settings icon
share icon

คำถามเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน

การเป็นคริสเตียนคืออะไร?

ฉันจะยกโทษให้คนที่ทำร้ายฉันได้อย่างไร?

การเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณคืออะไร?

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับสงครามฝ่ายวิญญาณว่าอย่างไร?

คริสเตียนต้องเชื่อฟังพระคัมภีร์เดิมหรือไม่?

ฉันจะรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตฉันได้อย่างไร?

ฉันจะเอาชนะความบาปในชีวิตคริสเตียนของฉันได้อย่างไร?

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการถวายสิบลดไว้ว่าอย่างไร?

การถืออดอาหารของคริสเตียน – พระคัมภีร์พูดไว้ว่าอย่างไร?

ฉันจะประกาศกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวอย่างไรโดยไม่ทำให้เขาโกรธหรือหนีไปหมด?

ฉันจะรู้จักเสียงของพระเจ้าได้อย่างไร?

ฉันเป็นใครในพระคริสต์?

คริสเตียนควรจะจัดการกับความรู้สึกผิดเกี่ยวกับความผิดบาปในอดีตอย่างไร ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังจากได้รับความรอด?

พระคัมภีร์พูดอะไรเกี่ยวกับการยึดถือกฎ?

ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าคืออะไร?

ถ้าฉันรอดแล้ว ความผิดบาปทุกอย่างของฉันได้รับการอภัย ทำไมไม่ทำบาปอีกต่อไป?

ทำไมเราต้องสารภาพบาปของเราถ้าบาปทั้งหลายได้รับการอภัยแล้ว 1ยอห์น 1:9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น?

จิตวิญญาณคริสเตียนคืออะไร?

เมื่อไหร่ ทำไมและโดยวิธีใดที่พระเจ้าทรงลงวินัยเราเมื่อเราทำบาป?

ทำไมคริสเตียนทุกคนหน้าซื่อใจคด?

ฉันจะประสบกับความชื่นชมยินดีในชีวิตคริสเตียนได้อย่างไร?

การภาวนาใคร่ครวญของคริสเตียนอะไร?

คริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังคืออะไร?

พระเยซูทรงหมายความอย่างไรเมื่อพระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ให้?

ทำไมจึงสำคัญที่ต้องใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าเพียงลำพัง?

การเจิมคืออะไร การถูกเจิมหมายความว่าอะไร?

คริสเตียนควรยืนหยัดเพื่อความเชื่อในโลกที่ต่อต้านคริสเตียนเช่นนี้อย่างไร?

พวกคริสเตียนมีสิทธิอำนาจที่จะประณามมารหรือไม่?

ฉันจะกลายเป็นเหมือนพระคริสต์ได้อย่างไร?

ฉันจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าได้อย่างไร?

เราต้องสารภาพผิดต่อผู้ที่เราทำผิดต่อเขาหรือไม่?

ฉันจะเป็นพยานที่มีประสิทธิภาพเพื่อพระคริสต์ในโลกที่เสื่อมทรามได้อย่างไร?

การติดตามพระคริสต์อย่างแท้จริงหมายความว่าอะไร?

ฉันได้กระทำบาป พระเจ้าจะทรงให้อภัยฉันไหม?

ฉันจะควบคุมความคิดของตนเองได้อย่างไร?

การชำระจนไปสู่ความไพบูลย์/การปราศจากบาปอย่างสมบูรณ์เป็นไปได้ในชีวิตนี้ของเราหรือไม่?

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้ากำลังบอกให้ฉันทำอะไร?

ฉันจะใช้ชีวิตของฉันเพื่อพระเจ้าได้อย่างไร?

พระเจ้าได้สัญญาว่าจะไม่ให้เรามากว่าที่เราจะรับไหวใช่หรือไม่?

ฉันจะเอาชนะการทดลองได้อย่างไร?

ผิดไหมที่จะเป็นคริสเตียนแบบลับๆ เพื่อที่จะรักษาชีวิตของตัวเองเอาไว้?

ป้อมปราการฝ่ายวิญญาณ มุมมองของพระคัมภีร์คืออะไร?

การทนทุกข์เพื่อพระคริสต์จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียนหรือไม่?

ทำไมพระเจ้าอนุญาตให้เราผ่านการทดสอบและความยากลำบาก?

อะไรคือการนมัสการที่แท้จริง?

ฉันสามารถเรียนรู้การวางใจในพระเจ้าได้อย่างไร?

ฉันจะนมัสการพระเจ้าอย่างเหมาะสมได้อย่างไร?

การเป็นสาวกของคริสเตียนคืออะไร?

ชีวิตคริสเตียนควรจะต้องเป็นอย่างไร?

ความเป็นผู้นำคริสเตียนคืออะไร?

เราทำบาปรายวันหรือไม่ เป็นไปได้ไหมที่จะดำเนินไปวันหนึ่งโดยไม่ทำบาป?

ในวิธีการใดบ้างที่การเป็นคริสเตียนเป็นสิ่งที่ยาก?

หลักการในพระคัมภีร์สำหรับการตัดสินใจที่มั่นคงคืออะไรบ้าง?

ฉันจะจดจ่อไปที่พระคริสต์ได้อย่างไร?

พระคัมภีร์สอนเราเกี่ยวกับการให้อภัยและการลืมหรือไม่?

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับการให้อภัยตัวเอง?

ผู้เชื่อจะอยู่ในโลกแต่ไม่ใช่ของโลกได้อย่างไร?

การอยู่ในพระคริสต์หมายถึงอะไร?

ฉันจะเพิ่มพูนความเชื่อของฉันได้อย่างไร?

การที่เราไม่ควรรักโลกหมายความว่าอะไร?

ฉันเป็นคริสเตียนใหม่ แล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไร?

พระคัมภีร์กล่าวถึงการเอาชนะตัณหาไว้ว่าอย่างไร?

ฉันสามารถมีความปรารถนาเพื่อพระเยซูได้อย่างไร?

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าพระสัญญาใดของพระเจ้านั้นมีไว้สำหรับฉัน?

ฉันสามารถฟื้นฟูจิตวิญญาณของฉันได้อย่างไร?

ทำไมฉันควรที่จะอยากรับใช้พระเจ้า?

ฉันจะได้รับการปกป้องจากพระเจ้าได้อย่างไร?

เราจะยอมจำนนต่อพระเจ้าได้อย่างไร?

พระเยซูหมายความว่าอย่างไรเมื่อพระองค์ตรัสว่า ‘รับกางเขนของตนแบก และตามเรามา’ (มัทธิว 16:24, มาระโก 8:34, ลูกา 9:23)?

คริสเตียนมีธรรมชาติสองแบบหรือไม่?

ฉันจะเป็นผู้ที่ให้ด้วยใจยินดีมากขึ้นได้อย่างไร?

พระคัมภีร์แนะนำเราให้มีความเชื่อเหมือนเด็ก ๆ หรือไม่?

คริสเตียนกับสาวกต่างกันอย่างไร?

ฉันจะมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่ชัดเจนได้อย่างไร?

สิ่งใดในโลกนี้ที่มีคุณค่านิรันดร์อย่างแท้จริง?

อะไรคือหลักสำคัญในการมีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างแท้จริง?

ฉันสามารถเรียนรู้ที่จะไว้วางใจว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่ได้อย่างไร?

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าแผนการของพระเจ้าคืออะไร?

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าเวลาของพระเจ้าคืออะไร?

ฉันสามารถเอาชนะความบาปที่กระทำเป็นนิสัยได้อย่างไร?

ทำไมการรักผู้อื่นมักจะเป็นเรื่องยาก?

ด้วยวิธีการใดบ้างในการกลายมาเป็นคริสเตียนที่จะทำให้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงใหม่ซึ่งครบบริบูรณ์?

การเฝ้าเดี่ยวคืออะไร?

หลักสำคัญในการต่อต้านการทดลองคืออะไร?

ฉันสามารถมั่นใจได้อย่างไรว่าความโกรธของฉันเป็นความโกรธเคืองที่ชอบธรรม?

การชำระให้บริสุทธิ์หมายถึงอะไร?

ฉันจะทำอย่างไรเมื่อฉันตกอยู่ภายใต้การถูกโจมตีฝ่ายวิญญาณ?

เราจำเป็นต้องตระหนักถึงการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นรอบตัวเราหรือไม่?

ฉันจะสามารถเพิ่มความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณของฉันให้มากขึ้นได้อย่างไร?

การเดินทางฝ่ายวิญญาณคืออะไร?

การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณคืออะไร ฉันสามารถที่จะเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณมากกว่านี้ได้อย่างไร?

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการไม่ให้อภัย?

ทำไมการรอคอยพระเจ้าถึงเป็นสิ่งที่ยาก?

การนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงหมายความว่าอย่างไร?กลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถามเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries