settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมพระเจ้าทรงเลือกอิสราเอลให้เป็นชนชาติที่พระองค์ทรงเลือก?

คำตอบ


เมื่อกล่าวถึงชนชาติอิสราเอล ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 7:7-9 ได้กล่าวไว้ว่า “ที่พระเจ้าทรงรักและทรงเลือกท่านทั้งหลายนั้น มิใช่เพราะท่านทั้งหลายมีจำนวนมากกว่าประชาชนชาติอื่น ด้วยว่าในบรรดาชนชาติทั้งหลายท่านเป็นจำนวนน้อยที่สุด แต่เพราะพระเจ้าทรงรักท่านทั้งหลาย และพระองค์ทรงรักษาคำปฏิญาณซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านทั้งหลาย พระเจ้าจึงทรงพาท่านทั้งหลายออกมาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ และทรงไถ่ท่านทั้งหลายให้พ้นจากแดนทาส จากหัตถ์ฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์ เหตุฉะนั้นพึงทราบเถิดว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านเป็นพระเจ้า เป็นพระเจ้าสัตย์ซื่อผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคน”

พระเจ้าทรงเลือกชนชาติอิสราเอลให้เป็นคนที่จะให้พระเยซูได้ทรงกำเนิดมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากความบาปและความตาย (ยอห์น3:16) ประการแรกพระเจ้าทรงให้สัญญาเกี่ยวกับพระเมสสิยา ภายหลังจากที่อดัมกับเอวาตกอยู่ในความผิดบาป (ปฐมกาล บทที่ 3) และหลังจากนั้นพระเจ้าทรงให้คำมั่นว่าพระเมสสิยาจะเสด็จมาทางเชื้อสายของอับราฮัม,อิสอัค และยาโคบ (ปฐมกาล12:1-3) นั้นก็หมายความว่า พระเยซูคริสต์คือเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าจึงทรงเลือกชนชาติอิสราเอลให้เป็นชนชาติของพระองค์ ซึ่งจริงๆแล้วพระองค์ไม่จำเป็นต้องมี “ชนชาติที่ทรงเลือก”ก็ได้ แต่พระองค์ทรงต้องการให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าพระเยซูคริสต์จะต้องกำเนิดลงมาเป็นชนชาติใดชนชาติหนึ่ง และพระเจ้าก็ทรงเลือกอิสราเอล

อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่พระเจ้าได้ทรงเลือกอิสราเอลก็ไม่ใช่เป้าหมายในการสร้าง พระเมสสิยาซะทีเดียว พระเจ้าได้ตัดสินใจเลือกอิสราเอลเพื่อที่จะให้พวกเขาได้ออกไปสั่งสอนคนอื่นๆเกี่ยวกับพระเจ้า อิสราเอลนั้นแท้จริงเป็นชนชาติแห่งนักบวช,ผู้พยากรณ์ และ ผู้เผยแพร่ศาสนา พระเจ้าทรงปรารถนาให้อิสราเอลเป็นชนชาติที่แตกต่าง เป็นชนชาติที่นำผู้อื่นมาถึงพระเจ้าและพระสัญญาของพระองค์ที่จะทรงเป็น พระผู้ไถ่,พระเมสสิยา และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา แต่ส่วนมากชนชาติอิสราเอลก็ล้มเหลวจากภาระงานที่ทรงมอบให้นี้ อย่างไรก็ดีพระเจ้าทรงมีเป้าหมายสำหรับชนชาติอิสราเอล และการเป็นพระเมสสิยาและพระผู้ช่วยให้รอดนั้นจะสมบูรณ์ได้ก็โดยองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้น

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมพระเจ้าทรงเลือกอิสราเอลให้เป็นชนชาติที่พระองค์ทรงเลือก?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries