settings icon
share icon
คำถาม

หีบพันธสัญญาคืออะไร?

คำตอบ


พระเจ้าได้กระทำพันธสัญญา (พันธสัญญาที่มีเงื่อนไข) กับประชากรแห่งอิสราเอลผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์คือโมเสส พระองค์สัญญาในสิ่งที่ดีแก่พวกเขาและลูกหลานของเขาหลายชั่วอายุคนถ้าพวกเขาเชื่อฟังพระองค์และกฎของพระองค์ แต่พระองค์เตือนถึงความสิ้นหวัง การลงโทษและการแตกแยกออกไปเสมอถ้าพวกเขาไม่เชื่อฟัง สำหรับสัญลักษณ์ของพันธสัญญาของพระองค์ พระองค์ให้ชาวอิสราเอลทำกล่องตามการออกแบบของพระองค์ เพื่อให้ใส่แผ่นศิลาซึ่งประกอบไปด้วยพระบัญญัติสิบประการ กล่องหรือหีบนี้ถูกเรียกว่า "หีบ" และทำด้วยไม้กระถินเทศปิดด้วยทองคำ หีบนี้อยู่ที่ส่วนในสุดของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพลับพลาในทะเลทรายและในที่สุดอยู่ในพระวิหารเมื่อมีการสร้างขึ้นที่เมืองเยรูซาเล็ม หีบนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อหีบพันธสัญญา

ความสำคัญที่แท้จริงของหีบพันธสัญญาคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับฝาของกล่อง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น "พระที่นั่งกรุณา" คำว่า 'พระที่นั่งกรุณา' มาจากภาษาฮีบรูหมายความว่า "การปกคลุม ปลอบโยน เอาใจ ล้างให้สะอาด ยกเลิกหรือไถ่โทษ" ปีละครั้งปุโรหิตสูง (เลวีนิติ 16) เข้าไปที่อภิสุทธิสถานที่มีหีบพันธสัญญาและทำการไถ่บาปให้แก่ตัวเองและไถ่บาปให้แก่ชาวอิสราเอล ปุโรหิตจะโปรยเลือดของสัตว์ที่นำไปบูชาบนพระที่นั่งกรุณาเพื่อที่จะทำให้ความโมโหและความโกรธของพระเจ้าสำหรับความบาปที่ได้ทำในอดีตลดลง นี่เป็นสถานที่เดียวในโลกที่การไถ่บาปเช่นนี้สามารถที่จะกระทำได้

พระที่นั่งกรุณาบนหีบเป็นสัญลักษณ์ของนิมิตแห่งการเสียสละอันสูงสุดสำหรับบาปทั้งหมดคือเลือดของพระคริสต์ที่หลั่งออกมาบนไม้กางเขนเพื่อการอภัยบาป อัครทูตเปาโลอดีตฟาริสีและเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมรู้เกี่ยวกับแนวคิดนี้เป็นอย่างดีเมื่อเขาเขียนเกี่ยวกับการที่พระคริสต์ปกคลุมเราจากบาปในโรม 3:24 – 25 "…แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรม โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์ โดยความเชื่อจึงได้ผล" ในเมื่อมีที่เดียวสำหรับการที่จะทำการไถ่บาปในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมคือพระที่นั่งกรุณาของหีบพันธสัญญา ฉะนั้นมียังคงมีสถานที่เดียวสำหรับการไถ่บาปในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่และในปัจจุบันเช่นเดียวกันคือไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ ในฐานะคริสเตียนเราไม่ได้มองไปที่หีบพันธสัญญาอีกต่อไปแต่เรามองไปที่องค์พระเยซูเพียงผู้เดียวที่เป็นผู้อภัยโทษและไถ่โทษบาปของเรา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

หีบพันธสัญญาคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries