settings icon
share icon
คำถาม

การชำระให้บริสุทธิ์หมายถึงอะไร?

คำตอบ


การได้รับการชำระให้บริสุทธิ์คือการที่ได้รับ "การแยกออกมา" และคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับวลีที่ว่าชำระให้บริสุทธิ์ ก็คือคำว่าบริสุทธิ์ ทำให้ศักดิ์สิทธิ์และการสักการะบูชา พระคัมภีร์มีการกล่าวถึงสิ่งต่างๆ ที่ได้รับการ "ชำระให้บริสุทธิ์" นั่นได้แก่ภูเขาซีนาย (อพยพ 19:23) ของถวายแด่พระวิหาร (มัทธิว 23:17) วันต่างๆ เช่นวันสะบาโต (อพยพ 20:8) ชื่อเช่นชื่อของพระเจ้า (มัทธิว 6:9) และผู้คนเช่นชาวอิสราเอล (เลวีนิติ 20:7 – 8) และคริสเตียน (เอเฟซัส 5:26)

เมื่อสิ่งหนึ่งได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ นั่นหมายความว่าสิ่งนั้นได้รับการแยกออกมาสำหรับการใช้งานที่พิเศษ ภูเขาซีนายได้รับการแยกออกมาจากภูเขาอื่นๆ สำหรับการให้ธรรมบัญญัติ พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มนั้นได้รับการแยกออกมาจากสถานที่อื่นๆ เพื่อนมัสการพระเจ้าองค์เดียวที่เที่ยงแท้คือ "เราได้เลือกสรรและทำให้นิเวศนี้เป็นที่บริสุทธิ์เพื่อนามของเราจะอยู่ที่นั่นเป็นนิตย์ และตาของเรา ใจของเราจะอยู่ที่นั่นตลอดเวลา" (2 พงศาวดาร 7:16)

สิ่งที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์นั้นจะได้รับการสงวนไว้สำหรับแผนการของพระเจ้าและไม่ควรจะนำไปใช้ในงานของโลก ในคืนที่บาบิโลนตกลงในความบาป กษัตริย์เบลชัสซาร์ "รับสั่งให้นำภาชนะเงินและทองคำ...จากพระวิหารในเยรูซาเล็มนั้นมาให้กษัตริย์ ขุนนาง มเหสี และเหล่านางสนมใส่เหล้าองุ่น" (ดาเนียล 5:2) นั่นเป็นการกระทำครั้งสุดท้ายของกษัตริย์เบชัสซาร์เพราะในคืนนั้นพระองค์ถูกฆ่าโดยชาวเปอร์เซียที่บุกรุกเข้ามา ดังนั้นพระนามของพระเจ้าเป็นที่ "เคารพสักการะ" (ลูกา 11:2) และการใช้พระนามของพระองค์เพื่อการล้อเลียนหรือโดยไม่ให้เกียรตินั้นเป็นการดูหมิ่น

พระเยซูกล่าวถึงพระองค์เองว่าทรงได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ในยอห์น 17:19 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือพระองค์ทรงบริสุทธิ์และ "แยกออกมา" จากความบาป ในทำนองเดียวกันผู้ที่ติดตามพระองค์ต้องแยกออกมาจากความบาป และเพื่อให้พระเจ้าทรงใช้งาน (ดู 1 เปโตร 1:16)

ผู้ที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์จะบังเกิดใหม่และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครองครัวพระเจ้า (ฮีบรู 2:11) พวกเขาได้รับการสงวนไว้เพื่อการใช้งานของพระเจ้า พวกเขารู้ถึง "การทรงชำระให้บริสุทธิ์ของพระวิญญาณ" ในชีวิตของพวกเขา (1 เปโตร 1:2) พวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาได้รับการ "เรียกให้เป็นวิสุทธิชน" (1 โครินธ์ 1:2)

การได้รับการชำระให้บริสุทธิ์หมายความว่าพระเจ้าทรงทำงานในชีวิตของเรา ภายใต้กฎหมายในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนั้นจำเป็นต้องใช้เลือดของเครื่องบูชาเพื่อแยกสิ่งต่างๆ ต่อพระเจ้าคือ "แท้จริงตามธรรมบัญญัตินั้นถือว่าเกือบทุกสิ่งได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ได้ด้วยเลือด..." (ฮีบรู 9:22) ได้มีการประพรมเลือดบนเครื่องเรือนของพระวิหาร บนเสื้อผ้าของปุโรหิตและบนคน ไม่มีอะไรที่ถือว่าได้รับการชำระจนกระทั่งได้มีการสัมผัสกับเลือด สิ่งนี้เป็นภาพของความเกี่ยวข้องฝ่ายวิญญาณสำหรับเลือดของพระคริสต์เพื่อความรอดของเรา เราได้รับ "การประพรมด้วยพระโลหิตของพระองค์" (1 เปโตร 1:2) ดังที่พระวิหารในอดีตได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เพื่อการใช้งานของพระเจ้า ร่างกายของเราซึ่งเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้รับการแยกออกมาเพื่อพระประสงค์อันบริสุทธิ์ของพระเจ้าเช่นกัน (1 โครินธ์ 6:19)

ในการได้รับการชำระให้บริสุทธิ์หมายความว่า พระวจนะของพระเจ้ามีผลในชีวิตเรา "ผ่านทางพระวจนะ" ที่พระเจ้าทรงชำระเราให้สะอาดและทำให้เราบริสุทธิ์ (เอเฟซัส 5:26, ยอห์น 17:17)

พระเจ้าเชิญเราซึ่งเป็นคนบาปให้เข้ามาหาพระองค์ "ตามที่เราเป็น" และรับพระเมตตาและการให้อภัยของพระองค์ เมื่อเราได้รับความรอด พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เริ่มงานอันน่าอัศจรรย์ของพระองค์ในการเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นไปตามพระฉายาพระองค์และเป็นเหมือนกับพระคริสต์ และการได้รับการชำระให้บริสุทธิ์หมายความว่าพระเจ้าทรงรักเรามากเกินกว่าที่จะให้เรามีชีวิตอยู่แบบเดิมๆ

คำอธิษฐานของอัครทูตสำหรับผู้เชื่อทุกคนในทุกหนทุกแห่งคือ "ขอให้พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงชำระท่านทั้งหลายให้เป็นคนบริสุทธิ์หมดจด และทรงรักษาทั้งวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน จนถึงวันที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา" (1 เธสะโลนิกา 5:23)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การชำระให้บริสุทธิ์หมายถึงอะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries