settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะสามารถเพิ่มความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณของฉันให้มากขึ้นได้อย่างไร?

คำตอบ


ความเข้าใจมีการจำกัดความว่าเป็น "ลักษณะของความสามารถในการสังเกตุและเข้าใจสิ่งที่คลุมเครือ เป็นการกระทำเนื่องด้วยจากรับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่าง เป็นความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่ไม่ปรากฏในใจของคนทั่วไป" คำจำกัดความนี้ยังเน้นย้ำถึงความแม่นยำของ "ความสามารถในการมองเห็นความจริง" การมีความเข้าใจทางฝ่ายจิตวิญญาณคือความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างความจริงและความผิดพลาด ซึ่งสิ่งนี้คือพื้นฐานของการมีปัญญา

ความจริงฝ่ายจิตวิญญาณถูกล้อมรอบด้วยการโต้แย้งและข้อถกเถียง และนั่นเป็นเพราะว่ามันคลุมเครือ พระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์เกี่ยวกับพวกฟาริสีว่า "ข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินสวรรค์โปรดให้พวกท่านรู้ได้ แต่คนเหล่านั้นไม่โปรดให้รู้" (มัทธิว 13:11) ซาตานได้ "ทำให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อมืดมนไป" (2 โครินธ์ 4:4) ดังนั้นพระเจ้าจึงต้องส่องสว่างในจิตใจของมนุษย์เพื่อให้เราเข้าใจความจริง และเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะได้รับสติปัญญาโดยปราศจากพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ให้ความเข้าใจหรือกำจัดมันออกไป (โยบ 12:19-21)

บางคนนิยามความเข้าใจทางฝ่ายจิตวิญญาณผิดไปว่าเป็นการรับรู้ถึงความชั่วร้ายหรือความดีของการปรากฏในฝ่ายจิตวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้ หรือความสามารถในการบอกว่ามีวิญญาณชั่วอยู่ในห้องหรือไม่ ในขณะที่บางคนอาจมีความสามารถนี้ แต่นี่ก็ไม่ใช่ความหมายของความเข้าใจที่มาจากพระคัมภีร์ เพราะท้ายที่สุดแล้วความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณเกี่ยวข้องกับปัญญาและความสามารถในการแยกแยะความจริงจากความผิดพลาด

มีการอุปมาสติปัญญาให้กลายเป็นบุคคลในพระธรรมสุภาษิตบทที่ 1 และอธิบายว่าเป็นผู้ที่เราสามารถ "ทำความรู้จัก" ได้ (ข้อ 20-33) พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูคริสต์เป็น "พระปัญญาจากพระเจ้า" (1 โครินธ์ 1:30) ดังนั้นสติปัญญาหรือความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณจึงเป็นสิ่งที่มาจากการรู้จักพระเยซูคริสต์ วิธีการได้รับสติปัญญาของโลกแตกต่างจากวิธีของพระเจ้า ผู้เรียนรู้จากโลกได้รับความรู้และใช้เหตุผลจากความรู้เพื่อแก้ปัญหา เพื่อสร้างอาคารและสร้างปรัชญา แต่พระเจ้าไม่ได้ทำให้ความรู้ซึ่งเกี่ยวกับพระองค์เองเป็นไปได้ด้วยวิธีการเหล่านั้น พระธรรม 1 โครินธ์ 1:18-31 กล่าวว่า "ปัญญาของคนฉลาด" เป็นสิ่งที่น่าหงุดหงิดใจสำหรับพระเจ้าผู้ที่ประทานปัญญาแก่คน "โง่เขลา" และ "อ่อนแอ" ผ่านทางความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ ทั้งนี้ก็ "เพื่อไม่ให้มนุษย์สักคนหนึ่งโอ้อวดเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้" (ข้อ 29) ฉะนั้นเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจในฝ่ายจิตวิญญาณโดยการรู้จักพระองค์

ไม่ใช่เรื่องผิดที่จะมีความรู้หรือมีการศึกษา และไม่ผิดที่จะใช้เหตุผลและตรรกะในการแก้ปัญหา อย่างไรก็ตามความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณไม่สามารถบรรลุได้ด้วยวิธีนั้น เพราะมันต้องได้รับผ่านทางการเปิดเผยของพระเยซูคริสต์แก่ผู้เชื่อ แล้วจึงเติบโตขึ้นด้วยการฝึกฝนความชอบธรรม (ฮีบรู 5:14) และการอธิษฐาน (ฟิลิปปี 1:9) พระธรรมฮีบรู 5:11-14 แสดงให้เห็นว่าความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณเติบโตขึ้นได้อย่างไร โดยผู้เขียนกล่าวกับคนที่กลายมาเป็นผู้ "ขาดความกระตือรือร้นในการได้ยิน" นั้นหมายถึงว่าพวกเขาได้หลุดออกจากการฝึกฝนความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณ ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูบอกพวกเขาว่าทุกคนที่กิน "นม" (แทนที่จะเป็น "อาหารแข็ง" ที่ผู้ใหญ่ต้องการ) นั้นไม่มีทักษะในพระวจนะแห่งความชอบธรรม แต่อย่างไรก็ตามคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่นั้นได้ "รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องในการแยกแยะความดีจากความชั่ว" ประเด็นสำคัญของพระธรรมตอนนี้คือการกลายมาเป็นผู้ที่มีทักษะในพระวจนะของพระเจ้า (ซึ่งเป็นสิ่งที่เราใช้กำหนดความชอบธรรม) และ "การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ" (ผ่านทางประสบการณ์ที่เราได้รับ)

ดังนั้นเราจะมีความเข้าใจในฝ่ายจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นได้อย่างไร ขั้นแรกให้ตระหนักว่าพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่สามารถเพิ่มพูนปัญญาได้ ให้เราอธิษฐานขอสิ่งนั้น (ยากอบ 1:5,ฟิลิปปี 1:9) แล้วการรู้ถึงสติปัญญาในการแยกแยะความดีจากความชั่วก็จะได้มาผ่านทางการฝึกฝนและการปฏิบัติ ผ่านทางพระคัมภีร์ในการเรียนรู้ความจริง และผ่านทางใคร่ครวญพระวจนะ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในความจริง

เมื่อธนาคารว่าจ้างพนักงานคนหนึ่ง พนักงานผู้นั้นจะได้รับการฝึกฝนให้รู้จักธนบัตรปลอม เราอาจจะคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดซึ่งจะรู้จักธนบัตรปลอมคือการศึกษาธนบัตรปลอมให้หลากหลาย ปัญหาคือวิธีการปลอมแปลงธนบัตรนั้นเกิดขึ้นใหม่ทุกวัน ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการรู้จักธนบัตรปลอมคือการมีความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับธนบัตรแท้ เมื่อศึกษาธนบัตรแท้แล้วพนักงานเก็บเงินของธนาคารจะไม่หลงกลเมื่อมีธนบัตรปลอมเข้ามา ความรู้เกี่ยวกับความจริงช่วยให้พวกเขาระบุความเท็จได้

นี่คือสิ่งที่คริสเตียนต้องทำเพื่อพัฒนาความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณ เราต้องรู้จักของแท้เป็นอย่างดีเพื่อที่เมื่อของปลอมปรากฏขึ้นเราจะรับรู้ได้ ด้วยการรู้จักและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเราจะได้รับ "การฝึกฝนจนมีความสามารถแยกแยะดีชั่ว" (ฮีบรู 5:14) เราจะรู้จักพระลักษณะและน้ำพระทัยของพระเจ้า นี่คือหัวใจสำคัญของความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณ ซึ่งก็คือการที่เราสามารถแยกแยะเสียงของโลกจากเสียงของพระเจ้าเพื่อให้รับรู้ว่า "สิ่งนี้ถูก" หรือ "สิ่งนี้ผิด" ความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณช่วยขจัดสิ่งล่อลวงและทำให้เรา "เกลียดสิ่งที่ชั่ว ยึดมั่นในสิ่งที่ดี" (โรม 12:9)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันจะสามารถเพิ่มความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณของฉันให้มากขึ้นได้อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries