settings icon
share icon
คำถาม

พระเยซูทรงปรับปรุงให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์ แต่ไม่ได้ทรงลบล้างนั้น หมายความว่าอะไร?

คำตอบ


ในพระธรรมมัทธิว บันทึกคำสอนที่เราเรียกกันว่าคำเทศนาบนภูเขา คำตรัสของพระเยซูเหล่านี้ได้ถูกบันทึกคือ:

มัทธิว 5:17-18 “อย่าคิดว่าเรามาเลิกล้างธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะ เรามิได้มาเลิกล้าง แต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการ เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ตราบใดที่ฟ้าและดินดำรงอยู่ แม้อักษรหนึ่งหรือขีดๆหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติ จนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิด ได้เกิดขึ้นแล้ว”

ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่บ่อยครั้งว่าถ้าพระเยซูไม่ได้ทรง "ลบล้าง" ธรรมบัญญัติแล้ว มันก็ยังคงเป็นพันธะผูกพันอยู่ ถ้าเช่นนั้น เรื่องอื่นๆ ที่ประกอบดังเช่น การยึดถือวันสะบาโตต้องยังคงปฏิบัติอยู่ บางทีพร้อมกับเรื่องอื่น ๆ อีกมากมายในธรรมบัญญํติของโมเสส สมมติฐานนี้เป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดคำสอนและเจตนาของพระธรรมตอนนี้ ตรงนี้พระคริสต์ไม่ได้ทรงแนะนำให้การปฏิบัติตามธรรมบัญญํติของโมเสสให้มีผลคงอยู่ตลอดไป มุมมองดังกล่าวจะขัดแย้งกับทุกสิ่งที่เราเรียนจากความสมดุลในพันธสัญญาใหม่

โรม 10:4 “เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของธรรมบัญญัติ เพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อได้รับความชอบธรรม”

กาลาเทีย 3:23-25 “ก่อนที่ความเชื่อมานั้น เราถูกธรรมบัญญัติกักตัวไว้ ถูกกั้นเขตไว้จนความเชื่อจะปรากฏ เพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงควบคุมเราไว้จนพระคริสต์เสด็จมา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ แต่บัดนี้ความเชื่อนั้นได้มาแล้ว เราจึงมิได้อยู่ใต้บังคับของผู้ควบคุมอีกต่อไปแล้ว”

เอเฟซัส 2:15 “คือการเป็นปฏิปักษ์กันโดยในเนื้อหนังของพระองค์ ได้ทรงให้ธรรมบัญญัติอันประกอบด้วยบทบัญญัติและกฎหมายต่างๆนั้นเป็นโมฆะ เพื่อจะกระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นคนใหม่คนเดียวในพระองค์ เช่นนั้นแหละจึงทรงกระทำให้เกิดสันติสุข”

ความสำคัญพิเศษในการศึกษาเรื่องนี้คือเพื่อชี้แจงให้เข้าใจคำว่า "ลบล้าง" มันแปลจากคำภาษากรีก kataluo หมายความตามตัวอักษร "ปล่อยวางลง." เราพบคำนี้สิบเจ็ดครั้งในพันธสัญญาใหม่ ตัวอย่างคำนี้ถูกใช้ตอนที่ชาวโรมันทำลายล้างพระวิหารของชาวยิว

มัทธิว 26:61 ว่า “คนนี้ได้ว่าเขาสามารถจะทำลายพระวิหารของพระเจ้า และจะสร้างขึ้นใหม่ในสามวัน”

มัทธิว 27:40 ว่า “เจ้าผู้จะทำลายพระวิหารและสร้างขึ้นในสามวันน่ะ จงช่วยตัวเองให้รอด ถ้าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าจงลงมาจากกางเขนเถิด”

กิจการ 6:14 “เพราะเราได้ยินเขาว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธจะทำลายสถานที่นี้ และจะเปลี่ยนธรรมเนียมซึ่งโมเสสให้ไว้แก่เรา” คำนี้ใช้เมื่อเวลาทำให้ร่างกายมนุษย์ยุบสลายไปเมื่อตายแล้ว

2โครินธ์ 5:1 “เพราะเรารู้ว่า ถ้าเรือนดินคือกายของเรานี้จะพังทำลายเสีย เราก็ยังมีที่อาศัยซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานให้ที่มิได้สร้างด้วยมือมนุษย์ และตั้งอยู่เป็นนิตย์ในสวรรค์”

คำนี้สามารถขยายความหมายว่า "โค่นล้ม" แปลว่า "ทำให้ว่างเปล่า สูญเสียความสำเร็จ " ในภาษากรีกโบราณ คำนี้ใช้เกี่ยวกับกับสถาบันต่างๆ กฎหมายต่างๆ เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความคิดว่า "ทำให้เป็นโมฆะ" สำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูว่าคำนี้ใช้อย่างไรในมัทธิว 5:17

มัทธิว 5:17 “อย่าคิดว่าเรามาเลิกล้างธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะ เรามิได้มาเลิกล้าง แต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการ” ในบริบทนี้ "ลบล้าง" จัดเป็นคำตรงข้ามกับ "ทำให้สมบูรณ์" พระคริสต์เสด็จมา "... ไม่ได้เพื่อทรงลบล้าง แต่เพื่อทำให้สมบูรณ์”

พระเยซูไม่ได้เสด็จมาในโลกนี้เพื่อพระประสงค์จะกระทำการเป็นปฏิปักษ์กับธรรมบัญญัติ พระประสงค์ของพระองค์ไม่ใช่เพื่อปกป้องการทำให้สมบูรณ์ แต่พระองค์ทรงยกย่องนับถือ มีใจรัก เชื่อฟัง และเพื่อทำให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์ ทรงกระทำให้คำพยากรณ์ตามธรรมบัญญัติที่เกี่ยวกับพระองค์เองสำเร็จสมบูรณ์

ลูกา 24:44 “พระองค์ตรัสกับเขาว่า ‘นี่เป็นถ้อยคำของเรา ซึ่งเราได้บอกไว้แก่ท่านทั้งหลาย เมื่อเรายังอยู่กับท่านว่า บรรดาคำที่เขียนไว้ในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสส และในหมวดผู้เผยพระวจนะและในหมวดสดุดีกล่าวถึงเรานั้น จำเป็นจะต้องสำเร็จ”

พระคริสต์ทรงทำให้ธรรมบัญญัติของโมเสสสำเร็จบริบูรณ์ ซึ่งเรียกร้องให้เชื่อฟังอย่างสิ้นเชิงภายใต้การบังคับขู่เข็ญว่าจะมี "คำแช่งสาป"

กาลาเทีย 3:10, 13 “เพราะว่าคนทั้งหลายซึ่งพึ่งการประพฤติตามธรรมบัญญัติ ก็ถูกแช่งสาป เพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ทุกคนที่มิได้ประพฤติตามข้อความทุกข้อ ที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติก็ถูกแช่งสาป พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติ โดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเรา (เพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่ง)”

ในความหมายนี้ ธรรมบัญญัติของพระเจ้าจะมีผลทางปฏิบัติต่อไป มันจะทำให้จุดประสงค์ตามที่ได้รับนั้นสำเร็จบรรลุผล

อย่างไรก็ตาม ถ้าธรรมบัญญัติของโมเสสยังผูกพันกับคนทุกวันนี้ ในแง่ของความผูกพัน มันก็ไม่ทำให้สำเร็จสมบูรณ์ และที่พระเยซูเสด็จมาทำพระราชกิจนี้ก็ล้มเหลว ในทางตรงกันข้าม ถ้าพระเจ้าทรงบรรลุพระประสงค์ของพระองค์แล้ว ธรรมบัญญํติก็สำเร็จครบถ้วน แล้วธรรมบัญญํตินั้นก็ไม่เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามทุกวันนี้ ยิ่งกว่านั้น ถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงทำให้ธรรมบัญญัติของโมเสสสำเร็จ— มันก็ยังคงเป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามในทุกวันนี้—แล้วมันไม่ได้ถือปฏิบัติเป็นเพียงบางส่วน แต่ก็เป็นระบบที่บังคับทั้งหมด พระเยซูทรงตรัสชัดถ้อยชัดคำว่าไม่ใช่หนึ่ง "จำนวนนิดหนึ่งหรือหนึ่งจด" (แทนรอยเครื่องหมายที่เล็กที่สุดของสคริปต์ฮ๊บรู) จะผ่านไปจนกระทั่งทั้งหมดสำเร็จครบถ้วน ดังนั้น ไม่มีอะไรในธรรมบัญญัติที่จะสูญไปจนกระทั่งพระเยซูทรงทำให้เป้าหมายของธรรมบัญญัติสำเร็จครบสมบูรณ์ พระเยซูทรงทำให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์ เราไม่สามารถพูดได้ว่าพระเยซูทรงทำให้พิธีการถวายเครื่องบูชาสำเร็จครบถ้วน แต่ไม่ได้ทรงทำให้ธรรมบัญญัติด้านอื่นสำเร็จ พระเยซูได้ทรงทำให้ธรรมบัญญัติสำเร็จหรือไม่เลย ความตายของพระเยซูแทนความหมายการทำพิธีถวายบูชา นั่นก็ยังหมายถึงด้านอื่น ๆของ ธรรมบัญญํติด้วย

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเยซูทรงปรับปรุงให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์ แต่ไม่ได้ทรงลบล้างนั้น หมายความว่าอะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries