settings icon
share icon
คำถาม

วิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าคืออะไร?

คำตอบ


"วิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้า" มีกล่าวเอาไว้ในวิวรณ์ 1:4, 3:1, 4:5 และ 5:6 วิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าไม่ได้มีการระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ฉะนั้นเป็นไปได้ที่จะเป็นหลักคำสอนทางศาสนา วิวรณ์ 1:4 กล่าวว่าวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้า วิวรณ์ 3:1 ระบุว่าพระเยซู "มี" วิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้า วิวรณ์ 4:5 เชื่อมโยงวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้ากับคบเพลิงเจ็ดอันที่อยู่หน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้า วิวรณ์ 5:6 ระบุว่าวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าเป็น "ตาทั้งเจ็ด" ของแกะและประกาศว่าพวกมันถูก "ส่งออกไปทั่วแผ่นดินโลก"

มีการแปลความอย่างน้อยสามสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ สิ่งแรกคือวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระคัมภีร์และโดยเฉพาะพระธรรมวิวรณ์ใช้เลข 7 เพื่ออ้างถึงความสมบูรณ์แบบและความเสร็จสมบูรณ์ ถ้านั่นหมายถึง "เจ็ด" ใน "วิญญาณทั้งเจ็ด" ก็ไม่ได้หมายถึงวิญญาณต่างๆ ทั้งเจ็ดของพระเจ้า แต่หมายถึงความสมบูรณ์แบบและความเสร็จสมบูรณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากกว่า มุมมองที่สองคือว่าวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้ากล่าวถึงทูตสวรรค์เจ็ดตน อาจจะเป็นเสราฟิมและเครูบ สิ่งนี้จะทำให้ลงตัวสำหรับทูตสวรรค์อื่นๆ มากมายที่มีการอธิบายไว้ในพระธรรมวิวรณ์ (วิวรณ์ 4:6 – 9, 5:6 – 14, 19: 4 – 5)

ความเป็นไปได้ที่สามนั้นมีพื้นฐานอยู่ที่อิสยาห์ 11:2 ซึ่งกล่าวว่า "พระวิญญาณของพระเจ้าจะอยู่บนท่านนั้น คือวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจ วิญญาณแห่งการวินิจฉัยและอานุภาพ วิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรงพระเจ้า" เป็นไปได้ที่นี่คือการอธิบายวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้า (1) วิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า (2) วิญญาณแห่งสติปัญญา (3) วิญญาณแห่งความเข้าใจ (4) วิญญาณแห่งการให้คำปรึกษา (5) วิญญาณแห่งพลังอำนาจ (6) วิญญาณแห่งความรู้ (7) วิญญาณแห่งการยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราอย่างแน่ชัดว่าวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าคืออะไร/ใคร แต่การแปลความแรกคือวิญญาณทั้งเจ็ดนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์และดูเหมือนว่าจะเป็นจริงมากที่สุด

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

วิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries