก่พวกเขา และในข้อ 23 เราต้อง “ช่วยคนให้รอดด้วยการฉุดเขาออกจากไฟ”

ตำแหน่งของผู้ประกาศข่าวประเสริฐจะมีความจำเป็นจนกระทั่งคริสตจักรไปถึงการเติบโตอย่างเต็มที่ในพระคริสต์เอง (เอเฟซัส 4:13) ข่าวดีนั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้แบ่งปันออกไป และเรามีข่าวซึ่งดีที่สุดคือพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และทรงฟื้นคืนพระชนม์อีกครั้งและทรงช่วยทุกคนที่เรียกหาพระองค์ให้รอด (โรม 10:9-13)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ผู้ประกาศข่าวประเสริฐคืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries