settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังคืออะไร?

คำตอบ


คริสเตียนแท้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังได้ไหม ในการตอบคำถามนี้ เริ่มแรกให้เรากำหนดนิยามคำว่า "ฝ่ายเนื้อหนัง" คำว่า "ฝ่ายเนื้อหนัง" แปลมาจากภาษากรีกคำ ซาร์กิโคส ซึ่งหมายความว่า "ฝ่ายเนื้อหนัง" คำนี้ได้บรรยายอยู่ในบริบทของคริสเตียนใน

1 โครินธ์ 3:1-3 “พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่าน เหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณแล้วได้ แต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง เหมือนกับท่านเป็นทารกในพระคริสต์ ข้าพเจ้าเลี้ยงท่านด้วยน้ำนม มิใช่ด้วยอาหารแข็ง เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นท่านยังไม่สามารถรับ และถึงแม้เดี๋ยวนี้ท่านก็ยังไม่สามารถ ด้วยว่าท่านยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนัง เพราะว่าเมื่อยังอิจฉากัน และขัดเคืองใจกัน ท่านไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือ และไม่ได้ประพฤติตามมนุษย์สามัญดอกหรือ”

เนื้อหาตอนนี้ฝ่ายอัครทูตเปาโลกำลังเรียกผู้อ่านว่าเป็น "พี่น้อง" คำที่เขาใช้เกือบจะหมายถึงเฉพาะเรียกคริสเตียนอื่น ๆ ; จากนั้นท่านก็อธิบายต่อไปว่าพวกเขาเป็น "ฝ่ายเนื้อหนัง" ดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าคริสเตียนอาจอยู่ฝ่ายเนื้อหนัง พระคัมภีร์กล่าวอย่างชัดเจนว่าไม่มีใครที่ไม่มีบาป

1ยอห์น 1:8 “ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาป เราก็ลวงตนเอง และสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลย”

ทุกครั้งที่เราทำบาป เรากำลังประพฤติตามเนื้อหนัง

สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจก็คือว่าบางชั่วขณะคริสเตียนสามารถอยู่ฝ่ายเนื้อหนังได้ แต่คริสเตียนแท้จะไม่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังไปตลอดชีวิต บางคนได้กล่าวให้ร้ายต่อหลักความคิดเรื่อง "คริสเตียนฝ่ายเนื้อหนัง" โดยบอกว่ามันเป็นไปได้สำหรับคนที่จะมาเชื่อในพระคริสต์แล้วยังคงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ฝ่ายเนื้อหนังเต็มรูปแบบ โดยไม่ปรากฏว่าได้บังเกิดใหม่อีกครั้งหรือถูกสร้างใหม่ แนวคิดดังกล่าวไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์เลย

2โครินธ์ 5:17 “ เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น”

ยากอบ 2:14-18 “ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า แม้ผู้ใดจะว่าตนมีความเชื่อ แต่ไม่ประพฤติตามจะได้ประโยชน์อะไร ความเชื่อของเขาจะช่วยเขาให้รอดได้หรือ ถ้าพี่น้องชายหญิงคนใดขัดสนเครื่องนุ่งห่มและอาหารประจำวัน และมีคนใดในพวกท่านกล่าวแก่เขาว่า 'เชิญไปเป็นสุขเถิด ขอให้อบอุ่นและอิ่มเถิด' และไม่ได้ให้สิ่งที่เขาขัดสนนั้น จะเป็นประโยชน์อะไร ความเชื่อก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผล แต่บางคนจะกล่าวว่า “คนหนึ่งมีความเชื่อแต่อีกคนหนึ่งมีการประพฤติ จงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่าน ที่ไม่มีการประพฤติตาม และด้วยการประพฤติตาม ข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้า นี้จะยิ่งทำให้ชัดเจนมากขึ้นว่าความเชื่อแท้มักจะส่งผลในการประพฤติที่ดี"

เอเฟซัส 2:8-10 “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้ เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ”

นี้เป็นการบอกว่าเรารอดได้โดยพระคุณโดยความเชื่อเท่านั้น ความรอดนั้นจะส่งผลต่อการประพฤติ ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ในยามที่พบความล้มเหลวและ / หรือการต่อต้าน จะอยู่ฝ่ายเนื้อหนังได้ไหม ได้ คริสเตียนแท้จะยังคงอยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือไม่ ไม่ได้ เพราะความรอดนิรันดร์คือความจริงในพระคัมภีร์ แม้คริสเตียนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ยังรอดได้ ความรอดไม่สามารถสูญหายไป เพราะความรอดเป็นของประทานของพระเจ้าที่พระองค์จะไม่ทรงเอาคืนกลับไป

ยอห์น 10:28 “เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น แกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้”

โรม 8:37-39 “แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้”

1 ยอห์น 5:13 “ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลาย ที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์”

คริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังยังคงมั่นใจว่าได้รับความรอด

1โครินธ์ 3:15 “ถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไป ผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทน แต่ตัวเขาเองจะรอด แต่เหมือนดังรอดจากไฟ”

คำถามไม่ใช่ว่าบุคคลที่อ้างว่าเป็นคริสเตียน แต่มีชีวิตอยู่ฝ่ายเนื้อหนังได้สูญเสียความรอดไปหรือไม่ แต่ถามว่าผู้ที่ได้รับความรอดแล้วยังเป็นคนเบื้องต้นหรือไม่

1ยอห์น 2:19 “เขาเหล่านั้นได้ออกไปจากพวกเรา แต่เขาเหล่านั้นก็ไม่ใช่พวกเรา เพราะว่าถ้าเขาเป็นพวกของเรา เขาก็จะอยู่กับเราต่อไป แต่เขาได้ออกไปแล้ว ซึ่งก็เป็นที่ปรากฏชัดแล้วว่าเขาเหล่านั้นหาใช่พวกของเราไม่”

คริสเตียนที่ประพฤติอยู่ฝ่ายเนื้อหนังสามารถคาดหวังว่าพระเจ้าที่จะทรงลงวินัยพวกเขาด้วยความรักเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสภาพเดิม เพื่อจะมีสามัคคีธรรมสนิทชิดกับพระองค์และได้รับการอบรมสั่งสอนให้เชื่อฟังพระองค์

ฮีบรู12:5-11 “และท่านได้ลืมคำเตือน ที่พระองค์ได้ทรงเตือนในฐานะที่เป็นบุตรว่า บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าท้อถอยในเมื่อพระองค์ทรงตีสอนนั้น เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก และเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตร พระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงรับและทนเอาเถอะเพราะเป็นการตีสอน พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านในฐานะที่ท่านเป็นบุตรของพระองค์ ด้วยว่ามีบุตรคนใดเล่าที่บิดาไม่ได้ตีสอนเขาบ้าง แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกตีสอนเช่นเดียวกับคนอื่นๆ ท่านก็ไม่ได้เป็นบุตร แต่เป็นลูกที่ไม่มีพ่อ อีกประการหนึ่ง เราทั้งหลายมีบิดาเป็นมนุษย์ที่ได้ตีสอนเรา และเราก็นับถือบิดานั้น ยิ่งกว่านั้นอีก เราควรจะอยู่ใต้บังคับของพระบิดาแห่งวิญญาณจิต และมีชีวิตจำเริญมิใช่หรือ เพราะบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อย ตามความเห็นดีเห็นชอบของเขาเท่านั้น แต่พระองค์ได้ทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเรา เพื่อให้เราได้เข้าส่วนในวิสุทธิภาพของพระองค์ เมื่อมีการตีสอนนั้นดูไม่เป็นที่ชื่นใจเลย เป็นเรื่องเศร้าใจ แต่ต่อมาภายหลังก็จะก่อให้เกิดความสุขสำราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้น คือความชอบธรรมนั้นเอง”

พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะช่วยให้เรามีเจริญก้าวหน้าเติบโตตามแบบพระฉายของพระคริสต์ คือโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณและลดกิเลศตัณหาฝ่ายเนื้อหนังลง กระบวนการที่เรียกว่าการชำระตัวให้พ้นมลทิน

โรม12:1-2 “พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม”

จะยังมีการประพฤติตามฝ่ายเนื้อหนังจนกว่าเราถูกปลดปล่อยพ้นจากบาปฝ่ายเนื้อหนัง แม้กระนั้น สำหรับผู้เชื่อแท้ในพระคริสต์ จะเป็นข้อยกเว้นห้ามประพฤติตามฝ่ายเนื้อหนัง ไม่ใช่กฎข้อบังคับ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries