settings icon
share icon
คำถาม

พระที่นั่งกรุณาคืออะไร

คำตอบ


ผู้เขียนถึงชาวฮีบรูกล่าวเกี่ยวกับการจัดเตรียมพลับพลาแห่งพันธสัญญาเดิม พลับพลาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เคลื่อนย้ายได้ซึ่งชาวอิสราเอลใช้ตั้งแต่ตอนที่พวกเขาร่อนเร่ไปในถิ่นทุรกันดารหลังจากการอพยพออกจากอียิปต์ไปจนถึงการสร้างพระวิหารในเยรูซาเล็ม (ดูพระธรรมอพยพบทที่ 25-27) ภายในพลับพลามีหีบพันธสัญญาซึ่งรวมถึงพระที่นั่งกรุณาด้วย (ฮีบรู 9:3-5)

หีบพันธสัญญาซึ่งเป็นหีบที่บรรจุแผ่นหินสองแผ่นโดยได้จารึกบัญญัติสิบประการไว้นั้น เป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพลับพลาและต่อมาในพระวิหารในเยรูซาเล็มนั้นได้มีการวางมันไว้ที่บริเวณชั้นในซึ่งเรียกว่าอภิสุทธิสถาน เช่นเดียวกันนี้ภายในหีบยังมีหม้อทองคำบรรจุมานาซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานให้เมื่อพวกเขายังร่อนเร่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร (อพยพ 16:4) และไม้เท้าของอาโรนที่ออกดอกตูมและผลิตผลอัลมอนด์ (กันดารวิถี 17:1-13) (ดูฮีบรู 9:4) ด้านบนของหีบมีฝาปิดที่เรียกว่าพระที่นั่งกรุณาซึ่งมีก้อนเมฆลอยอยู่หรือสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ของการประทับอยู่ของพระเจ้า พระเจ้าควรจะประทับอยู่ที่นี่ และจากสถานที่แห่งนี้พระองค์ควรที่จะประทานความเมตตาแก่มนุษย์เมื่อเลือดแห่งการไถ่โทษถูกประพรมลงบนพระที่นั่งนั้น

กล่าวตามธรรมเนียมคือพระที่นั่งกรุณาสามารถปิดซ่อนประชากรของพระเจ้าจากการพิพากษาที่เคยถูกประณามของธรรมบัญญัติ ในทุกปีของวันลบล้างบาป มหาปุโรหิตจะเข้าไปในอภิสุทธิสถานและประพรมเลือดของสัตว์ที่เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปให้กับประชากรของพระเจ้า เลือดนี้จะถูกประพรมไว้บนพระที่นั่งกรุณา จุดที่สื่อไปถึงจากภาพนี้คือการถวายด้วยเลือดเท่านั้นที่จะสามารถลบล้างการถูกประณามตามธรรมบัญญัติและการละเมิดธรรมบัญญัติของพระเจ้าได้

คำในภาษากรีกสำหรับ “พระที่นั่งกรุณา” ในพระธรรมฮีบรู 9:5 คือ hilasterion ซึ่งหมายถึง “สิ่งที่ทำให้ถูกลบล้าง” หรือ “เครื่องบูชา” ถือเป็นแนวคิดในการขจัดความบาป ในพระธรรมเอเสเคียล 43:13-15 คือด้านหน้าของแท่นบูชานี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า hilasterion (การทำให้พอใจหรือพระที่นั่งกรุณา) ในพระคัมภีร์ฉบับเก่า (พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมฉบับที่แปลเป็นภาษากรีก) เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการหลั่งเลือดเพื่อความบาป

ความสำคัญของสิ่งนี้คืออะไร ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ พระคริสต์เองทรงถูกกำหนดให้เป็น “เครื่องบูชา” ของเรา เปาโลอธิบายถึงสิ่งนี้ในจดหมายของท่านถึงชาวโรมันว่า “โดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์ทรงนับว่าพวกเขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า ด้วยการที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่พวกเขาพระเจ้าทรงให้พระเยซูเป็นเครื่องบูชาลบบาป แก่ผู้ที่มีความเชื่อในพระโลหิตของพระเยซู พระเจ้าทรงกระทำเช่นนี้เพื่อสำแดงความยุติธรรมของพระองค์ เพราะโดยความอดกลั้นพระทัย พระองค์จึงไม่ได้ทรงลงโทษบาปที่ทำไปก่อนหน้านั้น” (โรม 3:24-25) สิ่งที่เปาโลกำลังสอนในที่นี้คือพระเยซูทรงเป็นผู้ลบล้างความบาป ดังที่ปรากฎภาพคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ด้วยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ และการตอบสนองของเราต่อพระคริสต์ผ่านทางความเชื่อของเราในพระองค์ ความบาปทั้งหมดของเราได้รับการลบล้างแล้ว เช่นเดียวกันเมื่อใดก็ตามที่ผู้เชื่อทำบาป เราจะต้องหันกลับมาหาพระคริสต์ผู้ซึ่งเป็นเครื่องบูชาหรือผู้ลบล้างความบาปของเรา (1 ยอห์น 2:1, 4:10) สิ่งนี้เชื่อมโยงกับแนวความคิดในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมและพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับการลบล้างความบาปดังตัวอย่างโดยพระที่นั่งกรุณาของพระเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระที่นั่งกรุณาคืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries