settings icon
share icon
คำถาม

การติดสนิทกับพระเจ้าเป็นส่วนตัวหมายความว่าอะไร?

คำตอบ


การติดสนิทกับพระเจ้าเป็นส่วนตัวเริ่มต้นเมื่อเราตระหนักว่าราต้องการพระองค์ ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปและโดยความเชื่อได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด พระเจ้า พระบิดาในสวรรค์ของเรา ทรงปรารถนาเสมอที่จะได้อยู่ใกล้ชิดเรา ให้เราได้ติดสนิทกับพระองค์ ก่อนที่อดัมทำบาปในสวนอีเดน (ปฐมกาลบทที่ 3) ทั้งเขาและอีฟรู้จักพระเจ้าแบบใกล้ชิดสนิทสนมเป็นส่วนตัว พวกเขาได้เดินกับพระองค์ในสวนและสนทนาโดยตรงกับพระองค์ เนื่องจากความผิดบาปของมนุษย์ เราก็เลยถูกแยกออกและขาดการติดสนิทกับพระเจ้า สิ่งที่หลายคนไม่ทราบ ไม่ตระหนักหรือสนใจ คือว่าพระเยซูทรงประทานของขวัญที่น่าทึ่งที่สุด-แก่เรา—คือโอกาสที่จะมีชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าถ้าเราวางใจในพระองค์

โรม 6:23 “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

พระเจ้าทรงสภาพมนุษย์เป็นองค์พระเยซูคริสต์ ที่ทรงรับความผิดบาปของเรา ถูกฆ่าตายและจากนั้นทรงฟื้นพระชนม์อีกครั้ง พิสูจน์ชัยชนะเหนือความบาปและความตาย

โรม 8:1 “เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลาย ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์”

ถ้าเรารับของขวัญนี้เราได้กลายเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าและสามารถติดสนิทกับพระองค์ได้ การติดสนิทกับพระเจ้าเป็นส่วนตัว หมายความว่าเราควรให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตประจำวันของเรา เราควรจะอธิษฐานต่อพระองค์ อ่านพระคำของพระองค์ และนั่งใคร่ครวญข้อพระคำ เพื่อพยายามที่จะได้รู้จักพระองค์ดีขึ้น เราควรจะอธิษฐานทูลขอสติปัญญาซึ่งเป็นสมบัติที่มีค่ามากที่สุดที่เราเคยได้รับ

ยากอบ 1:5 “ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิ แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ”

เราควรร้องทูลขอต่อพระองค์ ทูลขอในนามของพระเยซู

ยอห์น 15:16 “ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน”

พระเยซูคือผู้ที่ทรงรักเรามากพอที่จะประทานชีวิตของพระองค์เพื่อเรา และพระองค์ทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่ทรงเชื่อมสะพานระหว่างเรากับพระเจ้า

โรม 5:8 “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา”

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้ให้คำปรึกษาซึ่งเป็นของประทานแก่เรา

ยอห์น 14:15-17 .”“ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไป คือพระวิญญาณแห่งความจริง ซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะแลไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่าน และจะประทับอยู่ในท่าน”

พระเยซูได้ตรัสเช่นนี้ก่อนทรงสิ้นพระชนม์ และหลังจากทรงสิ้นพระชนม์ พระวิญญาณบริสุทธิ์กลายเป็นผู้ประทับอยู่ในทุกคนที่แสวงหาพระองค์อย่างจริงจัง พระองค์ทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่ประทับอยู่ในใจของบรรดาผู้เชื่อ และทรงไม่เคยละทิ้งเรา ทรงให้คำแนะนำแก่เรา สอนความจริงแก่เราและทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจเรา ปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งสวรรค์ เราจะไม่สามารถต่อสู้กับความชั่วร้ายและการทดลองได้ แต่เนื่องจากเรามีพระองค์ เราเริ่มต้นเกิดผลที่มาจากการยอมให้พระวิญญาณทรงควบคุมเรา

กาลาเทีย 5:22-23 “ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย”

การติดสนิทกับพระเจ้าเป็นส่วนตัวนี้ไม่ยากที่จะเสาะหาอย่างที่เราคาดคิด และไม่มีสูตรลึกลับที่จะทำให้ได้รับมัน ทันทีที่เราเป็นบุตรของพระเจ้า เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ที่จะทรงเริ่มทำงานในหัวใจของเรา เราควรอธิษฐานโดยไม่หยุดหย่อน อ่านพระคัมภีร์และเข้าร่วมในคริสตจักรของผู้ที่เชื่อในพระคัมภีร์; สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราเติบโตฝ่ายวิญญาณ การไว้วางใจในพระเจ้าจะช่วยเราแก้ปัญหาได้ในแต่ละวัน และเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นผู้สนับสนุนเรา เป็นทางที่จะให้เราติดสนิทกับพระองค์ ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในทันที เราจะเริ่มต้นตรวจสอบได้ในบางครั้ง และความจริงทั้งหมดจะปรากฏชัดเจน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การติดสนิทกับพระเจ้าเป็นส่วนตัวหมายความว่าอะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries