settings icon
share icon
คำถาม

ความเป็นผู้นำคริสเตียนคืออะไร?

คำตอบ


ความเป็นผู้นำคริสเตียนคืออะไร ผู้นำคริสเตียนควรเป็นอย่างไร ไม่มีตัวอย่างที่ดีกว่าสำหรับการเป็นผู้นำคริสเตียนนอกจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระองค์ประกาศว่า “เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ” (ยอห์น 10:11) ภายในข้อนี้เราจะเห็นคำบรรยายที่สมบูรณ์แบบของผู้นำคริสเตียน พระองค์เป็นผู้หนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้เลี้ยง “แกะ” เหล่านั้นในความดูแลของเขา

เมื่อพระเยซูเรียกเราว่า “แกะ” พระองค์ไม่ได้กล่าวด้วยความรักใคร่ ความจริงแล้วแกะเป็นสัตว์ที่ไม่ฉลาดที่สุดในการทรงสร้าง แกะหลงทางตัวหนึ่งที่อยู่ในระยะห่างจากฝูงแกะเริ่มสับสน งงงวย หวาดกลัวและไม่สามารถหาทางกลับไปที่ฝูงได้ ไม่สามารถขับไล่นักล่าที่หิวโหยได้ บางครั้งการหลงทางอาจไม่มีใครช่วยได้ เป็นที่ทราบกันดีว่าฝูงแกะทั้งฝูงจมน้ำตายในช่วงที่มีน้ำท่วมฉับพลันแม้ว่าพวกมันจะมองเห็นพื้นที่สูงกว่าและเข้าไปถึงได้ง่าย จะชอบหรือไม่เมื่อพระเยซูทรงเรียกเราว่าแกะของพระองค์ พระองค์ตรัสว่าหากไม่มีผู้เลี้ยงเราก็หมดหนทาง

ผู้เลี้ยงแกะเป็นผู้ที่มีหลายบทบาทเกี่ยวกับแกะของเขา เขาเป็นผู้นำ ให้อาหาร เลี้ยงดู ปลอบโยน ตำหนิและปกป้อง ผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าทำตามแบบอย่างจากพระเจ้าและความชอบธรรมในชีวิตของเขาเองและทำการหนุนใจ ซึ่งนำให้ผู้อื่นทำตามแบบอย่างของเขาด้วย แน่นอนว่าตัวอย่างที่ดีที่สุดของเราและผู้ที่เราควรทำตามคือพระคริสต์เอง อัครทูตเปาโลเข้าใจสิ่งนี้คือ “ท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้า เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์” (1 โครินธ์ 11:1) ผู้นำคริสเตียนคือผู้ที่ติดตามพระคริสต์และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นติดตามพระองค์เช่นกัน

ผู้นำคริสเตียนยังเป็นผู้ให้อาหารและเลี้ยงดูแกะ รวมถึง “อาหารแกะ” ที่ที่ดีที่สุดคือพระคำของพระเจ้า เช่นเดียวกับที่ผู้เลี้ยงแกะนำฝูงแกะของตนไปยังทุ่งหญ้าที่เขียวชอุ่มที่สุดเพื่อที่พวกเขาจะเติบโตและเจริญขึ้น ดังนั้นผู้นำคริสเตียนจึงเลี้ยงดูฝูงแกะของเขาด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวซึ่งจะทำให้เกิดคริสเตียนที่เข้มแข็งและมีชีวิตชีวา พระคัมภีร์ไม่ได้ใช่จิตวิทยาหรือภูมิปัญญาของโลกแต่เป็นอาหารอย่างเดียวที่สามารถสร้างคริสเตียนที่มีสุขภาพดีได้คือ “…มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หามิได้ แต่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้ ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:3)

ผู้นำคริสเตียนยังปลอบโยน พันบาดแผลให้และใช้ยาหม่องแห่งความเมตตาและความรัก ในฐานะผู้เลี้ยงแกะที่ยิ่งใหญ่แห่งอิสราเอล องค์พระผู้เป็นทรงสัญญาว่าจะ “จะพันผ้าให้แกะที่กระดูกหัก และเราจะเสริมกำลังแกะที่อ่อนเพลีย” (เอเสเคียล 34:16) ในฐานะคริสเตียนในโลกทุกวันนี้ เราได้ทนทุกข์ทรมานและมีบาดแผลมากมายในจิตวิญญาณของเราและเราต้องการผู้นำที่มีความเมตตาซึ่งจะแบกรับภาระร่วมกับเรา เห็นอกเห็นใจกับสถานการณ์ของเรา แสดงความอดทนต่อเรา หนุนใจเราด้วยพระคำและนำความกังวลของเราไปต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระบิดา

เช่นเดียวกับที่คนเลี้ยงแกะใช้ตะขอดึงแกะที่หลงกลับเข้ามาในคอก ดังนั้นผู้นำคริสเตียนจึงตำหนิให้แก้ไขและตักเตือนผู้ที่อยู่ในความดูแลของเขาเมื่อพวกเขาหลงผิด โดยปราศจากความเคียดแค้นหรือวิญญาณที่เอาแต่ใจ แต่ด้วย “วิญญาณแห่งความอ่อนโยน” (กาลาเทีย 6:1) ผู้ที่เป็นผู้นำต้องตำหนิให้แก้ไขตามหลักการในพระคัมภีร์ การตำหนิให้แก้ไขหรือการตักเตือนไม่เคยเป็นประสบการณ์ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นสำหรับฝ่ายใดก็ตาม แต่ผู้นำคริสเตียนที่ล้มเหลวในด้านนี้ไม่ได้แสดงความรักต่อผู้ที่อยู่ในความดูแลของเขา “พระเจ้าทรงตักเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรัก…” (สุภาษิต 3:12) และผู้นำคริสเตียนต้องทำตามแบบอย่างของพระองค์

บทบาทสุดท้ายของผู้นำคริสเตียนคือผู้พิทักษ์ ผู้เลี้ยงแกะที่หละหลวมในขอบเขตนี้ไม่นานก็พบว่าเขาสูญเสียแกะให้กับนักล่าที่เดินด้อมๆ มองๆ อยู่รอบๆ เป็นประจำและบางครั้งก็อยู่ท่ามกลางฝูงของมัน ผู้ล่าในปัจจุบันคือผู้ที่พยายามล่อแกะด้วยหลักคำสอนเท็จ โดยมองว่าพระคัมภีร์เป็นเรื่องแปลกและล้าสมัย ไม่เพียงพอ ไม่ชัดเจนหรือไม่สามารถจะรู้จักได้ คำโกหกเหล่านี้แพร่กระจายไปโดยผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ซึ่งพระเยซูเตือนเราให้ “จงระวังผู้เผยพระวจนะเท็จ ที่มาหาท่านนุ่งห่มดุจแกะ แต่ภายในเขาร้ายกาจดุจหมาป่า” (มัทธิว 7:15) ผู้นำของเราต้องปกป้องเราจากคำสอนเท็จของผู้ที่จะทำให้เราหลงไปจากความจริงของพระคัมภีร์และข้อเท็จ จริงที่ว่าพระคริสต์เท่านั้นที่เป็นทางแห่งความรอดคือ “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6)

คำกล่าวสุดท้ายเกี่ยวกับผู้นำคริสเตียนมาจากบทความ “Wanted: A Few Good Shepherds (Must Know How to Wash Feet)” โดย จอหน์ แม็คอาเทอร์ (John MacArthur) คือ “ภายใต้แผนการที่พระเจ้าทรงกำหนดให้คริสตจักร ความเป็นผู้นำคือตำแหน่งของการรับใช้ด้วยความรักและความถ่อมตัว ผู้นำคริสตจักรเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจไม่ใช่การจัดการ ผู้ที่พระเจ้ากำหนดให้เป็นผู้นำนั้นไม่ได้รับการทรงเรียกให้ปกครองแบบพระมหากษัตริย์ แต่เป็นทาสที่ต่ำต้อย ไม่ใช่คนดังแต่เป็นผู้รับใช้ที่ทำงานหนัก ผู้ที่จะนำประชากรของพระเจ้าต้องเป็นตัวอย่างของการเสียสละ การอุทิศตัว การยอมจำนนและความต่ำต้อยเหนือสิ่งอื่นใด พระเยซูเองทรงให้แบบอย่างแก่เราเมื่อพระองค์ก้มลงล้างเท้าสาวกซึ่งเป็นงานของทาสซึ่งต่ำต้อยที่สุด (ยอห์น 13) ถ้าพระเจ้าแห่งจักรวาลทำเช่นนั้น ไม่มีผู้นำคริสตจักรที่จะมีสิทธิ์คิดว่าตัวเองเป็นใหญ่”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ความเป็นผู้นำคริสเตียนคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries