settings icon
share icon
คำถาม

ฉันเป็นใครในพระคริสต์?

คำตอบ


2โครินธ์ 5:17 “ เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” มีคำภาษากรีกสองคำที่แปลว่า "ใหม่" ในพระคัมภีร์ คำแรก นีออส หมายถึงสิ่งที่ถูกสร้าง แต่มีสิ่งอื่น ๆ ดำรงอยู่แล้วเช่นเดียวกับมัน คำที่แปลว่า "ใหม่" ในข้อนี้เป็นคำว่า ไคนอส ซึ่งหมายความว่า "สิ่งที่เพิ่งสร้างขึ้นซึ่งเป็นเหมือนสิ่งอื่นที่ดำรงอยู่ก่อนแล้ว" ในพระคริสต์เราถูกสร้างใหม่ทั้งหมด เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน โลกในตอนแรกเริ่ม-พระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงจากความไม่มีอะไรและเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงสร้างเรา พระองค์ไม่เพียงทรงชำระตัวเก่าเราให้สะอาด ทรงสร้างเราขึ้นใหม่ทั้งหมด เมื่อเราอยู่ในพระคริสต์ 2 เปโตร 1:4 “พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เรา เพื่อว่าด้วยเหตุเหล่านี้ ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรม ที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหา และจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์” พระเจ้าเอง ในสภาพบุคคลคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงประทับอยู่ในหัวใจของเรา

เราอยู่ในพระคริสต์และพระองค์ทรงอยู่ในเรา ในพระคริสต์ เราเป็นสายพันธุ์ใหม่ และเกิดใหม่อีกครั้งและการสร้างใหม่นี้เป็นฝ่ายจิตวิญญาณ ในขณะที่ธรรมชาติเก่าเราอยู่ฝ่ายเนื้อหนัง ธรรมชาติใหม่สามัคคีธรรมกับพระเจ้า เชื่อฟังน้ำพระทัยของพระองค์ และทุ่มเทชีวิตในงานรับใช้พันธกิจ การกระทำเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เก่าไม่สามารถกระทำหรือแม้กระทั่งปรารถนาที่จะทำ ธรรมชาติเก่าตายไปในสิ่งของฝ่ายจิตวิญญาณและไม่สามารถฟื้นฟูตัวเอง เอเฟซัส 2:1 “ท่านตายแล้วโดยการละเมิด และการบาป” ธรรมชาติเก่าสามารถถูกสร้างให้มีชีวิตอยู่โดยการปลุกขึ้นอย่างอัศจรรย์ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเรามาหาพระคริสต์และพระองค์ทรงสถิตในเรา พระคริสต์ทรงประทานให้เรามีธรรมชาติใหม่ที่สมบูรณ์ใหม่และบริสุทธิ์และชีวิตที่ไม่เน่าเปื่อย ชีวิตเก่าของเรา ก่อนหน้านี้ตายกับพระเจ้าเพราะบาป มันถูกฝังไว้ และเรารับการฟื้นคืนชีวิตใหม่ โรม 6:4 “เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน”

ถ้าเราอยู่ในพระคริสต์เราข้าสนิทกับพระองค์และไม่เป็นทาสบาปอีกต่อไป โรม 6:5-6 “เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์ เราก็จะเข้าสนิทกับพระองค์ ในการเป็นขึ้นมาอย่างพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วย เราทั้งหลายรู้แล้วว่า ตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป”

เราถูกสร้างให้มีชีวิตอยู่กับพระองค์ เอเฟซัส 2:5 “ถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาป พระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ (ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ)”

เราถูกสร้างให้เหมือนกับพระฉายของพระองค์ โรม 8:29 “เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้ว ผู้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้เป็นตามลักษณะพระฉาย แห่งพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมาก”

เรามีอิสระพ้นจากการกล่าวโทษและไม่เดินตามเนื้อหนัง แต่ตามพระวิญญาณ โรม 8:1 “เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลาย ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์”

เราเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระคริสต์ร่วมกับผู้เชื่อคนอื่น ๆ โรม 12:5 “พวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้น”

ผู้เชื่อตอนนี้มีหัวใจใหม่ เอเสเคียล 11:19 “และเราจะให้จิตใจเดียวแก่เขา และเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเขา เราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเขา และให้ใจเนื้อแก่เขา”

เอเฟซัส 1:3 “สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรค์สถานโดยพระคริสต์”

เราอาจจะสงสัยว่าทำไมเราจึงมักจะไม่ได้อยู่ในลักษณะที่อธิบายไว้ แม้ว่าเราจะได้ถวายชีวิตของเราต่อพระคริสต์และมีความมั่นใจในความรอดของเรา นี้เป็นเพราะธรรมชาติใหม่ของเราอาศัยกำลังอยู่ในร่างกายฝ่ายเนื้อหนังเก่าของเรา และทั้งสองอย่างนี้ต่อสู้ทำสงครามซึ่งกันและกัน ธรรมชาติเก่าตายไป แต่ธรรมชาติใหม่ยังคงมีการสู้กับ "ทีพักอาศัย" เก่าที่มันอาศัยอยู่ บาปและความชั่วร้ายยังคงอยู่ แต่ผู้เชื่อตอนนี้เห็นพวกมันในมุมมองใหม่ และพวกมันไม่สามารถควบคุมผู้เชื่อได้เหมือนที่พวกมันเคยทำมาแล้ว ในพระคริสต์ตอนนี้เราตัดสินใจเลือกที่จะต่อต้านบาปได้ ในขณะที่ธรรมชาติเก่าทำไม่ได้ ตอนนี้เรามีทางเลือกที่จะบำรุงธรรมชาติใหม่โดยพระคำ การอธิษฐานและการเชื่อฟัง หรือบำรุงเนื้อหนังโดยละเลยสิ่งเหล่า

นั้น เมื่อเราอยู่ในพระคริสต์ โรม 8:37 “แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย” เราสามารถชื่นชมยินดีในพระผู้ช่วย ผู้ทรงทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ ฟีลิปปี 4:13 “ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลัง” ในพระคริสต์เราได้รับความรัก การให้อภัยและมีความปลอดภัย ในพระคริสต์เราถูกรับเป็นบุตร ทรงนับว่าชอบธรรม รับการไถ่ การกลับคืนดีและได้รับการทรงเลือก ในพระคริสต์ชีวิตเรามีชัยชนะ เต็มไปด้วยความสุขและสันติสุขและชีวิตมีความหมายแท้จริง ช่างยอดเยี่ยมเสียจริงที่พระผู้ช่วยให้รอดคือพระคริสต์ Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันเป็นใครในพระคริสต์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries