settings icon
share icon
คำถาม

ยอห์นผู้ให้รับบัพติสมาเป็นเอลียาห์กลับชาติมาเกิดจริงๆ หรือไม่?

คำตอบ


มัทธิว 11:7 – 14 ประกาศว่า "พระเยซูตรัสกับคนหมู่นั้นถึงยอห์นว่า "ท่านทั้งหลายได้ออกไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อดูอะไร มิใช่ดูต้นอ้อไหวโดยถูกลมพัดนะ ถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายไปดูอะไร ดูคนนุ่งห่มผ้าเนื้ออ่อนนิ่มหรือ ดูเถิด คนนุ่งห่มผ้าเนื้อนิ่มก็อยู่ในราชวัง แต่ท่านทั้งหลายออกไปดูอะไร ดูผู้เผยพระวจนะหรือ แน่ทีเดียว และเราบอกท่านว่า ท่านนั้นเป็นผู้ประเสริฐยิ่งกว่าผู้เผยพระวจนะเสียอีก คือยอห์นนี้แหละ ที่พระคัมภีร์กล่าวถึงว่า 'เราใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่าน ผู้นั้นจะเตรียมมรรคาของท่านไว้ข้างหน้าท่าน' เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ในบรรดาคนซึ่งเกิดจากผู้หญิงมานั้น ไม่มีผู้ใดใหญ่กว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมา แต่ว่าผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ก็ยังใหญ่กว่ายอห์นเสียอีก และตั้งแต่สมัยยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาถึงทุกวันนี้ แผ่นดินสวรรค์ก็เป็นสิ่งที่คนได้แสวงหาด้วยใจร้อนรน และผู้ที่ใจร้อนรนก็เป็นผู้ที่ชิงเอาได้ เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย และธรรมบัญญัติได้พยากรณ์มาจนถึงยอห์นนี้ ถ้าท่านทั้งหลายจะยอมรับให้เป็น ก็ยอห์นนี่แหละ เป็นเอลียาห์ซึ่งจะมานั้น" ตรงนี้พระเยซูอ้างมาจากมาลาคี 3:1 ซึ่งผู้ส่งข้อความนั้นเป็นภาพของการพยากรณ์ที่จะเกิดขึ้น ตามพระธรรมมาลาคี 4:5 ผู้ส่งข้อความคือ "ผู้เผยพระวจนะเอลียาห์" ผู้ที่พระเยซูระบุว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา สิ่งนี้หมายความว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมาคือเอลียาห์กลับชาติมาเกิดหรือไม่ ไม่ใช่เลย

ประการที่หนึ่งผู้ฟังแรกๆ ของพระเยซู (ผู้อ่านดั้งเดิมของพระธรรมมัทธิว) จะไม่ยอมรับอย่างแน่นอนว่าคำกล่าวของพระเยซูนั้นอ้างถึงการกลับชาติมาเกิด นอกจากนั้นเอลียาห์ไม่ได้ตาย เขาถูกรับขึ้นสวรรค์ด้วยลมพายุในขณะที่เขานั่งรถเพลิง (2 พงษ์กษัตริย์ 2:11) การถกเถียงกันเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิด (หรือการเป็นขึ้นมาขากความตาย) ของเอลียาห์นั้นพลาดเป้าหมาย ถ้าเป็นไปได้การพยากรณ์ถึงเอลียาห์ "ที่จะมา" จะเป็นการมองว่าเป็นตัวของเอลียาห์ที่กลับมายังโลกจากสวรรค์

ประการที่สองพระคัมภีร์นั้นกล่าวชัดเจนว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมาถูกเรียกว่า "เอลียาห์" เพราะว่าเขามาด้วย "น้ำใจและฤทธิ์เดชของเอลียาห์" (ลูกา 1:17) ไม่ใช่เพราะว่าเขาคือเอลียาห์จริงๆ ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาผู้บุกเบิกของพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ เป็นผู้ซึ่งชี้ทางถึงการมาถึงขององค์พระผู้เป็นเจ้า ดั่งที่เอลียาห์ได้ทำให้บทบบาทนั้นสำเร็จในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม (และอาจจะอีกครั้งหนึ่งในอนาคต ดูวิวรณ์บทที่ 11)

ประการที่สามเอลียาห์เองปรากฏตัวกับโมเสสในการจำแลงพระกายของพระเยซูหลังจากที่ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาได้ตายไปแล้ว สิ่งนี้ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเอลียาห์ได้เปลี่ยนบุคลิกไปเป็นยอห์น (มัทธิว 17:11 – 12)

ประการที่สี่มาระโก 6:14 – 16 และ 8:28 แสดงให้เห็นว่าทั้งประชากรและเฮโรดจำแนกความแตกต่างระหว่างยอห์นผู้ให้รับบัพติศมากับเอลียาห์

ท้ายที่สุดการพิสูจน์ว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมาคนนี้ไม่ใช่เอลียาห์ที่กลับชาติมาเกิดมาจากตัวของยอห์นเอง ในบทแรกของยอห์นข่าวประเสริฐของอัครทูต ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาระบุว่าตัวเขาเองเป็นผู้ส่งข้อความของอิสยาห์ 40:3 ไม่ใชเอลียาห์แห่งมาลาคี 3:1 ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมายังยืนยันกระทั่งปฏิเสธอย่างเฉพาะเจาะจงว่าเขาไม่ใช่เอลียาห์ (ยอห์น 1:19 – 23)

ยอห์นทำเพื่อพระเยซูในสิ่งที่เอลียาห์จะต้องทำเพื่อการมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เอลียาห์ไม่ได้กลับชาติมาเกิด พระเยซูระบุว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมาคือเอลียาห์ ในขณะที่ยอห์นปฏิเสธการระบุนั้น เราจะทำให้การสอนทั้งสองนี้เข้ากันได้อย่างไร มีวลีหลักในการระบุของพระเยซูถึงยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาที่ไม่ควรจะมองข้าม พระองค์กล่าวว่า "ถ้าคุณเต็มใจที่จะยอมรับสิ่งนี้ เขาก็คือเอลียาห์" กล่าวอีกอย่างคือการระบุถึงยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาว่าเป็นเอลียาห์นั้นไม่ได้มีการยืนยันว่าเป็นความจริงว่าเขาเป็นเอลียาห์จริงๆ แต่อยู่ที่การตอบสนองของผู้คนต่อบทบาทของเขา สำหรับผู้ที่ยินยอมที่จะเชื่อพระเยซูว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมาทำหน้าที่เป็นเอลียาห์ เพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า สำหรับผู้นำศาสนาที่ปฏิเสธพระเยซู ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาไม่ได้ทำหน้าที่นี้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ยอห์นผู้ให้รับบัพติสมาเป็นเอลียาห์กลับชาติมาเกิดจริงๆ หรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries