settings icon
share icon
คำถาม

การอยู่ในพระคริสต์หมายถึงอะไร?

คำตอบ


พระธรรมกาลาเทีย 3:26-28 ให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแก่พวกเราลงในข้อความที่ว่า "ในพระคริสต์" และความหมายของวลีนี้คือ "ท่านทั้งหลายล้วนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เพราะพวกท่านทั้งปวงผู้ได้รับบัพติศมาเข้าส่วนในพระคริสต์แล้วได้คลุมกายของท่านด้วยพระคริสต์ ไม่มียิวหรือกรีก ทาสหรือไท ชายหรือหญิง เพราะพวกท่านทั้งปวงเป็นหนึ่งเดียวในพระเยซูคริสต์" เปาโลกล่าวต่อคริสเตียนในกาลาเทีย เป็นการทำให้พวกเขาไม่ลืมบุคลิกใหม่ตั้งแต่ที่พวกเขาวางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เพื่อให้ "ได้รับบัพติศมาเข้าส่วนในพระคริสต์" หมายความว่าพวกเขาเป็นเหมือนกับพระคริสต์ที่ทิ้งชีวิตเก่าซึ่งเต็มไปด้วยความบาปของพวกเขาและนำชีวิตใหม่ในพระคริสต์มาใช้อย่างเต็มที่ (มาลาคี 8:34, ลูกา 9:23) เมื่อพวกเราตอบสนองต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ทรง "ให้บัพติศมา" แก่พวกเราเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้า พระธรรม 1 โครินธ์ 12-13 กล่าวว่า "เพราะเราทั้งหมดก็รับบัพติศมาโดย พระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน ไม่ว่าเราจะเป็นยิวหรือกรีก เป็นทาสหรือเป็นไท และเราทั้งหมดก็ได้รับพระวิญญาณองค์เดียวกัน"

หลายที่ในพระคัมภีร์อ้างถึงการเป็นอยู่ "ในพระคริสต์" ของผู้เชื่อ (1 เปโตร 5:14, ฟิลิปปี 1:1, โรม 8:1) พระธรรมโคโลสี 3:3 กล่าวว่า "เพราะท่านตายแล้ว และบัดนี้ชีวิตของท่านถูกซ่อนอยู่กับพระคริสต์ในพระเจ้า" พระเจ้าทรงบริบูรณ์ด้วยความเที่ยงธรรม พระองค์ไม่สามารถมองข้ามหรือยกเว้นบาปของพวกเราซึ่งจะไม่เป็นความเที่ยงธรรม ความบาปต้องมีการจ่ายราคา พระพิโรธของพระเจ้าทั้งหมดได้ ต่อความชั่วถูกเทลงมาบนพระบุตรของพระองค์เอง เมื่อพระเยซูได้ทรงแทนที่เราบนกางเขน พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานต่อการลงโทษสำหรับบาปที่พวกเราสมควรได้รับ พระดำรัสสุดท้ายของพระองค์ก่อนพระองค์สิ้นพระชนม์คือ "สำเร็จแล้ว" (ยอห์น 19:30) อะไรที่สำเร็จแล้วหรือ ไม่ใช่เพียงแค่ชีวิตฝ่ายโลกของพระองค์ตามที่พระองค์ได้ทรงพิสูจน์ในสามวันต่อมาแล้วว่ายังไม่สำเร็จ (มัทธิว 28:7, มาลาคี 16:6, 1 โครินธ์ 15:6) สิ่งที่พระองค์ทรงทำให้สำเร็จบนไม้กางเขนคือแผนการของพระเจ้าเพื่อที่จะไถ่โลกที่ล้มลงในบาปของพระองค์ เมื่อพระเยซูตรัสว่า "สำเร็จแล้ว" พระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ทรงชดใช้อย่างครบถ้วนทั้งหมดสำหรับทุกการกระทำของการกบฏในอดีต ปัจจุบันและอนาคต

การที่จะอยู่ "ในพระคริสต์" หมายความว่าพวกเราได้ยอมรับการสละชีวิตของพระองค์เพื่อเป็นค่าปรับสำหรับบาปของเราเอง ประวัติของเรามีทุกๆ ความคิดที่เต็มไปด้วยความบาป ทัศนคติหรือการกระทำที่เราเคยทำผิดมา ไม่มีจำนวนใดๆ ของการลบล้างด้วยตัวเองที่สามารถทำให้พวกเราบริสุทธิ์เพียงพอที่จะได้รับการรับรองการอภัยบาปและความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ทรงบริสุทธิ์ (โรม 3:10-12) พระคัมภีร์กล่าวว่าในสภาพธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความบาปของพวกเรา พวกเราเป็นศัตรูกับพระเจ้า (โรม 5:10) เมื่อพวกเรายอมรับการสละชีวิตของพระองค์ในนามของเรา พระองค์ทรงเปลี่ยนรายงานกับเรา พระองค์ทรงเปลี่ยนรายการบาปของเราสำหรับรายงานที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ซึ่งเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างครบถ้วนต่อพระเจ้า (2 โครินธ์ 5:21) การแลกเปลี่ยนของพระเจ้าเกิดขึ้นที่ด้านล่างสุดของกางเขนคือธรรมชาติบาปเก่าของเราสำหรับสิ่งเดียวที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ (2 โครินธ์ 5:17)

การที่จะเข้าส่วนในพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ เราต้องซ่อนอยู่ในความชอบธรรมของพระคริสต์ การที่จะอยู่ "ในพระคริสต์" หมายความว่าพระเจ้าไม่ทรงเห็นความไม่สมบูรณ์แบบของเราอีกต่อไป พระองค์จะทรงเห็นความชอบธรรมของพระบุตรของพระองค์ (เอเฟซัส 2:13, ฮีบรู 8:12) เพียงแค่ "ในพระคริสต์" ที่หนี้บาปของเราจะได้รับการยกเลิก ความสัมพันธ์ของพวกเรากับพระเจ้าจะกลับคืนมาและชีวิตนิรันดร์ของเราจะได้การรับประกัน (ยอห์น 3:16-18, 20:31)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การอยู่ในพระคริสต์หมายถึงอะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries