settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนกับสาวกต่างกันอย่างไร?

คำตอบ


คำว่าสาวกและคริสเตียนนั้นเกี่ยวข้องกันแต่ไม่เหมือนกัน

คำว่า "สาวก" ในภาษากรีกตามพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่คือ mathetes ซึ่งมีความหมายมากกว่าแค่คำว่า "นักเรียน" หรือ "ผู้เรียน" สาวกคือ "ผู้ติดตาม" ใครสักคนที่ยึดมั่นในคำสอนของผู้อื่นอย่างแท้จริง ทำให้เกิดเป็นการสร้างกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตของพวกเขาและการประพฤติตาม พวกฟาริสีภูมิใจในการเป็นสาวกของโมเสส (ยอห์น 9:28) สาวกของพระเยซูมีชื่อว่า "สาวก" นานมาแล้ว ก่อนที่พวกเขาจะถูกเรียกว่า "คริสเตียน" การเป็นสาวกของพวกเขาเริ่มต้นด้วยการทรงเรียกของพระเยซูและต้องการให้พวกเขาแสดงเจตจำนงเพื่อที่จะติดตามพระองค์ (มัทธิว 9: 9)

พระเยซูค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับการจ่ายราคาในการติดตามพระองค์ การเป็นสาวกต้องใช้ชีวิตที่อุทิศตัวอย่างเต็มที่คือ "ไม่ว่าใครในพวกท่านที่ไม่ได้สละทุกสิ่งที่ตนมี เขาก็เป็นสาวกของเราไม่ได้" (ลูกา 14:33) การเสียสละเป็นความคาดหวังคือ "พระเยซูจึงตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า 'ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา'" (มัทธิว 16:24)

หลังจากนั้นไม่นานสาวกบางคนของพระเยซูไม่สามารถทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้ได้ มีหลายคนที่ทิ้งพระเยซู "ตั้งแต่นั้นมาสาวกของพระองค์หลายคนก็หันกลับและเลิกติดตามพระองค์" (ยอห์น 6:66)

พระเยซูใช้คำว่าสาวกแต่ไม่ใช่คริสเตียน ตัวอย่างแรกของคำว่าคริสเตียนพบได้ในพระธรรมกิจการคือ " …ในเมืองอันทิโอกนั่นเอง พวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรก" (กิจการ 11:26) นักวิชาการพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ยอมรับว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ผู้เชื่อเองจะคิดค้นคำว่า "คริสเตียน" ขึ้นมาได้ คริสตจักรในยุคแรกมีชื่อเรียกอื่น ๆ สำหรับตัวเองเช่น "สาวก" (กิจการ 13:52, 20:1, 21:4) "ธรรมิกชน" (โรม 1:7, 1 โครินธ์ 16:1, เอเฟซัส 1:1) และ "พี่น้อง" (1 โครินธ์ 1:9, 1 เปโตร 3:8)

คำว่า "คริสเตียน" หมายถึง "เป็นของพระคริสต์" ดูเหมือนจะถูกคิดค้นขึ้นโดยผู้ที่อยู่นอกคริสตจักร ส่วนมากแล้วมีความหมายไปในทางที่เสื่อมเสีย คำนี้ปรากฏในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เพียงแค่สองครั้งเท่านั้น (กิจการ 26:28, 1 เปโตร 4:16) ความคิดที่ว่าเดิมทีคำว่า คริสเตียนเป็นคำดูถูกนั้นมีการสนับสนุนอยู่บางประการใน 1 เปโตร 4:16 คือ "แต่ถ้าผู้ใดถูกการร้ายเพราะมีชื่อว่าเป็นคริสตชน ก็อย่าให้ผู้นั้นมีความละอายเลย แต่ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้น"

เมื่อกล่าวในทางพระคัมภีร์แล้วคริสเตียนคือสาวกของพระคริสต์ คริสเตียนคือใครสักคนที่วางความเชื่อของเขาไว้ในองค์พระเยซูคริสต์ (ยอห์น 1:12) คริสเตียนได้บังเกิดใหม่โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ยอห์น 3:3) คริสเตียน "เป็นของพระคริสต์" และกำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระคริสต์ในทุกๆ วัน (2 โครินธ์ 3:18)

คริสเตียนที่แท้จริง (ไม่ใช่แค่ในนามเท่านั้น) จะต้องเป็นสาวกของพระคริสต์เช่นกัน นั่นคือเขาได้ประเมินราคาและได้อุทิศชีวิตเพื่อติดตามพระเยซู เขายอมรับการทรงเรียกให้เสียสละและยอมติดตามไปทุกที่ที่พระเจ้าทรงนำ สาวกคริสเตียนยึดมั่นในคำสอนของพระเยซูและให้พระคริสต์มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งและดำเนินชีวิตตามนั้น เขามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการสร้างสาวกคริสเตียนคนอื่นๆ (มัทธิว 28:19–20)

สาวกคริสเตียนที่แท้จริงคือผู้ที่เชื่อในพระคริสต์และมีชีวิตใหม่ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ภายใน เพราะเขารักพระคริสต์ คริสเตียนก็จะเป็นสาวกที่เชื่อฟังเช่นกัน (ยอห์น 14:15) เปาโลได้อธิบายถึงความเป็นจริงของการเป็นสาวกคริสเตียนคือ "ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า" (กาลาเทีย 2:20)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนกับสาวกต่างกันอย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries