settings icon
share icon
คำถาม

ฉันเป็นคริสเตียนใหม่ แล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไร?

คำตอบ


ยินดีด้วย หากคุณเป็นผู้เชื่อคนใหม่คุณเพิ่งมีประสบการณ์ครั้งใหม่และได้รับชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:16,10:10) ความบาปทั้งหลายของคุณได้รับการอภัยแล้วและคุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ (โรม 4: 7) ตอนนี้คุณได้รับความชื่นชมยินดีและมีความสุขที่อธิบายไม่ได้ (1 เปโตร 1:8-9)

นอกจากพระพรอันยอดเยี่ยมของการรู้จักพระคริสต์แล้วคุณอาจกำลังคิดว่า “แล้วอะไรต่อล่ะ ขั้นตอนต่อไปคืออะไร” พระคัมภีร์ได้เสนอหลักการสำคัญบางประการสำหรับผู้ที่เริ่มมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า

ประการแรกในฐานะคริสเตียนใหม่ เริ่มต้นด้วยการอ่านพระคัมภีร์ มีการแปลจำนวนมากและที่ที่จะเริ่มต้นมากมาย แม้ว่าจะไม่มีการแปลที่สมบูรณ์แบบ แต่เราขอแนะนำให้คุณเลือกพระคัมภีร์ที่ง่ายเพื่อคุณจะเข้าใจและมีความซื่อสัตย์ต่อข้อความต้นฉบับของพระคัมภีร์ หากต้องการตัวอย่างการแปลซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันคุณสามารถไปที่เว็บไซต์ต่างๆ ได้เช่น BibleGateway.com หรือ YouVersion.com เราขอแนะนำให้คุณเริ่มอ่านที่พระกิตติคุณยอห์นหรือพระกิตติคุณอื่นๆ เพื่ออ่านด้วยตัวคุณเองว่าพระเยซูทรงสอนและทำอะไรในช่วงเวลาที่พระองค์อยู่บนโลก บทความอื่นๆ ใน GotQuestions.org จะช่วยคุณตอบคำถามที่คุณมีเกี่ยวกับพระเจ้าตามความเป็นจริงและประเด็นทางฝ่ายวิญญาณได้ พระคัมภีร์สอนว่า “จงพยายามอย่างสุดกำลังที่จะให้ตัวท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรับรอง เป็นคนงานที่ไม่ต้องอับอายและใช้ถ้อยคำแห่งความจริงอย่างถูกต้อง” (2 ทิโมธี 2:15)

ประการที่สองในฐานะคริสเตียนใหม่ เริ่มด้วยการอธิษฐาน การอธิษฐานเป็นการพูดคุยอย่างง่ายๆ กับพระเจ้า หลายคนเชื่อว่าการอธิษฐานจะต้องมีหมวดคำที่เป็นทางการซึ่งเกิดขึ้นระหว่างรายการการนมัสการและการเทศนาของคริสตจักรเท่านั้น อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์สอนให้เราอธิษฐานโดยไม่หยุดยั้ง (1 เธสะโลนิกา 5:17) เราได้รับการสั่งสอน ให้สรรเสริญพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืน หากเราปรารถนาที่จะรู้จักพระเจ้าอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเราต้องพูดคุยกับพระองค์อย่างสม่ำเสมอ

ตลอดทั้งวันนั้นคุณสามารถขอบคุณพระเจ้า ขอให้พระองค์ตอบตามความต้องการประจำวันของคุณและอธิษฐานเผื่อผู้อื่น เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันที่จะอธิษฐานร่วมกับผู้อื่นซึ่งติดตามพระคริสต์ การหนุนใจซึ่งกันและกัน สรรเสริญพระเจ้าและแสวงหาคำตอบสำหรับคำขอของทุกคน สำหรับแนวคิดที่ว่าจะอธิษฐานอย่างไรนั้นคุณสามารถเริ่มต้นด้วยคำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ (มัทธิว 6: 9-13)

ประการที่สามในฐานะคริสเตียนใหม่ ให้รับบัพติศมา การรับบัพติศมาเป็นสัญลักษณ์สำหรับชีวิตใหม่ของคุณในพระคริสต์และประกาศว่าตอนนี้คุณผูกพันกับพระเยซู แม้แต่พระเยซูเองก็รับบัพติศมา (ลูกา 3: 1-22) และพระองค์ทรงเรียกผู้ติดตามของพระองค์ให้รับบัพติศมาด้วย ผู้ติดตามกลุ่มแรกของพระเยซูได้เข้ารับการบัพติศมา ในพระธรรมกิจการ 2:41

โดยปกติผู้นำของคริสตจักรท้องถิ่นจะทำการให้บัพติศมา ศิษยาภิบาลหรือผู้นำคริสตจักรในท้องถิ่นควรยินดีที่จะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับการรับบัพติศมาหากคุณแสดงความสนใจ

ประการที่สี่ในฐานะคริสเตียนใหม่นั้น ให้เราสร้างความสัมพันธ์กับคริสเตียนคนอื่นๆ ชีวิตคริสเตียนถูกออกแบบมาให้มีความสุขร่วมกับผู้อื่น พระเยซูลงทุนเป็นอย่างมากในงานรับใช้ของพระองค์โดยมีสาวก 12 คนที่เป็นดั่งเพื่อนสนิท ในทำนองเดียวกันพระองค์ทรงเรียกให้เราอยู่อย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่มีคำว่า "ซึ่งกันและกัน" มากกว่า 50 ข้อที่กล่าวถึงการรักซึ่งกันและกัน การรับใช้ซึ่งกันและกัน การหนุนใจซึ่งกันและกันและการอธิษฐานเผื่อกันและกัน แต่ละคำสั่งเหล่านี้คือต้องการให้เรามีความสัมพันธ์กับคริสเตียนคนอื่นๆ

การสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อคนอื่นเป็นจุดประสงค์อย่างหนึ่งของคริสตจักรท้องถิ่น หากมีคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์ในพื้นที่ของคุณก็เป็นที่ที่เหมาะสำหรับการเข้าร่วม หากคุณอาศัยอยู่ในชุมชนที่ไม่มีคริสตจักรคุณจะต้องอธิษฐานขอให้พระเจ้าเปิดโอกาสให้คุณได้พบกับคริสเตียนคนอื่นๆ ในพื้นที่ของคุณ

ประการที่ห้าในฐานะคริสเตียนใหม่นั้น ให้เราช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะคริสเตียนคุณจะพบความรักใหม่ในตัวคุณทำให้คุณมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่น พระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำคุณไปสู่วิธีการที่จะช่วยเหลือ คุณอาจรับใช้คนยากจนในชุมชนของคุณ ช่วยเพื่อนบ้านทำงานในสวนหรือไปเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยในโรงพยาบาล พระวิญญาณจะเรียกอย่างชัดเจนให้คุณแสดงความรักของพระเจ้า (1 ยอห์น 3: 17-18)

ประการที่หกในฐานะคริสเตียนใหม่นั้น ให้บอกใครสักคนเกี่ยวกับความเชื่อของคุณ การมาเป็นคริสเตียนนั้นไม่ใช่ความลับ แต่เป็นการเฉลิมฉลอง บอกทุกคนที่จะฟังเกี่ยวกับพระราชกิจของพระคริสต์ในชีวิตคุณ ในบางกรณีนั้นคนอื่นๆ จะมาถึงความเชื่อในพระเยซูผ่านตัวอย่างที่คุณแบ่งปัน ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จสู่สวรรค์พระองค์ทรงบัญชาสาวกของพระองค์ให้สร้างสาวกจากทุกชนชาติ (มัทธิว 28: 18-20) ทุกวันนี้คริสเตียนยังคงรับการทรงเรียกให้แบ่งปันความหวังภายในตัวเรากับผู้อื่น (1 เปโตร 3: 15-16)

สุดท้ายนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะช่วยให้เติบโตในความเชื่อใหม่ของคุณได้คือ ไม่ใช่รายการข้อกำหนดเพื่อที่จะเป็นคริสเตียนหรือเพื่อที่จะยังคงเป็นคริสเตียน คุณได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านความเชื่อ ซึ่งแยกออกจากการงาน (เอเฟซัส 2: 8-9) พระเจ้าทรงเริ่มพระราชกิจในตัวคุณและพระองค์ทรงสัญญาว่าจะทำให้เสร็จ (ฟิลิปปี 1: 6) ขอพระเจ้าอวยพรคุณในขณะที่คุณเติบโตในความเชื่อของคุณอย่างต่อเนื่อง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันเป็นคริสเตียนใหม่ แล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries