settings icon
share icon
คำถาม

จุดประสงค์ของธรรมบัญญัติของโมเสสคืออะไร

คำตอบ


ธรรมบัญญัติของโมเสสนั้นเป็นการให้กับชนชาติอิสราเอลโดยเฉพาะ (พระธรรมอพยพบทที่ 19, เลวีนิติ 26:46, โรม 9:4) มันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสามส่วนคือ บัญญัติสิบประการ พระบัญชา และระบบการนมัสการซึ่งได้รวมการเป็นปุโรหิต พลับพลา เครื่องบูชา และเทศกาลต่างๆ เข้าไปด้วย (พระธรรมอพยพบทที่ 20-40, พระธรรมเลวีนิติบทที่ 1-7, 23) จุดประสงค์ของธรรมบัญญัติของโมเสสคือทำให้สิ่งต่างๆ เหล่านี้สำเร็จคือ

(1) เปิดเผยพระลักษณะอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร์แก่ชนชาติอิสราเอล (เลวีนิติ 19:2, 20:7-8)

(2) แยกชนชาติอิสราเอลออกมาให้ชัดเจนจากชนชาติอื่นๆ ทั้งหมด (อพยพ 19:5)

(3) เปิดเผยความบาปของมนุษย์ (ยืนยันมาจากกาลาเทีย 3:19) แม้ว่าธรรมบัญญัตินั้นดีและบริสุทธิ์ (โรม 7:12) แต่มันไม่ได้ให้ความรอดแก่ชนชาติอิสราเอล “ไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ เพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบาป” (โรม 3:20 ยืนยันมาจากกิจการ 13:38-39)

(4) ให้การอภัยผ่านทางเครื่องบูชาหรือของถวาย (พระธรรมเลวีนิติบทที่ 1-7) สำหรับชนชาติอิสราเอลผู้มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า

(5) ให้วิธีการในการนมัสการแก่ชุมชนแห่งความเชื่อผ่านทางเทศกาลเฉลิมฉลองประจำปี (พระธรรมเลวีนิติบทที่ 23)

(6) จัดเตรียมการทรงนำของพระเจ้าสำหรับสุขภาพร่างกายและสุขภาพฝ่ายจิตวิญญาณแก่ชนชาติอิสราเอล (พระธรรมอพยพบทที่ 21-23, เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-19 สดุดี 119:97-104)

(7) ทำให้ผู้คนที่มาหลังจากที่พระคริสต์ทรงเสด็จเข้ามาในโลกแล้วเห็นว่าพวกเขาไม่สามารถรักษาธรรมบัญญัตินี้ได้แต่ต้องยอมรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด เพราะว่าพระองค์ทรงกระทำให้ธรรมบัญญัติสำเร็จในชีวิตของพระองค์และทรงจ่าค่าโทษของความบาปสำหรับการละเมิดธรรมบัญญัติของเราด้วยการทรงสิ้นพระชนม์ การฝังพระศพ และการฟื้นคืนพระชนม์ทางพระกายของพระองค์ (กาลาเทีย 3:24, โรม 10:4) ผู้ที่เชื่อในพระคริสต์ได้รับความชอบธรรมของธรรมบัญญัติที่สำเร็จแล้วในตัวเขาขณะที่เขาเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในเขา (โรม 8:4)

จุดประสงค์ของธรรมบัญญัติของโมเสสทำให้เกิดคำถามว่า “คุณกำลังเชื่อในตัวเองเพื่อรักษาธรรมบัญญัติในทุกเวลา (ซึ่งคุณทำไม่ได้)” หรือ “คุณได้ตัดสินใจที่จะยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด โดยการตระหนักว่าพระองค์ได้ทรงทำให้ธรรมบัญญัติทั้งหมดสำเร็จอย่างสมบูรณ์ แม้กระทั่งจ่ายค่าปรับในการละเมิดธรรมบัญญัติให้แก่เราไหม” การตัดสินใจนั้นเป็นของคุณ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

จุดประสงค์ของธรรมบัญญัติของโมเสสคืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries