settings icon
share icon
คำถาม

‘จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน’ เป็นคำกล่าวในพระคัมภีร์หรือไม่

คำตอบ


“จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน” ที่รู้จักกันทั่วไปคือ "กฎทองคำ" โดยแท้จริงแล้วเป็นหลักการในพระคัมภีร์ พระธรรมลูกา 6:31 บันทึกคำตรัสของพระเยซูคือ “จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน” ข้อความนี้อยู่ในบริบทของคำสอนจากพระเยซูเกี่ยวกับการรักศัตรูของเรา พระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติต่อผู้คนอย่างสุดขีดในแบบ quid pro quo (ดูมัทธิว 5:38-48) แทนที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นในสิ่งที่พวกเขาทำกับเราหรือให้สิ่งที่พวกเขาสมควรได้รับ เราต้องปฏิบัติต่อพวกเขาในแบบที่เราต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อเรา

ในพระธรรมมัทธิว 7:12 พระเยซูตรัสว่า “จงปฏิบัติต่อผู้อื่น อย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน นั่นคือธรรมบัญญัติ และคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะ” ด้วยเหตุนี้กฎทองคำจึงเป็นส่วนพื้นฐานของข้อความในพระคัมภีร์มาโดยตลอด ต่อมาในพระธรรมมัทธิว เมื่อมีการถามว่าพระบัญญัติข้อใดสำคัญที่สุด พระเยซูทรงตอบว่า “’จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า และสุดความคิดของเจ้า’ นี่เป็นพระบัญญัติข้อสำคัญที่สุดและข้อแรก และข้อที่สองก็เช่นกันคือ ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง’ หนังสือบทบัญญัติและหนังสือผู้เผยพระวจนะล้วนขึ้นกับบทบัญญัติสองข้อนี้” (มัทธิว 22:37-40) ในคืนที่พระองค์ถูกจับกุม พระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า “เราให้บัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลายคือจงรักซึ่งกันและกัน พวกท่านต้องรักซึ่งกันและกันเหมือนที่เราได้รักพวกท่าน ถ้าพวกท่านรักซึ่งกันและกัน คนทั้งปวงจะรู้ว่าพวกท่านเป็นสาวกของเรา” (ยอห์น 13:34-35) ความรักของพระเยซูที่มีต่อเรานั้นสมบูรณ์แบบ ไม่เปลี่ยนแปลง และเป็นการเสียสละพระองค์เอง ความสามารถของเราที่จะรักผู้อื่นตามคำสั่งของพระเยซูมาจากประสบการณ์ความรักของพระองค์ที่เราได้รับและจากฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น

การปฏิบัติวิธีหนึ่งที่จะรักผู้อื่นได้ดีขึ้นคือการจินตนาการถึงตัวเราในสถานการณ์ของพวกเขา เมื่อเราหยุดชั่วครู่ที่จะคิดว่าเราต้องการได้รับการปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์บางประการ เราจะสร้างความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ซึ่งแท้จริงนั้น เราชอบที่จะได้รับการปฏิบัติด้วยความรักและความเคารพหรือไม่ ดังนั้นเราก็ควรให้ของขวัญแบบเดียวกันนี้แก่ผู้อื่น

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

‘จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน’ เป็นคำกล่าวในพระคัมภีร์หรือไม่
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries