settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะเอาชนะการทดลองได้อย่างไร?

คำตอบ


ในพระคัมภีร์บอกเราว่า ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับการทดลอง 1 โครินธ์ 10:13 กล่าวไว้ว่า "ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่าน นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย" เป็นไปได้ที่สิ่งนี้จะให้กำลังใจเล็กน้อยแก่เรา ในขณะที่เรารู้สึกว่าโลกนี้กำลังมุ่งเข้ามาหาเราคนเดียว และคนอื่นได้รับการยกเว้นต่อการทดลอง เราถูกบอกว่าพระคริสต์ได้ถูกทดลองเช่นเดียวกัน "เพราะว่า เรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป" (ฮีบรู 4:15)

แล้วการทดลองเหล่านี้มาจากไหน อย่างแรกไม่ได้มาจากพระเจ้าแม้ว่าพระองค์จะยอมให้เกิดขึ้น ยากอบ 1:13 กล่าวไว้ว่า "เพราะว่าความชั่วจะมาล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้ และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลย" ในบทแรกของโยบเราเห็นว่าพระเจ้าอนุญาตให้ซาตานทดลองโยบ แต่ด้วยข้อจำกัด ซาตานมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ (1 เปโตร 5:8) ข้อที่ 9 บอกให้เราต่อต้านมัน โดยการรู้ว่าคริสเตียนคนอื่นๆ ก็ได้รับประสบการณ์ในการจู่โจมของมันเช่นเดียวกัน โดยบทพระคัมภีร์เหล่านี้เราสามารถรู้ได้ว่าการทดลองมาจากซาตาน เราเห็นในยากอบ 1:14 ว่าการทดลองเกิดขึ้นในตัวเราเช่นเดียวกัน เราถูกทดลองเมื่อเรา "ถูกล่อให้หลง เมื่อกิเลสของตัวเองล่อ และชักนำให้กระทำตาม" (ข้อที่ 14) เราอนุญาตให้ตัวเองคิดสิ่งต่างๆ ไปยังที่ๆ ไม่ควรจะไป ทำการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับตัณหาที่นำเราไปสู่การทดลอง

จะทำอย่างไรเพื่อที่จะต่อต้านการทดลอง อย่างแรก เราต้องกลับไปยังตัวอย่างที่พระเยซูถูกทดลองโดยซาตานในถิ่นทุรกันดาร ในมัทธิว 4:1 – 11 การทดลองของซาตานแต่ละอย่างนั้น ได้รับคำตอบเดียวกันคือ "มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า" ตามด้วยข้อพระคัมภีร์ ถ้าพระบุตรของพระเจ้าใช้พระคำของพระเจ้าในการทำให้การทดลองจบลงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรารู้ว่าได้ผลหลังจากความพยายามถึงสามครั้ง "แล้วมารจึงละพระองค์ไป" (ข้อ 11) เราต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนเพื่อที่จะต่อต้านการทดลองของเราเอง ความพยายามทั้งหมดของเรา เพื่อต่อต้านจะอ่อนแอและไม่เกิดผลนอกเสียจากว่าเป็นพลังอำนาจที่มีจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผ่านทางการการอ่าน ศึกษา และใคร่ครวญพระคำอย่างสัตย์ซื่อ ในทางนี้เราจะ "รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่" (โรม 2:12) ไม่มีอาวุธอื่นที่จะต่อสู่การทดลองได้นอกจาก "พระแสงของพระวิญญาณ คือ พระวจนะของพระเจ้า" (เอเฟซัส 6:17) โลโลสี 3:2 กล่าวไว้ว่า "จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก" ถ้าใจของเราเต็มไปด้วยรายการโทรทัศน์ล่าสุด ดนตรี และสิ่งที่วัฒนธรรมจะมอบให้แก่เรา เราจะถูกโจมตีด้วยข้อความและภาพซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจะนำไปสู่ตัณหาที่บาป แต่ถ้าจิตใจของเราเต็มด้วยความสง่างามและความบริสุทธิ์ของพระเจ้า ความรักและความปรารถนาอันแรงกล้าของพระคริสต์ และความชาญฉลาดของทั้งคู่ที่สะท้อนออกมาผ่านทางพระคำที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ เราจะพบเจอว่าความสนใจของเราในตัณหาของโลกนั้นลดลงและหายไป แต่โดยที่ปราศจากอิทธิพลของพระคำในใจของเรา เราจะเปิดต่อทุกอย่างที่ซาตานอยากจะโยนมาให้เรา

ในที่นี้หมายความว่า ให้เรานำทางหัวใจและจิตใจของเรา เพื่อที่แหล่งของการทดลองจะอยู่ห่างไกลจากเรา จำคำของพระคริสต์ที่กล่าวต่อสาวกของพระองค์ในสวนในคืนที่พระองค์ถูกทรยศได้ไหม คือ "ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐาน เพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลอง จิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริง แต่กายยังอ่อนกำลัง" (มัทธิว 26:41) คริสเตียนหลายคนจะไม่อยากจะกระโดดเข้าหาความบาป แต่เราไม่สามารถต่อต้านการล้มลงในความบาปได้ เพราะว่าเนื้อหนังของเราไม่แข็งแรงพอที่จะต่อต้านได้ เราวางตัวเราเองในสถานการณ์หรือทำให้ใจของเราเต็มด้วยความปรารถนาด้านตัณหาที่แรงกล้า และสิ่งนั้นนำเราเข้าไปสู่ความบาป

เราต้องเปลี่ยนแปลงความคิดในขณะที่เราได้รับการบอกกล่าวใน โรม 12:1 – 2 ว่าเราไม่ควรคิดเหมือนที่โลกคิด หรือเดินในทางเดียวกับที่โลกเดิน สุภาษิต 4:14 – 15 บอกแก่เราว่า "อย่าเข้าไปในวิถีของคนชั่วร้าย และอย่าเดินในทางของคนอธรรม จงหลีกเสีย อย่าเดินบนนั้นเลี้ยวออกไปเสีย และจงผ่านไป" เราต้องหลีกเลี่ยงทางของโลกที่นำเราไปยังการทดลอง เพราะว่าเนื้อหนังของเราอ่อนแอ เราสามารถถูกลวงไปได้ง่ายโดยตัณหาของเราเอง

มัทธิว 5:29 มีคำแนะนำที่ดีมาก "ถ้าตาข้างขวาของท่านทำให้ตัวหลงผิด จงควักออกทิ้งเสีย เพราะว่าถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่ง ก็ดีกว่าตัวของท่านจะต้องลงนรก" สิ่งนั้นดูว่าเป็นสิ่งที่รุนแรง ความบาปเป็นสิ่งที่รุนแรง พระเยซูไม่ได้บอกว่าเราต้องขจัดอวัยวะต่างๆ ของร่างการอย่างแท้จริง การควักตาออกเป็นวิธีการที่ร้ายแรง และพระเยซูทรงสอนเราว่าถ้าจำเป็น วิธีการที่ร้ายแรงจะต้องเกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความบาป

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันจะเอาชนะการทดลองได้อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries