settings icon
share icon
คำถาม

พระมหาบัญชาคืออะไร?

คำตอบ


มัทธิว 28: 19-20 มีหลายสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นพระมหาบัญชา:

มัทธิว 28:19-20 “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”

พระเยซูทรงประทานพระบัญชานี้แก่อัครสาวกไม่นานก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์ และมันเป็นโครงสำคัญที่พระเยซูทรงคาดว่าอัครสาวก และผู้ที่ติดตามพวกเขาจะกระทำตามเมื่อพระองค์เสด็จไปแล้ว เป็นที่น่าสนใจว่าในต้นฉบับภาษากรีก พระบัญชาพิเศษนี้พบได้เฉพาะในมัทธิว 28: 19-20 คือ "สร้างสาวก". พระมหาบัญชาสั่งสอนเราให้สร้างสาวกในขณะที่เรากำลังออกไปทั่วโลก และในขณะที่เรากำลังทำกิจกรรมประจำวันของเรา

เราจะสร้างสาวกได้อย่างไร โดยให้บัพติศพวกเขาและสั่งสอนพวกเขาทุกสิ่งที่พระเยซูทรงบัญชา "สร้างสาวก" เป็นคำสั่งหนึ่งในพระมหาบัญชา ในขณะที่คุณกำลังจะ" "ให้บัพติศมา" และ "กำลังสั่งสอน" เป็นวิธีที่เราปฏิบัติตามคำสั่งเพื่อ "สร้างสาวก" ให้สำเร็จตามพระบัญชา หลายคนเข้าใจพระธรรมกิจการ 1: 8 ว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระมหาบัญชาด้วย

กิจการ 1:8 “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”

พระมหาบัญชาสามารถกระทำได้โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราต้องเป็นพยานของพระคริสต์ ตอบสนองต่อพระมหาบัญชาในเมืองของเรา (เยรูซาเล็ม) ในรัฐต่างๆ และประเทศต่างๆ (แคว้นยูเดียและสะมาเรีย) และที่อื่นใดที่พระเจ้าทรงส่งเราไปอยู่ (จนถึงสิ้นสุดปลายแผ่นดินโลก)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระมหาบัญชาคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries