settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนจำเป็นต้องเชื่อฟังพระคัมภีร์เดิมหรือไม่?

คำตอบ


กุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องนี้ คือการรู้ว่าพระคัมภีร์เดิมหรือพันธสัญญาเดิมนั้นพระเจ้าทรงมอบให้กับชนชาติอิสราเอล ไม่ใช่ให้กับคริสเตียนปัจจุบัน บัญญัติบางข้อมีขึ้นเพื่อให้ชาวอิสราเอลรู้ว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าและทำให้พระองค์ทรงพอพระทัยได้อย่างไร (ดังเช่นบัญญัติ 10 ประการ), บทบัญญัติบางเรื่องเป็นการแสดงให้พวกเขาเห็นว่าจะนมัสการพระเจ้าอย่างไร (ดังเช่นระบบการถวายเครื่องสักการบูชาพระองค์), บางเรื่องเป็นเพียงการทำให้ชาวอิสราเอลแตกต่างจากชนชาติอื่น (เช่นกฎเรื่องอาหารการกิน และเครื่องนุ่งห่ม) ไม่มีบทบัญญัติใดในพระคัมภีร์เดิมที่มาบังคับใช้กับเราในปัจจุบัน เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงยอมวายพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์ทรงกระทำให้กฎบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมนั้นสิ้นสุดลงแล้ว ( โรม 10:4; กาลาเทีย 3:23-25; เอเฟซัส 2:15)

พวกเราจึงได้อยู่ภายใต้พระคริสต์แทนการอยู่ภายใต้พันธสัญญาเดิม ( กาลาเทีย 6:2) ซึ่งหมายถึง “จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่และข้อต้น ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้น ก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้” ( มัทธิว 22:37-40) ถ้าเรากระทำตาม เราก็ได้กระทำตามสิ่งที่พระคริสต์ทรงประสงค์ให้เราทำแล้ว “เพราะนี่แหละเป็นความรักต่อพระเจ้า คือที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระ” ( 1 ยอห์น 5:3) ตามหลักการแล้ว บัญญัติ 10 ประการไม่ได้นำมาใช้กับคริสเตียน แต่อย่างไรก็ตาม ในบัญญัตินั้นมีอยู่ 9 ข้อที่ได้มีการกล่าวซ้ำในพระคัมภีร์ใหม่ หรือพันธสัญญาใหม่ (ทุกข้อยกเว้นข้อที่ว่าให้นับถือวันซะบาโต) ถ้าเรารักพระเจ้า เราก็จะไม่ไปบูชาพระเจ้าอื่น หรือรูปเคารพอื่น และถ้าเรารักเพื่อนบ้าน เราก็จะไม่ไปฆ่าเขา หรือโกหกเขา หรือล่วงประเวณีเขา หรือไปเอาของของเขามาเป็นของตน ดังนั้นเราจึงไม่ได้อยู่ภายใต้บัญญัติเดิม กฎของคริสเตียนปัจจุบันคือ เราต้องรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านของเรา ถ้าเราปฏิบัติตามสองข้อนี้อย่างสัตย์ซื่อ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถูกต้องเอง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนจำเป็นต้องเชื่อฟังพระคัมภีร์เดิมหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries