settings icon
share icon
คำถาม

อัครทูตคืออะไร

คำตอบ


คำว่าอัครทูตหมายถึง “ผู้ที่ถูกส่งออกไป” ในพันธสัญญาใหม่มีการใช้คำว่าอัครทูตเป็นหลักอยู่สองประการ ประการแรกกล่าวถึงอัครทูตสิบสองคนของพระคริสต์อย่างเฉพาะเจาะจง ประการที่สองเป็นการกล่าวโดยทั่วไปถึงบุคคลอื่นๆ ที่มีการส่งออกไปเพื่อเป็นผู้ส่งสารหรือทูตของพระคริสต์

อัครทูตสิบสองคนมีตำแหน่งที่ไม่เหมือนใคร ในการกล่าวถึงกรุงเยรูซาเล็มใหม่ พระธรรมวิวรณ์ 21:14 กล่าวว่า “กำแพงของนครนั้นมีฐานศิลาสิบสองฐาน และบนฐานเหล่านั้นมีชื่ออัครทูตสิบสองคนของพระเมษโปดก” อัครทูตทั้งสิบสองคนยังได้รับการระบุถึงในมัทธิว 10:2, มาระโก 3:14, 4:10, 6:7, 9:35, 14:10, 17, 20 ลูกา 6:13, 9:1, 22:14 ยอห์น 6:71, กิจการ 6:2 และ 1 โครินธ์ 15:5 เช่นเดียวกัน อัครทูตทั้งสิบสองคนนี้เป็นผู้ส่งสารกลุ่มแรกๆ ของข่าวประเสริฐหลังจากการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ อัครทูตทั้งสิบสองคนนี้เป็นรากฐานของคริสตจักรโดยที่มีพระเยซูเป็นศิลามุมเอก (เอเฟซัส 2:20)

อัครทูตประเภทดังกล่าวไม่ได้มีอยู่ในคริสตจักรในทุกวันนี้ คุณสมบัติของอัครทูตประเภทนี้คือ (1) ต้องเป็นพยานที่เห็นการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ (1 โครินธ์ 9:1) (2) ต้องเป็นผู้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เลือกอย่างชัดเจน (กิจการ 9:15) และ (3) ต้องมีความสามารถในการแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ (กิจการ 2:43, 2 โครินธ์ 12:12) ความรับผิดชอบของอัครทูตทั้งสิบสองคนคือการวางรากฐานของคริสตจักร จะให้เหตุผลในความไม่เหมือนใครของพวกเขาเช่นเดียวกัน สองพันปีต่อมา เราไม่ได้ยังคงสร้างรากฐานของคริสตจักรอยู่

นอกจากความพิเศษของอัครทูตสิบสองคนของพระเยซูคริสต์นั้น ก็ยังคงมีอัครทูตโดยทั่วไป บารนาบัสได้รับการเรียกให้เป็น “อัครทูต” ในกิจการ 13:2 และ 14:4 และเป็นไปได้ว่าอันโดรนิคัสกับนางยูเนียได้รับการระบุว่าเป็นอัครทูตในโรม 16:7 คำเดียวกันในภาษากรีกที่มักแปลว่า “อัครทูต” นั้นใช้เพื่ออ้างถึงทิตัสใน 2 โครินธ์ 8:23 และเอปาโฟรดิทัสในฟิลิปปี 2:25 ดังนั้นดูเหมือนว่าจะมีช่องว่างสำหรับคำว่าอัครทูตที่ใช้กล่าวถึงใครสักคนนอกเหนือจากอัครทูตสิบสองคนของพระเยซูคริสต์ ใครก็ตามที่ได้รับการ “ส่งออกไป” สามารถเรียกได้ว่าเป็นอัครทูต

แล้วอะไรคือบทบาทของอัครทูตนอกเหนือจากอัครทูตสิบสองคน นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยชัดเจน จากคำอธิบายของคำนี้ สิ่งซึ่งใกล้เคียงที่สุดในปัจจุบันโดยมีความหมายทั่วไปเกี่ยวกับอัครทูตคือมิชชั่นนารี มิชชั่นนารีเป็นผู้ที่ติดตามพระคริสต์ซึ่งได้รับการส่งออกไปพร้อมกับพันธกิจที่เฉพาะเจาะจงในการประกาศข่าวประเสริฐ มิชชั่นนารีเป็นทูตของพระคริสต์สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้ยินข่าวดี อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความสับสนนั้น สิ่งซึ่งดีที่สุดก็คือไม่ควรจะใช้คำว่าอัครทูตเพื่อกล่าวถึงตำแหน่งในคริสตจักรทุกวันนี้ คำว่าอัครทูตหรือเหล่าอัครทูตในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ส่วนใหญ่มักหมายถึงอัครทูตสิบสองคนของพระคริสต์

ปัจจุบันมีบางคนที่แสวงหาการฟื้นคืนตำแหน่งของอัครทูต นี่เป็นขบวนการที่อันตราย บ่อยครั้งผู้ที่อ้างถึงตำแหน่งอัครทูตก็มักจะแสวงหาอำนาจที่เท่าเทียมกันด้วย หรืออย่างน้อยก็เทียบได้กับอำนาจของอัครทูตสิบสองคนแรก แน่นอนว่าไม่มีหลักฐานจากพระคัมภีร์ที่สนับสนุนความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของอัครทูตในทุกวันนี้ สิ่งนี้สอดคล้องกับคำเตือนของพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับอัครทูตเทียมเท็จ (2 โครินธ์ 11:13)

ในด้านหนึ่งผู้ติดตามพระคริสต์ทุกคนได้รับการเรียกให้เป็นอัครทูต เราทุกคนต้องเป็นทูตของพระองค์ (มัทธิว 28:18-20, 2 โครินธ์ 5:18-20) เราทุกคนต้องเป็น “ผู้ที่ถูกส่งออกไป” (กิจการ 1:8) เราทุกคนควรเป็นผู้ประกาศข่าวดี (โรม 10:15)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อัครทูตคืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries