settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะใช้ชีวิตของฉันเพื่อพระเจ้าได้อย่างไร?

คำตอบ


พระเจ้าได้ให้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่เราในพระคำของพระองค์ว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์อย่างไร สิ่งเหล่านี้รวมถึงพระบัญชาในการรักซึ่งกันและกัน (ยอนห์ 13:34-35) การทรงเรียกให้ติดตามพระองค์โดยปฏิเสธความปรารถนาของตัวเอง (มัทธิว 16:24) การชักชวนให้ดูแลคนยากจนและคนขัดสน (ยากอบ 1:27) และคำตักเตือนที่จะไม่ล้มลงในความบาปเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า (1 เธสะโลนิกา 5:6-8) พระเยซูทรงสรุปการมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเมื่อครูผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายได้ถามพระองค์ถึง สิ่งที่สำคัญที่สุดในพระบัญญัติพระเยซูตรัสตอบว่า "อิสราเอลเอ๋ย จงฟังเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นหนึ่ง จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านอย่างสุดใจ สุดจิต สุดความคิด และสุดกำลังของท่านส่วนข้อที่สองคือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไม่มีบทบัญญัติใดใหญ่กว่าสองข้อนี้"(มาระโก 12:29-31)

คำอธิษฐานของพระเยซูก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงบนไม้กางเขนได้ฉายแสงต่อจุดประสงค์ของเรา พระองค์ทรงอธิษฐานว่า "เกียรติซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์นั้น ข้าพระองค์มอบให้แก่พวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังเช่นพระองค์กับข้าพระองค์ ข้าพระองค์อยู่ในพวกเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา และพระองค์ทรงรักพวกเขาเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่านั้นที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ อยู่กับข้าพระองค์ในที่ที่ข้าพระองค์อยู่นั้น เพื่อพวกเขาจะได้เห็นศักดิ์ศรีของข้าพระองค์ซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ ก่อน ที่จะทรงสร้างโลก ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงธรรม โลกนี้ไม่รู้จักพระองค์ แต่ข้าพระองค์รู้จักพระองค์ และคนเหล่านี้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา ข้าพระองค์ทำให้พวกเขารู้จักพระนามของพระองค์ และจะทำให้เขารู้อีก เพื่อความรักที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์นั้นจะอยู่ในเขา และข้าพระองค์อยู่ในเขา" (ยอห์น 17: 22-26) ความปรารถนาของพระเยซูคือมีความสัมพันธ์กับเรา

คำสอนของ Westminster Shorter Catechism กล่าวว่า "จุดจบของมนุษย์คือการสรรเสริญพระเจ้าและมีความสุขไปกับพระองค์ตลอดไป" การดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าคือการถวายพระสิริแด่พระเจ้า เราติดตามพระเจ้าด้วยการเป็นอยู่ทั้งหมดของเราคือ หัวใจ จิตวิญญาณ ความคิด และกำลัง เราติดสนิทอยู่ในพระคริสต์ (ยอห์น 15: 4, 8) และเป็นเหมือนพระคริสต์โดยการรักผู้อื่น ในการทำเช่นนั้นเราจะนำพระเกียรติมายังพระนามของพระองค์และยังมีความสุขกับความสัมพันธ์ที่เราถูกสร้างมาให้เป็น

คนที่ปรารถนาจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าจะต้องแสวงหาพระองค์ในพระคำของพระองค์ เราต้องแสวงหาการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อนำพระคำไปใช้ในชีวิตของเรา การมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าหมายถึงการยอมตายต่อตัวเองและปรารถนาน้ำพระทัยของพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด เมื่อเราเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นและมารู้จักพระองค์มากขึ้น ความปรารถนาของพระองค์จะเป็นความปรารถนาของเราอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น เมื่อเราเติบโตอย่างเต็มที่ ความปรารถนาของเราที่จะเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้านั้นเพิ่มขึ้นในขณะที่ความรักของเราซึ่งมีต่อพระองค์เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ดังที่พระเยซูตรัสว่า "ถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา" (ยอนห์14:15)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันจะใช้ชีวิตของฉันเพื่อพระเจ้าได้อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries