settings icon
share icon
คำถาม

สิ่งใดในโลกนี้ที่มีคุณค่านิรันดร์อย่างแท้จริง?

คำตอบ


เป็นเรื่องที่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งเดียวที่มีค่านิรันดร์ในโลกนี้คือสิ่งที่เป็นนิรันดร์ ชีวิตในโลกนี้เป็นเพียงแค่ชั่วขณะไม่ใช่ชั่วนิรันดร์ ดังนั้นมีเพียงบางส่วนเท่านั้นของชีวิตที่มีคุณค่านิรันดร์คือสิ่งที่คงอยู่ชั่วนิรันดร์ เห็นได้ชัดว่าสิ่งซ่งสำคัญที่สุดในโลกนี้ที่มีคุณค่านิรันดร์อย่างแท้จริงคือการมีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ เนื่องจากของประทานแห่งชีวิตนิรันดร์มาโดยทางพระองค์เท่านั้นเพื่อทุกคนที่เชื่อ (ยอห์น 3:16) ดังที่พระเยซูตรัสว่า "เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา" (ยอห์น 14:6) ทุกคนจะอาศัยอยู่ที่ใดที่หนึ่งชั่วนิรันดร์ ทั้งคริสเตียนและผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียน และจุดหมายปลายทางนิรันดร์เพียงหนึ่งเดียวซึ่งนอกเหนือจากที่สวรรค์กับพระคริสต์ คือการลงโทษชั่วนิรันดร์สำหรับผู้ที่ปฏิเสธพระองค์ (มัทธิว 25:46)

ในเรื่องของวัตถุมากมายที่โลกนี้มอบให้ซึ่งหลายคนแสวงหาด้วยการยึดไว้อย่างแน่น พระเยซูทรงสอนเราว่าอย่าเก็บสะสมทรัพย์สมบัติทางโลกที่สามารถทำลายหรือขโมยได้ (มัทธิว 6:19–20) ท้ายที่สุดเราไม่ได้นำอะไรเข้ามาในโลกนี้และเราไม่สามารถนำอะไรออกไปจากโลกนี้ได้ ดังนั้นค่านิยมหลักของคริสเตียนมักจะถูกมองข้ามภายใต้การแสวงหาความสำเร็จและความสะดวกสบายทางวัตถุด้วยความบากบั่น และท่ามกลางการแสวงหาทางโลกเหล่านี้เรามักจะลืมพระเจ้า โมเสสกล่าวถึงปัญหานี้เมื่อ 3,500 ปีก่อน ในขณะที่ประชาชนของเขากำลังจะเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา เขาเตือนประชาชนไม่ให้ลืมพระเจ้าเพราะเขารู้ว่าเมื่อพวกเขา "สร้างบ้านที่ดีและตั้งรกราก" จิตใจของพวกเขาจะเย่อหยิ่งแล้วพวกเขาจะลืมพระองค์ (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:12–14) ไม่มีคุณค่านิรันดร์ที่แน่นอนในการดำเนินชีวิตเพื่อตัวเราเอง โดยการหาทางที่จะออกจากชีวิตทั้งหมดเท่าที่เราทำได้อย่างที่ระบบของโลกต้องการให้เราเชื่อ

แต่กระนั้นสิ่งที่เราทำในช่วงเวลาสั้นๆ บนโลกนี้ก็ยังสามารถสร้างคุณค่านิรันดร์ที่มีความหมายได้ แม้ว่าพระคัมภีร์จะกล่าวชัดเจนว่าการกระทำความดีทางโลกของเราจะไม่ช่วยเราให้รอดหรือทำให้เราคงอยู่ในความรอด (เอเฟซัส 2:8–9) แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนพอๆ กันก็คือเราจะได้รับการตอบแทนชั่วนิรันดร์ตามการกระทำของเราในขณะที่อยู่ในโลกนี้ ดังที่พระคริสต์เองตรัสว่า "เพราะว่าเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยพระรัศมีของพระบิดาพร้อมด้วยบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ แล้วพระองค์จะทรงตอบแทนแต่ละคนตามการกระทำของเขา" (มัทธิว 16:27) แท้จริงแล้วคริสเตียนคือ "…ผลงานของพระเจ้าซึ่งทรงสร้างในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เราทำ" (เอเฟซัส 2:10 เน้นเพิ่มเติมโดยผู้เขียน) "การงานที่ดี" เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการรับใช้พระเจ้าอย่างสุดความสามารถเท่าที่เราจะทำได้ด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงประทานแก่เราและด้วยการพึ่งพาพระองค์อย่างเต็มที่

อัครทูตเปาโลกล่าวถึงคุณภาพของงานที่สามารถนำมาซึ่งรางวัลนิรันดร์ โดยเปรียบคริสเตียนเป็น "ผู้สร้าง" และคุณภาพงานของเรากับวัสดุก่อสร้าง เปาโลบอกให้เราทราบว่าวัสดุที่ดีซึ่งรอดจากการทดสอบด้วยไฟของพระเจ้าและมีค่านิรันดร์คือ "ทอง เงินและหินราคาแพง" ในขณะที่การใช้วัสดุที่ด้อยคุณภาพคือ "ไม้ หญ้าแห้งและฟาง" เพื่อสร้างรากฐานที่เป็นพระคริสต์ซึ่งไม่มีคุณค่านิรันดร์และจะไม่ได้รับบำเหน็จ (1 โครินธ์ 3:11–13) โดยพื้นฐานแล้วเปาโลกำลังบอกเราว่าไม่ใช่จากการประพฤติและการกระทำทั้งหมดของเราที่จะช่วยให้เราได้รับบำเหน็จ

มีหนทางมากมายในการรับใช้พระเจ้าที่จะทำให้เราได้รับบำเหน็จ ประการแรกเราต้องยอมรับว่าผู้เชื่อที่แท้จริงทุกคนถูกแยกออกจากพระเจ้าและเพื่อพระเจ้า เมื่อเราได้รับของประทานแห่งความรอดจากพระเจ้า เราก็ได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณที่แตกต่างกัน (1 โครินธ์ 12:7, 11) และถ้าเราคิดว่าของขวัญของเราไม่มีความสำคัญ เราจำเป็นต้องจำไว้ว่าเหมือนดังที่เปาโลบอกกับคริสตจักรในเมืองโครินธ์ว่าพระกายของพระคริสต์ประกอบด้วยหลายส่วน (1 โครินธ์ 12:14) และ "พระเจ้าทรงตั้งอวัยวะแต่ละอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์...แต่หลาย ๆ อวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าอ่อนแอกว่า ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็น" (1 โครินธ์ 12: 18, 22 เน้นเพิ่มเติมโดยผู้เขียน) หากคุณกำลังใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณแสดงว่าคุณมีบทบาทสำคัญในพระกายของพระคริสต์และกำลังทำสิ่งที่มีคุณค่านิรันดร์

สมาชิกทุกคนในพระกายของพระคริสต์สามารถมีส่วนอย่างมีความหมายได้เมื่อเราแสวงหาการช่วยอบรมในทางศีลธรรมให้แก่พระกายและถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยความถ่อมใจ แน่นอนว่าสิ่งเล็กน้อยทุกอย่างสามารถเพิ่มลงไปในผลงานโมเสกที่สวยงามของสิ่งที่พระเจ้าทำได้เมื่อเราแต่ละคนทำส่วนของเรา ให้เราจำไว้ว่าบนโลกนี้พระคริสต์ไม่มีร่างกาย นอกจากร่างกายของเรา ไม่มีมือนอกจากมือของเราและไม่มีเท้านอกจากเท้าของเรา ของประทานฝ่ายวิญญาณเป็นวิธีที่พระเจ้าประทานพระคุณของพระองค์แก่ผู้อื่น เมื่อเราแสดงความรักต่อพระเจ้าโดยที่เชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ เมื่อเรามุ่งมั่นในความเชื่อแม้จะมีการต่อต้านและการข่มเหง เมื่อเราแสดงความเมตตาต่อผู้ยากไร้ ผู้เจ็บป่วยและผู้ด้อยโอกาสในพระนามของพระองค์ และเมื่อเราช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่อยู่รอบตัวเรา เมื่อนั้นเองเราก็กำลังสร้างด้วย "ทองคำ เงินและหินราคาแพง" ที่มีคุณค่านิรันดร์อย่างแท้จริง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

สิ่งใดในโลกนี้ที่มีคุณค่านิรันดร์อย่างแท้จริง?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries