settings icon
share icon
คำถาม

ฉันได้กระทำบาป พระเจ้าจะทรงให้อภัยฉันไหม?

คำตอบ


จงเขียนเติมความบาปใดก็ตามที่คุณได้กระทำลงไปในช่องว่าง. ใช่ พระเจ้าทรงสามารถและจะทรงให้อภัยบาปใดๆ ก็ตาม หลักคำสอนการชดใช้บาป คือสิ่งที่อธิบายถึงความรอดและการให้อภัยบาป พระเจ้าทรงใส่ความชอบธรรมของพระคริสต์ให้แก่บรรดาผู้ที่ถ่อมใจลงทูลขอการอภัยโทษบาป

อิสยาห์ 53:5-6 “แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความบาป ผิดของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้น ตกแก่ท่าน ที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเอง และพระเจ้าทรงวางลงบนท่าน ซึ่งความบาปผิดของเราทุกคน”

2 โครินธ์ 5:21 “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์”

พระองค์ได้ทรงชดใช้ค่าไถ่บาปเราเต็มจำนวนแล้ว และบรรดาผู้เชื่อก็ได้รับการอภัยครบถ้วน สำหรับบาปทุกอย่างที่ได้กระทำในอดีต ปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ยังมีการให้อภัยทุกวัน เมื่อเราสารภาพบาปของเราและละทิ้งบาปทั้งหลาย เพื่อที่เราจะได้รับการชำระตัวให้บริสุทธิ์ ถ้าคุณเปรียบเทียบความบาปใดก็ตามกับการประหารพระเยซู มันมืดมัวมากเมื่อมาเปรียบเทียบกัน แต่พระเยซูตรัสว่า "โอพระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดยกโทษแก่พวกเขา เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขากระทำอะไร" (ลูกา 23:34)

แนวความคิดเกี่ยวกับความรอดและการให้อภัยเชื่อมโยงกันอย่างแยกกันไม่ออก นับว่ายังดีที่พระคุณของพระเจ้าก็เพียงพอแล้ว สำหรับใครก็ตามและสำหรับความบาปทุกอย่าง ไม่ว่าคุณจะเขียนเติมความบาปใดก็ตามลงในช่องว่างนั้น การได้รับการให้อภัยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล นั่นคือปัญหาแรก; ท่านจะได้รับความรอด (การให้อภัยบาป) ที่พระคริสต์ทรงกำลังมอบให้ไหม ถ้าคำตอบคือ "ได้รับ" แล้วคุณจะได้รับการอภัยอย่างเต็มจำนวนหนี้บาปทั้งหมด

กิจการ 13:38-39 “เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงเข้าใจเถิดว่า โดยพระองค์นั้นแหละจึง ได้ประกาศการยกความผิดแก่ท่านทั้งหลาย และโดยพระองค์นั้นทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษได้ทุกอย่าง ซึ่งจะพ้นไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสส”

การให้อภัยนี้เกิดขึ้นเพราะความเชื่อในพระเยซูคริสต์และพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น ไม่ใช่จากการประพฤติหรือการกระทำดี

โรม 3:20, 22 “เพราะว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติได้ เพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบาปได้”

ความรอดเริ่มต้นโดยถ่อมใจยอมรับว่า เราจะไม่มีวันดีพอที่จะได้เข้าในสวรรค์เพราะการทำบุญด้วยตัวเราเอง และเราจำเป็นต้องรับการให้อภัยบาป การยอมรับพระเยซูคริสต์ หมายถึงการเชื่อว่าการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ได้จ่ายค่าไถ่ความผิดบาปทั้งหมดที่เคยกระทำมาและเพียงพอที่จะชำระความบาปทั้งหมด

2 โครินธ์ 12:9 “แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “การที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น” เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า เพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้า”

ดังนั้นถ้าคุณได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ พระเจ้าทรงให้อภัยบาปทั้งหมดของคุณเรียบร้อยแล้ว ถ้าคุณยังไม่ยอมรับ จงสารภาพบาปของคุณต่อพระเจ้า และพระองค์จะทรงชำระคุณและทรงให้คุณกลับไปสามัคคีธรรมกับพระองค์ได้

1 ยอห์น 1:8-9 “ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาป เราก็ลวงตนเอง และสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลย ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น”

แม้กระทั่งการให้อภัย คุณอาจยังรู้สึกถึงความผิด การรู้สึกผิดต่อบาป แท้จริงคือการตอบสนองตามธรรมชาติของจิตสำนึกของเรา และมันมีอยู่เพื่อเตือนใจเราไม่ให้ทำบาปซ้ำรูปแบบต่างๆ การที่เข้าใจว่าพระเยซูทรงสามารถให้อภัยบาปได้อย่างเต็มที่ คือความหวังแห่งความรอดของเรา ความเข้าใจในการให้อภัยคือการรักษาความรู้สึกผิด

การที่รู้ว่าการให้อภัยเป็นของประทานที่สวยงามและเป็นพระกรุณาจากพระเจ้า ผู้ทรงรักเราและยอมให้เราสามารถมองเห็นได้ว่าแท้จริงพระองค์ทรงดีเลิศประเสริฐเพียงไร เมื่อเราสังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์ถึงความบาปของเรา และที่เราชั่วช้าเพียงไร และไม่สมควรได้รับการให้อภัย มันก็เป็นที่ชัดเจนว่าพระเจ้าทรงรัก ทรงพระเมตตาและทรงสมควรที่เราควรจะนมัสการพระองค์ ความหยิ่งผยองที่เป็นบาปของเรา ที่ขัดขวางการทูลขอการให้อภัย คือสิ่งที่ขวางกั้นอยู่ระหว่างเราและความสัมพันธ์กับผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงห่วงใย แต่สำหรับบรรดาผู้ที่ขอการให้อภัย พวกเขาสามารถเชื่อได้ว่า เพียงพระเยซูก็พอแล้ว และพระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้อภัยและช่วยพวกเขาให้พ้นจากความบาป และในที่สุดพวกเขาก็จะเข้าสู่ที่ประทับของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ

เพลงสดุดี 100:4 “จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนา และเข้าบริเวณพระนิเวศของ พระองค์ด้วยการสรรเสริญ จงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันได้กระทำบาป พระเจ้าจะทรงให้อภัยฉันไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries