settings icon
share icon
คำถาม

พระเยซูทรงหมายความอย่างไรเมื่อพระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ให้?

คำตอบ


ยอห์น 10:10 "ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์"

ไม่เหมือนกับโจร องค์พระเยซูไม่ได้เสด็จมาเพราะเหตุผลต่างๆ ที่เห็นแก่ตัว พระองค์เสด็จมาเพื่อจะทรงประทานให้ ไม่ใช่มาเพื่อได้รับ พระองค์เสด็จมาเพื่อมนุษย์จะมีชีวิตในพระองค์ ที่มีความหมาย มีจุดมุ่งหมาย มีความสุข และนิจนิรันดร์ เราได้รับชีวิตอุดมสมบูรณ์นี้ทันทีที่เรายอมรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

คำว่า "อุดมสมบูรณ์" ในภาษากรีกคือ perisson, มีความหมายว่า " ปริมาณที่สมบูรณ์อย่างมากล้นเหลือ สูงมาก เกินกว่าที่วัดได้ มากกว่า มากเกินกว่าที่จะคาดคิดได้ มากกว่าที่คนจะหวังไว้หรือคาดหวังได้ โดยสรุป พระเยซูทรงสัญญาว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เราจะสามารถจินตนาการได้

1โครินธ์ 2:9 "ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า สิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์"

อัครสาวกเปาโลบอกเราว่า พระเจ้าทรงสามารถกระทำได้อย่างสมบูรณ์มากมายเหลือล้นเกินกว่าที่เราจะขอหรือคิดได้ และพระองค์ทรงกระทำโดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ เป็นฤทธิ์อำนาจที่ทรงกระทำภายในตัวเราหากเราเป็นของพระองค์ (เอเฟซัส 3:20)

ก่อนที่เราจะเริ่มมีนิมิตเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่หรูหรา รถราคาแพง เรือสำราญล่องทะเลไปทั่วโลก และมีเงินมากมากเกินกว่าที่เรารู้ว่าจะทำอย่างไรกับมันดี เราจำเป็นต้องหยุดและคิดถึงสิ่งที่พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับชีวิตอันอุดมสมบูรณ์นี้ พระคัมภีร์บอกเราว่า ความมั่งคั่ง ศักดิ์ศรี ตำแหน่งและอำนาจในโลกนี้ ไม่ใช่ความสำคัญอันดับแรกของพระเจ้าสำหรับเรา

1โครินธ์ 1:26-29 "ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย จงพิจารณาดูว่า พวกท่านที่พระเจ้าได้ทรงเรียกมานั้น เป็นคนพวกไหน มีน้อยคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญา มีน้อยคนที่มีอำนาจ มีน้อยคนที่มีตระกูลสูง แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลา เพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอาย และได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอาย พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิ่น และเห็นว่าไร้สาระ เพื่อทำลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญ เพื่อมิให้มนุษย์สักคนหนึ่งอวดต่อพระเจ้าได้"

ในแง่ของเศรษฐกิจ การศึกษาและสังคม คริสเตียนส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากชนชั้นที่มีสิทธิพิเศษ เห็นได้ชัดว่า ชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ไม่ได้ประกอบด้วยวัตถุสิ่งของมากมายที่อุดมสมบูรณ์ ถ้าเป็นเช่นนั้น พระเยซูจะทรงเป็นผู้ร่ำรวยที่สุดในบรรดามนุษย์เรา แต่ที่จริงคือมันตรงกันข้ามกัน

มัทธิว 8:20 "พระเยซูจึงตรัสว่า "หมาจิ้งจอกยังมีโพรง และนกในอากาศก็ยังมีรัง แต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะ"

ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ คือชีวิตนิรันดร์ ชีวิตที่เริ่มต้นในขณะที่เรามาหาพระคริสต์และต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด และดำเนินชีวิตนั้นต่อไปตลอดนิรันดร์ ความหมายของชีวิตตามพระคัมภีร์ – โดยเฉพาะชีวิตนิรันดร์ –พระเยซูคริสต์เองทรงประทานให้:

ยอห์น 17:3 "และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือที่เขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา"

คำนิยามนี้ไม่ได้กล่าวถึง วันคืนที่ยาวนาน สุขภาพ ความเจริญรุ่งเรือง ครอบครัวหรือการงานอาชีพ แท้ที่จริง สิ่งเดียวที่กล่าวถึงคือความรู้จักพระเจ้า ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญไปสู่ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริง ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์คืออะไร

ประการแรก ความอุดมสมบูรณ์เป็นความอุดมสมบูรณ์ทางวิญญาณไม่ใช่เรื่องวัตถุ ในความเป็นจริง พระเจ้าไม่ได้ ทรงเกี่ยวข้องกับสถานภาพทางกายในชีวิตเรามากนัก พระองค์ทรงให้เรามั่นใจว่า เราไม่จำเป็นต้องกังวลกับสิ่งที่เราจะกินหรือสวมใส่

มัทธิว 6:25-32 "เหตุฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่า จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม และอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่า จะเอาอะไรนุ่งห่ม ชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารมิใช่หรือ และร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มมิใช่หรือ จงดูนกในอากาศ มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว มิได้ส่ำสมไว้ในยุ้งฉาง แต่พระบิดาของท่านทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ ท่านทั้งหลายมิประเสริฐกว่านกหรือ มีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวาย อาจต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกสัก ศอกหนึ่งได้หรือ ท่านกระวนกระวายถึงเครื่องนุ่งห่มทำไม จงพิจารณาดอกไม้ที่ทุ่งนาว่า มันงอกงามเจริญขึ้นได้อย่างไร มันไม่ทำงาน มันไม่ปั่นด้าย แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่ากษัตริย์ซาโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศี ก็มิได้ทรงเครื่องงามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่ง แม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้น ซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ โอ ผู้มีความเชื่อน้อย พระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือ เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายว่า จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม เพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้ แต่ว่าพระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่า ท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้"

ฟีลิปปี 4:19 "และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้น จากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์"

พระพรทางกายอาจหรืออาจไม่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่มีพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าความมั่งคั่งหรือความยากจนของเรา มันไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าเรายืนอยู่ฝ่ายพระเจ้า ซาโลมอนทรงได้รับพระพรด้านวัตถุทั้งหมดเท่าที่มนุษย์สามารถมีได้ แต่ทั้งหมดก็ไม่มีความหมายเลย

เอเฟซัส 5:10-15 "ท่านจงพิสูจน์ดูว่า ทำประการใดจึงจะเป็นที่ชอบพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าเข้าส่วนกับกิจการของความมืดอันไร้ผล แต่จงเผยกิจการนั้นให้ปรากฏดีกว่า เพราะว่าแม้แต่จะพูดถึงการเหล่านั้น ซึ่งพวกเขากระทำในที่ลับก็ยังเป็นที่น่าละอาย แต่เมื่อสิ่งสารพัดที่ได้แสดงเปิดเผยออกโดยความสว่าง สิ่งนั้นก็ปรากฏแจ้ง เพราะว่าทุกๆสิ่งที่ปรากฏแจ้ง ก็คือความสว่าง เหตุฉะนั้นจึงมีคำกล่าวว่า นี่แน่ะคนที่หลับอยู่ จงตื่นขึ้น และจงฟื้นขึ้นมาจากความตาย และพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่ท่าน เหตุฉะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดี อย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญา แต่ให้เหมือนคนมีปัญญา"

ในทางตรงกันข้าม เปาโลมีความพอใจทุกสถานะภาพทางกายที่ท่านประสบกับตัว

เอง ฟีลิปปี 4:11-12 "จะได้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรม ซึ่งเกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสต์ เพื่อถวายพระเกียรติและความสรรเสริญแด่พระเจ้า ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านทราบว่า การทั้งปวงที่อุบัติขึ้นกับข้าพเจ้านั้น ได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแผ่แพร่กว้างออกไป"

ประการที่สอง ชีวิตนิรันดร์ ชีวิตที่คริสเตียนผูกพันอยู่อย่างแท้จริง ไม่ได้ถูกกำหนดโดยระยะเวลา แต่โดยความสัมพันธ์กับพระเจ้า นี้คือสาเหตุที่ เมื่อเราได้ยอมกลับใจใหม่และได้รับของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราถูกกล่าวว่าได้รับชีวิตนิรันดร์เรียบร้อยแล้ว แม้ว่าจะไม่ใช่ แน่นอนว่าในความอุดมสมบูรณ์ ชีวิตที่อายุยืนยาวในโลกไม่ใช่ความหมายเดียวกับกับชีวิตที่อุดมสมบูรณ์

1 ยอห์น 5:11-13 "และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลาย และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลาย ที่เชื่อในพระนามของ พระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์"

สุดท้าย ชีวิตคริสเตียนวนเวียนรอบๆ "เจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา" (2 เปโตร 3:18) ข้อนี้สอนให้เรารู้ว่า ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์เป็นกระบวนการเรียนรู้ การฝึกฝนและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความล้มเหลว การกู้กลับคืน การปรับตัว การอดทนและการเอาชนะ เพราะว่าในสภาพปัจจุบันของเรา "เราเห็นสลัวๆ เหมือนดูในกระจก "(1 โครินธ์ 13:12) วันหนึ่งเราจะเห็นพระเจ้าหน้าต่อหน้า และเราจะรู้จักพระองค์อย่างสมบูรณ์ดังที่เราจะเป็นที่รู้จักอย่างสมบูรณ์

1 โครินธ์ 13:12 "เพราะว่าบัดนี้เราเห็นสลัวๆ เหมือนดูในกระจก แต่เวลานั้นจะได้เห็นพระพักตร์ชัดเจน เดี๋ยวนี้ความรู้ของข้าพเจ้าไม่สมบูรณ์ เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือน พระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้า"

เราจะไม่ต้องต่อสู้เพราะบาปและความสงสัยอีกต่อไป นี่จะเป็นชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความอุดมสมบูรณ์ขั้นสูงสุด

แม้ว่าโดยปกติเราต้องการสิ่งของที่เป็นธรรมชาติ ในฐานะคริสเตียนที่มีมุมมองว่าชีวิตต้องได้รับการเปลียนแปลงอย่างมากมาย

โรม 12:2 "อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม"

เพราะเรากลายเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่เมื่อเรามาหาพระคริสต์ ดังนั้นความเข้าใจของเราเกี่ยวกับ "ความอุดมสมบูรณ์" จะถูกแปรเปลี่ยนใหม่

2 โครินธ์ 5:17 "เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น"

ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงประกอบด้วย ความอุดมสมบูรณ์แห่งความรัก ความยินดี ความสงบสุข และส่วนที่เหลือของผลแห่งพระวิญญาณ ไม่ใช่สิ่งของที่มีอยู่อุดมสมบูรณ์

กาลาเทีย 5:22-23 "ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย"

มันประกอบด้วยชีวิต ที่เป็นนิจนิรันดร์ และดังนั้นความสนใจของเราจึงอยู่ที่นิรันดร์กาลไม่ใช่แค่ชั่วคราว เปาโลเตือนสอนพวกเราว่า:

โคโลสี 3:2-3 "จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก เพราะว่าท่านได้ตายแล้ว และชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ใน พระเจ้า"

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเยซูทรงหมายความอย่างไรเมื่อพระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ให้?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries