คำถามเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน


การเป็นคริสเตียนคืออะไร?

ฉันจะยกโทษให้คนที่ทำร้ายฉันได้อย่างไร?

การเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณคืออะไร?

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับสงครามฝ่ายวิญญาณว่าอย่างไร?

คริสเตียนต้องเชื่อฟังพระคัมภีร์เดิมหรือไม่?

ฉันจะรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตฉันได้อย่างไร?

ฉันจะเอาชนะความบาปในชีวิตคริสเตียนของฉันได้อย่างไร?

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการถวายสิบลดไว้ว่าอย่างไร?

การถืออดอาหารของคริสเตียน – พระคัมภีร์พูดไว้ว่าอย่างไร?

ฉันจะประกาศกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวอย่างไรโดยไม่ทำให้เขาโกรธหรือหนีไปหมด?

ฉันจะรู้จักเสียงของพระเจ้าได้อย่างไร?

ฉันเป็นใครในพระคริสต์?

คริสเตียนควรจะจัดการกับความรู้สึกผิดเกี่ยวกับความผิดบาปในอดีตอย่างไร ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังจากได้รับความรอด?

พระคัมภีร์พูดอะไรเกี่ยวกับการยึดถือกฎ?

ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าคืออะไร?

ถ้าฉันรอดแล้ว ความผิดบาปทุกอย่างของฉันได้รับการอภัย ทำไมไม่ทำบาปอีกต่อไป?

ทำไมเราต้องสารภาพบาปของเราถ้าบาปทั้งหลายได้รับการอภัยแล้ว 1ยอห์น 1:9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น?

จิตวิญญาณคริสเตียนคืออะไร?

เมื่อไหร่ ทำไมและโดยวิธีใดที่พระเจ้าทรงลงวินัยเราเมื่อเราทำบาป?

ทำไมคริสเตียนทุกคนหน้าซื่อใจคด?

ฉันจะประสบกับความชื่นชมยินดีในชีวิตคริสเตียนได้อย่างไร?

การภาวนาใคร่ครวญของคริสเตียนอะไร?

คริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังคืออะไร?

พระเยซูทรงหมายความอย่างไรเมื่อพระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ให้?

ทำไมจึงสำคัญที่ต้องใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าเพียงลำพัง?

การเจิมคืออะไร การถูกเจิมหมายความว่าอะไร?

คริสเตียนควรยืนหยัดเพื่อความเชื่อในโลกที่ต่อต้านคริสเตียนเช่นนี้อย่างไร?

พวกคริสเตียนมีสิทธิอำนาจที่จะประณามมารหรือไม่?

ฉันจะกลายเป็นเหมือนพระคริสต์ได้อย่างไร?

ฉันจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าได้อย่างไร?

เราต้องสารภาพผิดต่อผู้ที่เราทำผิดต่อเขาหรือไม่?

ฉันจะเป็นพยานที่มีประสิทธิภาพเพื่อพระคริสต์ในโลกที่เสื่อมทรามได้อย่างไร?

การติดตามพระคริสต์อย่างแท้จริงหมายความว่าอะไร?

ฉันได้กระทำบาป พระเจ้าจะทรงให้อภัยฉันไหม?

ฉันจะควบคุมความคิดของตนเองได้อย่างไร?

การชำระจนไปสู่ความไพบูลย์/การปราศจากบาปอย่างสมบูรณ์เป็นไปได้ในชีวิตนี้ของเราหรือไม่?

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้ากำลังบอกให้ฉันทำอะไร?

ฉันจะใช้ชีวิตของฉันเพื่อพระเจ้าได้อย่างไร?

พระเจ้าได้สัญญาว่าจะไม่ให้เรามากว่าที่เราจะรับไหวใช่หรือไม่?

ฉันจะเอาชนะการทดลองได้อย่างไร?

ผิดไหมที่จะเป็นคริสเตียนแบบลับๆ เพื่อที่จะรักษาชีวิตของตัวเองเอาไว้?

ป้อมปราการฝ่ายวิญญาณ มุมมองของพระคัมภีร์คืออะไร?

การทนทุกข์เพื่อพระคริสต์จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียนหรือไม่?

ทำไมพระเจ้าอนุญาตให้เราผ่านการทดสอบและความยากลำบาก?

อะไรคือการนมัสการที่แท้จริง?

ฉันสามารถเรียนรู้การวางใจในพระเจ้าได้อย่างไร?

ฉันจะนมัสการพระเจ้าอย่างเหมาะสมได้อย่างไร?


กลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถามเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน

ค้นหาวิธีการ ...

ใช้เวลานิรันดร์กับพระเจ้ารับการให้อภัยจากพระเจ้า