settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือหลักสำคัญในการมีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างแท้จริง?

คำตอบ


แม้ว่าจะเป็นที่นิยมอย่างมากในวงของคริสเตียน แต่แนวคิดเรื่อง "การมีประสบการณ์กับพระเจ้า" นั้นไม่ได้มีอยู่อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ มีพระบัญชามากมายในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงวิธีการที่เราจะเชื่อมโยงกับพระเจ้าแต่การมีประสบการณ์กับพระองค์ไม่ใช่หนึ่งในนั้น เราต้องรักพระเจ้าด้วยสุดใจของเรา (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5) เชื่อฟังพระเจ้า (เฉลยธรรมบัญญัติ 27:10, 1 ยอห์น 5:2) ไว้วางใจในพระเจ้า (ยอห์น 14:1) กลัวพระเจ้า (ปัญญาจารย์ 12:13, 1 เปโตร 2:17) และอื่นๆ แต่ไม่มีที่ไหนในพระคัมภีร์ที่บอกให้เรา "มีประสบการณ์กับพระเจ้า" คำอธิบายในพจนานุกรมของคำว่าประสบการณ์ที่เป็นคำกิริยาคือ "1) การมีส่วนร่วมหรือการประสบ 2) ได้รับการสัมผัสใจทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกหรือทางสุนทรียภาพ 3) การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์"

ถ้าเช่นนั้นอะไรคือการมีประสบการณ์กับพระเจ้าและเราจะทำอย่างไรให้ได้รับประสบการณ์นั้น ถ้าเราเริ่มต้นด้วยคำอธิบายในพจนานุกรมของคำว่าประสบการณ์ นำมารวมกันและใช้กับประสบการณ์ของเรากับพระเจ้า เราจะได้รับสิ่งที่เป็นประมาณว่า "การมีส่วนร่วมในพระลักษณะของพระเจ้า ได้รับการสัมผัสใจโดยพระองค์และเรียนรู้จากพระองค์ด้วยความคุ้นเคย"

ก่อนที่เราจะมีส่วนร่วมในพระเจ้าไม่ว่าจะในทางใดก็ตาม เราต้องเข้าใจถึงความขัดแย้งภายในสองประการ ประการแรกเราทุกคนเป็นคนบาปที่สิ้นหวังผู้ตกอยู่ในหลุมซึ่งเราไม่สามารถที่จะออกไปได้ด้วยความพยายามของเราเอง (โรม 3:12) ประการที่สองไม่มีสิ่งใดที่เราทำได้ด้วยตัวเองซึ่งจะเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ไม่ใช่โดยการเอาเงินให้คนยากจน ไม่ใช่การทำงานอาสา ไม่ใช่การเข้าร่วมคริสตจักร ไม่ใช่อะไรเลย (อิสยาห์ 64:4) พระคัมภีร์บอกเราว่าในการที่จะแก้ไขข้อขัดแย้งนี้ได้ เราต้องรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในหัวใจของเราให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา รวมถึงการมอบชีวิตของเราให้แก่พระองค์ เพียงเท่านั้นคำพูดและการกระทำของเราจะเป็นที่ยอมรับของพระเจ้า (2 โครินธ์ 12:9 – 10) ฉะนั้นหลักสำคัญในการมีประสบการณ์กับพระเจ้าคือการ "มีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า" (2 เปโตร 1:4) และสิ่งนั้นก็กระทำให้สำเร็จได้ผ่านทางความเชื่อในโลหิตที่หลั่งออกมาของพระคริสต์บนไม้กางเขนเพื่อบาปของเราเท่านั้น

ส่วนที่สองเกี่ยวกับคำอธิบายของเราในการมีประสบการณ์กับพระเจ้าคือการได้รับการสัมผัสใจโดยพระองค์ การเคลื่อนไหวของพระเจ้าในใจของมนุษย์เป็นส่วนประกอบหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตั้งแต่เริ่มแรกของการทรงสร้างเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้า "เคลื่อนไหวอยู่เหนือน้ำนั้น" (ปฐมกาล 1:2) จนถึงการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณในหัวใจของผู้ที่ไม่เชื่อ เป็นการดึงเขาเข้ามาหาพระคริสต์ พระวิญญาณมีส่วนอย่างกระตือรือร้นในการสัมผัสใจของเรา เราได้รับการสัมผัสใจจากพระเจ้าในการดึงเราเข้าไปสู่ความเชื่อ (ยอห์น 6:44) พระวิญญาณเคลื่อนไหวในใจของเราเพื่อพิสูจน์ว่าเราทำบาปและเราต้องการพระผู้ช่วยให้รอด (ยอห์น 16:7 – 9) และภายในผู้เชื่อพระองค์ทรงนำทาง แนะนำ ปลอบโยนและสร้างแรงบันดาลใจแก่เรา อีกทั้งยังสร้างผลของพระวิญญาณในตัวของเราเช่นเดียวกัน (กาลาเทีย 5:22 – 23) ที่มากไปกว่านั้นพระวิญญาณก็ได้สัมผัสใจผู้เขียนพระธรรมทั้งหมด 66 เล่มในพระคัมภีร์ให้บันทึกทุกอย่างตามที่พระองค์ได้ทรงดลหัวใจและตามความคิดของพวกเขา (2 เปโตร 1:21) และโดยผ่านทางพระคัมภีร์นี้ พระองค์ได้ทรงเคลื่อนไหวภายในเราเพื่อยืนยันต่อจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระองค์ (โรม 8:16)

ส่วนที่สามของการมีประสบการณ์ในพระเจ้าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกี่ยวกับพระองค์ การติดสนิทอย่างคุ้นเคยกับพระองค์จนเรายอมจำนนชีวิตของเราต่อพระองค์ด้วยความยินดีเพราะว่าเราได้มารู้จักพระองค์และไว้วางใจในพระองค์อย่างที่สุด สิ่งนี้รวมถึงการเข้าใจว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อ ดี บริสุทธิ์ เที่ยงธรรม ไม่เปลี่ยนแปลง มีอำนาจทุกอย่างและยิ่งใหญ่สูงสุดเหนือทุกสถานการณ์ ส่วนหนึ่งที่น่าปลื้มปีติมากในการมีประสบการณ์กับพระเจ้าคือความรู้ที่ไม่จำกัดในความรักของพระองค์ พระคัมภีร์สอนเราว่า "พระเจ้าเป็นความรัก" (1 ยอห์น 4:8 เน้นเพิ่มเติมโดยผู้เขียน) ในขณะที่เรามีประสบการณ์ในความรักของพระองค์ เราสามารถเริ่มแบ่งปันความรักในแบบของคริสเตียนแก่ผู้อื่น ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามสิ่งที่ได้รับกลับมาจะทำให้เกิดความรักที่มากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ผู้อื่นมีประสบการณ์ในความรักของพระองค์ผ่านทางเรา

หลักการสำคัญในการมีประสบการณ์กับพระเจ้านั้นไม่ใช่การคาดหวังว่าจะมี "ประสบการณ์" หรืออารมณ์แห่งความกระปรี้กระเปร่า ในทางกลับกันมันคือกระบวนการตลอดทั้งชีวิตในการเป็นของพระองค์ผ่านทางพระคริสต์ ที่ได้รับการสัมผัสใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งได้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์และทรงนำให้เราเติบโตในสติปัญญาของพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือหลักสำคัญในการมีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างแท้จริง?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries