settings icon
share icon
คำถาม

การเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณคืออะไร?

คำตอบ


การเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณคือขบวนการที่ทำให้เราเป็นเหมือนพระเยซูมากยิ่งขึ้น เมื่อเรามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเริ่มขบวนการในการที่จะทำให้เราเป็นเหมือนพระเยซูมากยิ่งขึ้น และจะทรงเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระองค์ หนังสือ 2 เปโตร 1:3-8 อธิบายการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณไว้เป็นอย่างดี ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้บอกเราว่า ด้วยเห็นแล้วว่า ฤทธิ์เดชของพระองค์ “...ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เรา ที่จะให้มีชีวิตและมีธรรมโดยรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์ พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เรา เพื่อว่าด้วยเหตุเหล่านี้ ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรม ที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหา และจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์ เพราะเหตุนี้เองท่านจงอุตส่าห์จนสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อ เอาความรู้เพิ่มคุณธรรม เอาความเหนี่ยวรั้งตนเพิ่มความรู้ เอาขันติเพิ่มความเหนี่ยวรั้งตน และเอาธรรมเพิ่มขันติ เอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มธรรม และเอาความรักคนทั่วไปเพิ่มความรักฉันพี่น้อง ถ้าท่านทั้งหลายเพียบพร้อมด้วยของประทานเหล่านี้แล้ว ก็จะกระทำให้ท่านเกิดประโยชน์และเกิดผลที่ได้ซาบซึ้งในพระเยซูคริสตเจ้าของเรา”

มีรายการในหนังสือกาลาเทีย 5:19-23 อยู่สองรายการ หนังสือกาลาเทีย 5:19-21 ให้รายการเกี่ยวกับ “การงานของเนื้อหนัง” เอาไว้ นี่เป็นความประพฤติก่อนที่เราจะวางใจในพระคริสต์สำหรับความรอดของเรา การงานของเนื้อหนังคือสิ่งที่เราจะต้องสารภาพ, กลับใจใหม่, และมีชัยเหนือมันโดยความช่วยเหลือของพระเจ้า เมือเราโตฝ่ายวิญญาณมากขึ้น “การงานของเนื้อหนัง” ก็จะลดลงไปเรื่อย ๆ รายการที่สองคือรายการเกี่ยวกับ “ผลของพระวิญญาณ” (กาลาเทีย 5:22-23) นี่คือสิ่งที่เราควรประพฤติหลังจากที่ได้รับความรอดในพระเยซูคริสต์แล้ว การแสดงให้เห็นว่าเรามีการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณ คือ การที่เรามีผลของพระวิญญาณมากขึ้นในชีวิตของเราผู้เชื่อ

เมื่อเราได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่อันเป็นผลมาจากความรอดที่เราได้รับ การเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณก็เริ่มขึ้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในเรา (ยอห์น 14:16-17) เราเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาใหม่ (2 โครินธ์ 5:17) สิ่งเก่า ๆ ในตัวเราถูกแทนโดยสิ่งใหม่ ๆ (โรมบทที่ 6-7) การเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นขบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปตลอดชีวิตในขณะที่เราศึกษาและนำพระวจนะของพระเจ้ามาใช้ (2 ทิโมธี 3:16-17) และเดินในพระวิญญาณ (กาลาเทีย 5:16-26) ในขณะที่เราแสวงหาการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณ เราสามารถขอจากพระเจ้าได้ เราสามารถขอสติปัญญาจากพระองค์ว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เราโตฝ่ายวิญญาณทางด้านไหน เราสามารถขอพระเจ้าให้ทรงเพิ่มความเชื่อและความรู้เกี่ยวกับพระองค์ให้กับเราได้ พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เราโตฝ่ายวิญญาณ พระองค์ทรงให้ทุกอย่างที่เราต้องการเพื่อที่เราจะได้โตฝ่ายวิญญาณ โดยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราสามารถเอาชนะความบาปได้มากขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรามากขึ้นเรื่อย ๆ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries